Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PETYCJE

Drukuj
Grupa: PETYCJE
Nazwa pozycji: ZP-3410-IX-1-09 remont nawierzchni ulic Targowej i Kościuszki w Narolu
Data publikacji: 2009-07-28
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor d/s zamówień publicznych Adolf Adamek
Osoba odpowiedzialna za tresć: Inspektor d/s zamówień publicznych Adolf Adamek

ZP-3410-IX-1/09 Narol, dnia 28.07.2009 r.


Urząd Miasta i Gminy w Narolu

Ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na: „Wykonanie remontu nawierzchni ulic; Targowej i Kościuszki w Narolu”


Ogłoszenie zamieszczono w biuletynie zamówień publicznych w dniu 28.07.2009 r.
pod numerem 256084-2009
1) Nazwa i adres zamawiającego:
Urząd Miasta i Gminy w Narolu
37-610 Narol
tel. (0-16) 6317087, fax (0-16) 6317104
Osoba upoważniona do kontaktu:
Adolf Adamek

2) Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony.

3) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można uzyskać w siedzibie
Zamawiającego w godz. od 8.00 do 14:30 od poniedziałku do piątku.
Dostępna jest również na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Narol –
www.bip.narol.pl

4) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie remontu nawierzchni ulicy Targowej na odcinku w km 0+000 do 0+200 o łącznej długości 200 mb , oraz remontu nawierzchni ulicy Kościuszki w km 0+139 do 0+292 o łącznej długości 153 mb realizowanym na podstawie :, Zgłoszenia o przystąpieniu do wykonania robót.
Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie:
Wykonanie koryta drogi , podbudowy z kruszyw łamanych o grubości warstwy 15cm po zagęszczeniu, oraz nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych o grubości 6 cm po zagęszczeniu na ul. Targowej, oraz wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grubości 6 cm po zagęszczeniu na ul. Kościuszki w Narolu
Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień
Kod CPV: 45.23.31.20-6.
5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych.

6) Termin wykonania zamówienia:
31.10 2009r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia
tych warunków:
W przetargu mogą wziąć udział Oferenci nie wykluczeni na podstawie
art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych oraz
spełniający wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Szczegółowe informacje na temat dokonywania oceny spełnienia tych warunków zawiera SIWZ

8) Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena – 100%

10) Miejsce i termin składania ofert:
W siedzibie zamawiającego tj. Urząd Miasta i Gminy w Narolu, ul. Rynek 1, 37-610 Narol, do dnia 18.08.2009r. do godz. 10:00.

11) Miejsce i termin otwarcia ofert:
W siedzibie Zamawiającego w dniu 18.08.2009r. o godz. 10:30.

12) Termin związania ofertą:
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni od terminu otwarcia ofert.

13) Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Nie dotyczy.

14) Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.
Nie dotyczy.

15) Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.
Nie dotyczy.

16) Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust.6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.
Nie dotyczy.
 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny