Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Grupa: STATYSTYKA
Nazwa pozycji: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagosp. działki przyległej - Narol
Data publikacji: 2009-04-24
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

BURMISTRZ  MIASTA  i  GMINY  NAROL

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami)  p o d a j e  do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Narol  przeznaczone  do  s p r z e d a ż y.

 

1.       Położenie, obręb, nr księgi wieczystej: Narol – KW Nr 27109.

2.       Numer, powierzchnia, cena nieruchomości:

·     działka nr 364/13 o pow. 0,0240 ha – cena netto:  2 384,00 zł;

·     działka nr 364/14 o pow. 0,0223 ha – cena netto:  2 264,00 zł;

·     działka nr   394/4 o pow. 0,0342 ha – cena netto:  3 324,00 zł;

3.      Przeznaczenie:  brak planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie ze studium kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy działka nr 364/13 i  nr 364/14 znajdują się w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, natomiast działka nr 394/4 leży na granicy terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i korytarza ekologicznego rzeki Tanwi.

 

4.      Forma sprzedaży:  bez przetargu - na poprawę warunków zagospodarowania          nieruchomości  przyległej.                                              

           

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34, ust.1 pkt 1 i 2 wyżej cytowanej  ustawy upływa z dniem  05.06.2009 r.

 

Bliższych informacji o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 10, nr tel. (0-16) 631-70-87 wew. 24.

 

Narol, dnia  24.04.2009 r.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny