Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

REJESTRY

Drukuj
Grupa: REJESTRY
Nazwa pozycji: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko młodszego referenta ds. obsługi kasowej i rozliczeniowej.
Data publikacji: 2009-03-24
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Wojciech Kozłowski
Osoba odpowiedzialna za tresć: Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Narol Daniel Lomber

OGŁOSZENIE

o naborze na stanowisko urzędnicze

 

URZĄD MIASTA I GMINY NAROL

ul. Rynek 1, 37-610 Narol

ogłasza nabór na stanowisko

młodszego referenta ds. obsługi kasowej i rozliczeniowej

w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Narol

 

 

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania formalne, niezbędne do zatrudnienia na stanowisku: (zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych):

1)      posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,

2)      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)      posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na stanowisku,

4)      niemożność skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)      nieposzlakowana opinia.

 

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna spełniać następujące wymagania dodatkowe do zatrudnienia na stanowisku:

1)      dobra znajomość obsługi komputera oraz sprawne posługiwanie się w środowisku internetowym,

2)      doświadczenie przy obsłudze klientów (petentów), przy pracy o takim samym lub podobnym zakresie czynności,

3)      dobra znajomość ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r., Nr 236, poz. 2008 ze zm.), - do pobrania wraz z ogłoszeniem na stronie BIP,

4)      dobra znajomość Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Miasta i Gminy Narol – uchwała Nr 77/XI/07 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 13 września 2007 r. (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 2007 r., Nr 87, poz. 1959) – do pobrania wraz z ogłoszeniem na stronie BIP,

5)      posiadanie wykształcenia wyższego,

6)      dyspozycyjność,

7)      duża odpowiedzialność w związku przyjmowaniem i rozliczaniem znacznej ilość gotówki (ewentualne pokrywanie niedoborów),

8)      umiejętność pracy w zespole.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)      Przyjmowanie wpłat za odbiór odpadów stałych.

2)      Przyjmowanie wpłat za wodę i ścieki.

3)      Rozliczanie przyjętych wpłat.

4)      Rozliczanie podatku VAT od przyjętych wpłat w okresach miesięcznych, kwartalnych              i rocznych.

5)      Sporządzanie sprawozdań kwartalnych dotyczących przyjętych wpłat.

6)      Prowadzenie dokumentacji w zakresie umów na odbiór odpadów stałych, dostawę wody i odbiór ścieków.

7)      Wystawianie wezwań do zapłaty w przypadku nie uiszczenia opłat.

8)      Przyjmowanie podań, kompletowanie materiałów oraz sporządzanie projektów decyzji            w sprawach o umorzenia.

9)      Sporządzanie sprawozdań statystycznych w zakresie swojego stanowiska pracy.

10)  Inne sprawy, doraźnie zlecone przez Burmistrza lub Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej.

 

Wymagane dokumenty:

1)      Curriculum Vitae,

2)      List motywacyjny,

3)      Kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie, oraz inne dokumenty potwierdzające ukończenie dodatkowych kursów,

4)      Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

5)      Oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,8. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

6)      Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm).

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol lub za pośrednictwem poczty z podaniem adresu zwrotnego z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko młodszy referent ds. obsługi kasowej i rozliczeniowej” w terminie do dnia 7.04.2009 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do UMiG Narol).  Dokumenty, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Inne informacje.

I etap weryfikacji.

Złożone oferty poddane zostaną analizie mającej na celu porównanie danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych z wymaganiami formalnymi zawartymi w ogłoszeniu. Komisja oceniająca przeprowadzi w tym etapie wstępną weryfikację. O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu – osoby, które spełniły wymogi formalne zostaną powiadomione indywidualnie.

 

II etap weryfikacji.

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem (kandydatką), podczas której sprawdzona zostanie przydatność do pracy na stanowisku. Podczas rozmowy sprawdzającej komisja zadawać będzie pytania m.in. z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Miasta i Gminy Narol. Osobą wyłonioną w drodze naboru będzie kandydat (kandydatka), który uzyska największą ilość punktów z obu etapów postępowania.

Informacja o wyniku naboru zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej UMiG Narol, oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie.

 

 Informacja dodatkowa.

Na w/w stanowisko pracy poza obywatelami Polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

                                                                               Burmistrz Miasta i Gminy Narol

                                                                                      

                                                                                            Stanisław Woś

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny