Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

REFERENDA

Drukuj
Grupa: REFERENDA
Nazwa pozycji: ZP-3410-III-1-09Przetarg na Nadzór inwestorski
Data publikacji: 2009-02-09
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor d/s zamówień publicznych Adolf Adamek
Osoba odpowiedzialna za tresć: Inspektor d/s zamówień publicznych Adolf Adamek
Ogłoszenie ZP-3410-III-1/09 Narol, dnia 09.02.2009 r. Urząd Miasta i Gminy w Narolu Ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY na: „Kompleksowy nadzór inwestorski na robotami na zadaniu pn „Budowa oczyszczalni ścieków w Narolu wraz z kolektorem tłocznym odprowadzającym oczyszczone ścieki z oczyszczalni do rzeki Tanew” . Ogłoszenie zamieszczono w biuletynie zamówień publicznych w dniu 09.02.2009 r. pod numerem 22082-2009 1) Nazwa i adres zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy w Narolu 37-610 Narol tel. (0-16) 6317087, fax (0-16) 6317104 Osoba upoważniona do kontaktu: Adolf Adamek 2) Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony. 3) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w godz. od 8.00 do 14:30 od poniedziałku do piątku. Dostępna jest również na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Narol – www.bip.narol.pl 4) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowy nadzór inwestorski nad robotami na zadaniu Budowa oczyszczalni ścieków w Narolu wraz z kolektorem tłocznym odprowadzającym oczyszczone ścieki z oczyszczalni do rzeki Tanew ”realizowanym na podstawie :dokumentacji projektowej opracowanej przez Zamojską Dyrekcję Inwestycji ZDI , pozwolenia na budowę wydanego przez Starostę Lubaczowskiego. Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie: Zamówienie obejmuje kompleksowy nadzór i kontrolowanie rozliczenia robót w branżach - instalacyjno -sanitarnych - instalacji elektroenergetycznych, -drogowej, - konstrukcyjno - budowlanej.. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień Kod CPV: 71 52 00 00 - 9 5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych. 6) Termin wykonania zamówienia: Do 30.11. 2009r. 7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział Oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat dokonywania oceny spełnienia tych warunków zawiera SIWZ 8) Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena – 100% 10) Miejsce i termin składania ofert: W siedzibie zamawiającego tj. Urząd Miasta i Gminy w Narolu, ul. Rynek 1, 37-610 Narol, do dnia 17.02.2009r. do godz. 10:00. 11) Miejsce i termin otwarcia ofert: W siedzibie Zamawiającego w dniu 17.02.2009r. o godz. 10:30. 12) Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni od terminu otwarcia ofert. 13) Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Nie dotyczy. 14) Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów. Nie dotyczy. 15) Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna. Nie dotyczy. 16) Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust.6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień. Nie dotyczy.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny