Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Drukuj
Grupa: INSTRUKCJA OBSŁUGI
Nazwa pozycji: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Data publikacji: 2009-01-28
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

BURMISTRZ  MIASTA  i  GMINY  NAROL

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami)    p o d a j e  do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w Lipiu, objętych księgą wieczystą Nr 39007, stanowiących mienie komunalne Gminy Narol, przeznaczone  do   d z i e r ż a w y,   jako działki rolne.

 

1.       Działka nr 68/1o pow. 15,84 ha – do dzierżawy przeznacza się część o pow. 6,90 ha oraz część o pow. 1,00 ha.

2.       Działka nr 68/2 o pow. 4,24 ha – do dzierżawy przeznacza się część o pow. 0,60 ha oraz część o pow. 1,00 ha.

3.       Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 100,00 zł za 1 ha.

4.       Okres dzierżawy do 5 lat.

5.       Zgodnie z § 4 Uchwały Nr 163/XXIII/08 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawienia lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Narol na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, pierwszeństwo dzierżawy przysługuje dotychczasowym dzierżawcom.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z w/w ustawą podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Narol, tj. od dnia 28.01.2009 r. do dnia 17.02.2009 r. oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu.        

 

Osoby zainteresowane dzierżawą przedmiotowej nieruchomości proszone są o składanie ofert w terminie do 17.02.2009 r.

 

Bliższych informacji o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 10, nr tel. (0-16) 631-70-87 wew. 24.

 

Narol, dnia 28.01.2009 r.

 

 

 

 

BURMISTRZ  MIASTA  i  GMINY  NAROL

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami)    p o d a j e  do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w Hucie Różanieckiej, objętych księgą wieczystą Nr 31176, stanowiących mienie komunalne Gminy Narol, przeznaczone  do   d z i e r ż a w y,   jako działki rolne.

 

1.       Działka nr 521 o pow. 5,22 ha – do dzierżawy przeznacza się część nieruchomości, tj. trzy niewydzielone działki o powierzchni po 0,50 ha, 0,27 ha i 0,24 ha.

2.       Działka nr 787 o pow. 3,20 ha – do dzierżawy przeznacza się część nieruchomości, tj. dwie niewydzielone działki o powierzchni po 0,24 ha.

3.       Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 100,00 zł za 1 ha.

4.       Okres dzierżawy do 5 lat.

5.       Zgodnie z § 4 Uchwały Nr 163/XXIII/08 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawienia lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Narol na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, pierwszeństwo dzierżawy przysługuje dotychczasowym dzierżawcom.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z w/w ustawą podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Narol, tj. od dnia 28.01.2009 r. do dnia 17.02.2009 r. oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu.        

 

Osoby zainteresowane dzierżawą przedmiotowej nieruchomości proszone są o składanie ofert w terminie do 17.02.2009 r.

 

Bliższych informacji o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 10, nr tel. (0-16) 631-70-87 wew. 24.

 

Narol, dnia 28.01.2009 r.

 

 

 

 

BURMISTRZ  MIASTA  i  GMINY  NAROL

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami)    p o d a j e  do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Łówczy, objętej księgą wieczystą Nr 39007, stanowiącą mienie komunalne Gminy Narol, przeznaczone  do   d z i e r ż a w y,   jako działka rolna.

 

1.       Działka nr 738 pow. 0,36 ha, przeznaczona do użytkowania rolniczego

2.       Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 100,00 zł za 1 ha.

3.       Okres dzierżawy do 5 lat.

4.       Zgodnie z § 4 Uchwały Nr 163/XXIII/08 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawienia lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Narol na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, pierwszeństwo dzierżawy przysługuje dotychczasowym dzierżawcom.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z w/w ustawą podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Narol, tj. od dnia 28.01.2009 r. do dnia 17.02.2009 r. oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu.        

 

Osoby zainteresowane dzierżawą przedmiotowej nieruchomości proszone są o składanie ofert w terminie do 17.02.2009 r.

 

Bliższych informacji o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 10, nr tel. (0-16) 631-70-87 wew. 24.

 

Narol, dnia 28.01.2009 r.

 

 

 

 

BURMISTRZ  MIASTA  i  GMINY  NAROL

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami)    p o d a j e  do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Rudzie Różanieckiej, objętej księgą wieczystą Nr 32658, stanowiącej mienie komunalne Gminy Narol, przeznaczone  do   d z i e r ż a w y,   jako działka rolna.

 

1.       Działka nr 1569/4 pow. 0,2477 ha, przeznaczona do użytkowania rolniczego.

2.       Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 100,00 zł za 1 ha.

3.       Okres dzierżawy do 5 lat.

4.       Zgodnie z § 4 Uchwały Nr 163/XXIII/08 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawienia lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Narol na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, pierwszeństwo dzierżawy przysługuje dotychczasowemu dzierżawcy.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z w/w ustawą podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Narol, tj. od dnia 28.01.2009 r. do dnia 17.02.2009 r. oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu.        

 

Osoby zainteresowane dzierżawą przedmiotowej nieruchomości proszone są o składanie ofert w terminie do 17.02.2009 r.

 

Bliższych informacji o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 10, nr tel. (0-16) 631-70-87 wew. 24.

 

Narol, dnia 28.01.2009 r.

 

 

 

 

BURMISTRZ  MIASTA  i  GMINY  NAROL

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami)  p o d a j e  do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Lipiu, objętej księgą wieczystą Nr 39007, stanowiącej mienie komunalne Gminy Narol, przeznaczone do  d z i e r ż a w y  na cele rybacko – wędkarskie.

 

1.       Działki nr nr: 5/5, 5/6 i 5/7 o łącznej pow. 2,95 ha, stanowiące zbiornik wodny z wykorzystaniem na cele rybacko - wędkarskie;

2.       Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi brutto 1 000,00 zł.

3.    Okres dzierżawy do 10 lat – kontynuacja umowy z dotychczasowym dzierżawcą zgodnie z § 4 Uchwały Nr 163/XXIII/08 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawienia lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Narol na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

4.    Obszar w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomości nie jest objęty aktualnie          obowiązującym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego.              

       

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy zgodnie z w/w ustawą podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Narol,          tj. od dnia 28.01.2009 r. do dnia 17.02.2009 r. oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu.        

 

Bliższych informacji o nieruchomościach ujętych w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 10, nr tel. (0-16) 631-70-87 wew. 24.

 

Narol, dnia 28.01.2009 r.

 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny