Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Drukuj
Grupa: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Nazwa pozycji: Konkurs ofert na dowóz dzieci niepełnosprawnych
Data publikacji: 2009-01-26
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor d/s zamówień publicznych Adolf Adamek
Osoba odpowiedzialna za tresć: Inspektor d/s zamówień publicznych Adolf Adamek


Burmistrz Miasta i Gminy Narol

 

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy pn.:

 

„Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Narol do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego –PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim w roku 2009”.

Zadanie to mieści się w sferze zadań określonych w art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

I. Rodzaj zadania:

Przedmiotem otwartego konkursu ofert jest powierzenie realizacji zdania w zakresie dowozu 1 dziecka niepełnosprawnego z terenu Gminy Narol do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego – PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim w roku 2009.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi ogółem 6.000,00 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji:

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć:

- organizacje pozarządowe,

- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

- jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

Zasady przyznawania dotacji regulują: ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.

Dotacje na przedmiotowe zadanie otrzyma podmiot, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu.

Złożenie oferty nie gwarantuje przyznania środków w wysokości określonej przez oferenta.

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

Termin realizacji zadania ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2009 r. W przypadkach uzasadnionych specyfiką projektu możliwe jest odstępstwo od tej zasady.

Realizacja zadania powinna się odbywać zgodnie z zawartą umową, zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami oraz z najwyższa starannością.

Warunki realizacji zadania:

a) dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Narol z miejsca zamieszkania dziecka do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tomaszowie Lubelskim i z powrotem do miejsca zamieszkania,

b) dowóz dzieci odbywać się może środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych (wózków inwalidzkich),

c) w czasie przewozu przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia stałej i wykwalifikowanej opieki nad dziećmi.

W roku 2009 planuje się dowóz jednego dziecka

V. Termin składania ofert:

Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Narol, w terminie do 31stycznia 2009 r. do godz. 10.00 w zamkniętych kopertach z oznaczeniem składającego ofertę oraz dopiskiem „Oferta na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Narol do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tomaszowie Lubelskim”.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert

Wybór oferty nastąpi w dniu 2 luty 2009 r.

Oferta powinna być złożona według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. ( Dz. U. Nr 264, poz. 2207) w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego , ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, oraz zawierać w szczególności:

- szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

- termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

- informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,

- informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,

- deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

Przy wyborze będą brane pod uwagę tylko oferty złożone zgodnie z wzorem. W przypadku gdy oferta będzie niekompletna lub błędnie wypełniona wnioskodawca będzie miał możliwość uzupełnienia braków i poprawienia błędów w uzgodnionym terminie. Złożone oferty będą weryfikowane przez Komisję Konkursową. W przypadku negatywnej weryfikacji składający ofertę zostanie o tym fakcie powiadomiony. Oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym dokona Wójt Gminy Tomaszów Lubelski. Oferty oceniane będą pod względem formalnym, czyli poprawności wypełnienia oferty i kompletności załączników, a także pod względem merytorycznym wg następujących kryteriów:

- możliwość realizacji zadania przez podmiot,

- kalkulacja kosztów realizacji zadania,

- wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Odrzuceniu podlegają oferty:

- złożone niezgodnie z wzorem,

- złożone po terminie,

- złożone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem,

- nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu,

- błędnie wypełnione lub niekompletne, jeżeli nie zostały poprawione w wyznaczonym terminie.

Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie złożona tylko jedna oferta.

VII. Informacja dotycząca realizacji zadania publicznego:

W roku 2009 na realizację dowozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyno -Edukacyjno - Wychowawczego w Tomaszowie Lubelskim przeznaczono kwotę 6 000,00 zł.

O wynikach otwartego konkursu ofert, podmioty składające oferty zostaną poinformowane indywidualnie.

Ogłoszenie o konkursie zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Narol pod adresem www.bip.narol.pl , oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Narolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

(Dz.U. Nr 96, poz. 873)

 

Burmistrz Miasta i Gminy Narol

ogłasza otwarty konkurs ofert

dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na

realizację zadań publicznych z zakresu:

 

Dowóz niepełnosprawnych uczniów w 2009 roku, z terenu Gminy Narol do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego – PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim w celu realizacji obowiązku szkolnego.

- termin składania ofert upływa z dniem 31 stycznia 2009 r.

- wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2009 r. : 6000,- zł

 

Szczegółowe informacje zawarte są w ogłoszeniu, które można pobrać

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Narolu , pokój nr 9 w godzinach: 8.00 – 15.00

lub na stronie internetowej Gminy w BIP pod adresem: www.bip.narol.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.........................................................

...............................................

(pieczęć organizacji pozarządowej* (data i miejsce złożenia oferty)

/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)


§ Oferta

Organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki organizacyjnej*

 

Realizacji zadania publicznego

............................................................................................................................................................

(rodzaj zadania)

w okresie od ..................................... do ......................................................

składana na podstawie przepisów działu II

rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(Dz. U. nr 96, poz. 873, z późn. zm.)

W FORMIE

POWIERZENIA WYKONYWANIA ZADANIA*

WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA*

PRZEZ

............................................................................................................................................................

(nazwa organu zlecającego)

WRAZ Z

WNIOSKIEM O PRZYZNANIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

W KWOCIE ...............................................................................

 

I. Dane na temat organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*

1) pełna nazwa ...................................................................................................................................

2) forma prawna .................................................................................................................................

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze* ................................................

4) data wpisu , rejestracji lub utworzenia ..........................................................................................

5) nr NIP ................................................................ nr REGON ........................................................

6) dokładny adres: miejscowość ...................................................... ul. ............................................

gmina ................................................................... powiat ..............................................................

województwo ..................................................................................................................................

7) tel. ....................................................................... faks...................................................................

e-mail: .................................................................. http:// ...............................................................

8) nazwa banku i numer rachunku .....................................................................................................

.........................................................................................................................................................

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o wykonanie zadania publicznego

............................................................................................................................................................

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym mowa w ofercie

............................................................................................................................................................

11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)

............................................................................................................................................................

12) przedmiot działalności statutowej:

 

a) działalność statutowa nieodpłatna

 

 

 

 

b) działalność statutowa odpłatna

 

 

 

 

 

 

13) jeżeli organizacja pozarządowa*/ podmiot*/ jednostka organizacyjna*/ prowadzi działalność gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców,

b) przedmiot działalności gospodarczej

 

 

 

 

 

 

II. Opis zadania

1. Nazwa zadania

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Miejsce wykonywania zadania

 

 

 

 

 

 

3. Cel zadania

 

 

 

 

 

 

 

4. Szczegółowy opis zadania /spójny z kosztorysem/

 

 

 

 

 

 

5. Harmonogram planowanych działań /z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia/ wraz z liczbowym określeniem skali działań planowanych przy realizacji zadania /należy użyć miar adekwatnych dla danego zadania, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów/

 

 

 

 

 

 

6. Zakładane rezultaty realizacji zadania.

 

 

 

 

 

 

 

III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania

1. Całkowity koszt zadania.............................................................................[.................................]

 

2. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów

 

Lp.

 

 

 

 

Rodzaj kosztów

(koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania)

 

 

 

Ilość jednostek

Koszt jednostkowy

Rodzaj miary

Koszt całkowity

(w zł)

 

Z tego z

wnioskowanej

dotacji (w zł)

 

 

Z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów

(w zł)*

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny