Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Grupa: STATYSTYKA
Nazwa pozycji: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, obr. Huta Różaniecka
Data publikacji: 2008-09-30
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

BURMISTRZ  MIASTA  i  GMINY  NAROL

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami)  p o d a j e  do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Narol przeznaczone do  s p r z e d a ż y.

 

1.       Położenie, obręb: Huta Różaniecka

2.       Numer, powierzchnia, cena nieruchomości:

·     działka nr 857 o pow. 0,07 ha – cena netto:  3 073,00 zł;

·     działka nr 345/6 o pow. 0,19 ha – cena netto:  9 854,00 zł.

3.       Przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie ze studium kierunków           zagospodarowania przestrzennego gminy – teren zabudowy siedliskowej, w której faktycznie         się znajduje.

 

4.       Forma sprzedaży:           

·    działka nr 857 - bez przetarguna podstawie art. 231 § 1 Kodeksu Cywilnego.

·    działka nr 345/6 - przetarg                                  

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34, ust.1 pkt 1 i 2 wyżej cytowanej  ustawy  upływa z dniem  12.11.2008 r.

 

Bliższych informacji o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 10, nr tel. (0-16) 631-70-87 wew. 24.

 

Narol, dnia  30.09.2008 r.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny