Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Drukuj
Grupa: INSTRUKCJA OBSŁUGI
Nazwa pozycji: Przetarg na sprzedaż młyna - Narol - dz. nr 749 - 0,2136 ha
Data publikacji: 2008-09-25
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

BURMISTRZ  MIASTA  i  GMINY  NAROL

 

ogłasza  V  p r z e t a r g   ustny  nieograniczony  na  sprzedaż   nieruchomości stanowiącej   własność   Gminy   Narol,   położonej   w  obrębie   Narol,   przy   ul.  Młynki,

woj. podkarpackie, gm. Narol, zabudowanej budynkiem młyna o  pow. użyt. 270,6 m2 wraz z maszynami i   urządzeniami, budynkiem biura o pow. użyt. 52,0 m2 oraz wiatą drewnianą o  pow. zabudowy 97,0 m2, oznaczonej jako działka nr 749 o pow. 0,2136 ha,  objętej księgą wieczystą  Nr 27109.

 

1.       Przetarg odbędzie się w dniu 28 października 2008 r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Narol,  ul. Rynek 1,  pok. nr 9.

 

2.       Cena  wywoławcza  nieruchomości  wynosi:  115 000,00 zł  

        (słownie: sto piętnaście tysięcy złotych).

        Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony 22% podatek VAT.

 

3.       Terminy przeprowadzonych nieograniczonych przetargów ustnych:

        I przetarg – 20 grudzień 2007 r., II przetarg – 6 marzec 2008 r., III przetarg – 30 maj 2008 r.,

        IV przetarg – 5 września 2008 r.

 

4.       Minimalna wysokość postąpienia wynosi: 1 150,00 zł.

 

5.       Wadium wynosi:  12 000,00 zł  (słownie: dwanaście tysięcy złotych).

 

6.       Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłacenie wadium na konto w Banku Spółdzielczym w Narolu Nr 73 9103 0001 2001 0000 0198 0003 w terminie do 23 października

        2008 r. – za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy Narol.

 

7.       Wadium wygrywającego przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu. Wadium pozostałych uczestników przetargu zwrócone zostanie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu – po podaniu numeru konta na które należy je zwrócić.

        Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany przed zawarciem aktu notarialnego do wpłaty gotówką na w/w konto Gminy Narol, jednorazowo ceny nabycia ustalonej w wyniku przetargu,    łącznie z podatkiem VAT, pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium. 

        Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy

        w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy,  a wadium nie podlega zwrotowi.

8.     Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej:

        -  dowód wpłaty wadium

        -  dokument potwierdzający tożsamość

        -   upoważnienie do reprezentowania oraz do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru         Sądowego (w przypadku osoby prawnej).

 

9.     Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości obciążają w całości kupującego.

 

10.  Obszar w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość nie jest objęty aktualnie obowiązującym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Narol, dla nieruchomości wyznaczono funkcję – znaczące usługi publiczne, usługi zdrowia, opieki społecznej, sportu.

        Nieruchomość położona jest przy rzece Tanew.

        Działka ogrodzona jest siatką metalową na słupkach stalowych. Uzbrojona w energię elektryczną

        3-fazową, woda ze studni z kręgów betonowych.

       

11.    Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol,  pok. nr 9 

        i pod  nr tel. (0-16) 63 17 087 wew. 24.

 

12.    Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu  z ważnych  powodów.

 

        Narol, dnia 25 wrzesień 2008 r.

 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny