Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

REJESTRY

Drukuj
Grupa: REJESTRY
Nazwa pozycji: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu ogłasza nabór na stanowisko - kierownika administracyjnego
Data publikacji: 2008-08-14
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu

ul. Warszawska 27, 37-610 Narol

 

ogłasza nabór na  stanowisko –

kierownika administracyjnego

 

 

1) WYMAGANIA NIEZBĘDNE

a)  posiadanie obywatelstwa polskiego,

b)  ukończony 18 rok życia, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

d)  wykształcenie wyższe magisterskie – preferowana administracja (zarządzanie),

e)  udokumentowany, co najmniej 5 letni staż pracy,

f)  znajomość zasad gospodarki finansowej w samorządowej instytucji kultury,

g) znajomość ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 

 

2) WYMAGANIA DODATKOWE

a)      umiejętność obsługi komputera wraz ze sprawnym poruszaniem się po Internecie, preferowana umiejętność prowadzenia strony internetowej,

b)      kreatywność, komunikatywność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole,

c)      znajomość zagadnień dotyczących marketingu instytucji kultury,

d)      zdolność koordynowania pracy instytucji, zdolności organizacyjne,

e)      umiejętność zbierania i przygotowywania informacji,

f)        zdolność komunikacji interpersonalnej oraz prezentacji informacji,

g)      dobrze widziana znajomość programów grafiki komputerowej,

h)      umiejętności w zakresie organizacji imprez kulturalnych i rekreacyjnych.

 

 

3) ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU

a)      sprawy administracyjno-biurowe,

b)      pomoc w sprawach finansowo-księgowych,

c)      zaopatrzenie materiałowo – biurowe,

d)      koordynacja bieżących czynności administracyjnych,

e)      działania promocyjne i public relations,

f)        współpraca ze środkami masowego przekazu, w tym redagowanie artykułów do gazet,

g)      pozyskiwanie funduszy na działalność ośrodka,

h)      tworzenie treści i zamieszczanie do serwisu internetowego,

i)        sprawy zamówień publicznych,

j)        prowadzenie spraw gospodarki magazynowej,

k)      współpraca z organizacjami i instytucjami kulturalnymi,

l)        przygotowywanie i kompletowanie materiałów promujących gminę,

m)   budowanie przyjaznego wizerunku gminy, poprzez działania zwiększające rolę turystyki  i kultury w gminie,

n)      nawiązywanie, rozwijanie i aktywne prowadzenie międzynarodowych kontaktów              w zakresie wymiany kulturalnej.

o)      gromadzenie i wykorzystywanie zasobów informacyjnych dotyczących kultury                 i środowiska lokalnego.

 

 

4) WYMAGANE DOKUMENTY

a)      życiorys (CV),

b)      list motywacyjny,

c)      kserokopia dokumentu poświadczającego posiadane wykształcenie,

d)      dyplomy i świadectwa ukończenia innych form podnoszenia kwalifikacji (studia podyplomowe, egzaminy zawodowe, kursy),

e)      oświadczenie o niekaralności,

f)        zaświadczenie lekarskie potwierdzające dobry stan zdrowia,

g)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą  z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami).

h)      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

 

5) TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci winni składać w zamkniętych                                        i  zaadresowanych kopertach do dnia 5 września 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Narolu, mieszczącego się przy ul. Warszawskiej 27, 37-610 Narol, lub w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol. Na kopercie powinien być umieszczony napis: „ Nabór na stanowisko kierownika administracyjnego w Gminnym Ośrodku Kultury w Narolu”. Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową - decyduje data wpływu do sekretariatu.

 

 

6) DODATKOWE INFORMACJE

a)      aplikacje złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,

b)      lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Narol - www. bip. narol.pl

c)      konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Dyrektora jednostki.

d)      informacja o wyniku naboru ogłoszona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Narol oraz na tablicy ogłoszeń w jednostce.

e)      o terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

f)        dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.

 

 

    P.O. Dyrektor

                                                                                        Gminnego Ośrodka Kultury

                                                                                                     w Narolu

                                                                                                                      

                                                                                              Marlena Wiciejowska

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny