Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Drukuj
Grupa: INSTRUKCJA OBSŁUGI
Nazwa pozycji: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - piaskownia
Data publikacji: 2008-07-04
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

BURMISTRZ  MIASTA  i  GMINY  NAROL

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami)  p  o d a j e  do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Rudzie Różanieckiej, objętej księgą wieczystą Nr 32658, stanowiącej mienie komunalne Gminy Narol, przeznaczone do  d z i e r ż a w y  na utworzenie piaskowni, po wcześniejszym uzyskaniu koncesji.

 

1.      Działka nr  919 o pow. 37,47 ha – do dzierżawy przeznacza się część o pow. 16697m2, gdzie maksymalne pozyskanie piasku szacowane jest na 120 000 m3        - z rocznym limitem do 20 000 m3.

2.      Cena wywoławcza dla 1m3 pozyskanego piasku określona jest na kwotę 6,00 zł.

3.   Okres dzierżawy 10 lat – zgodnie z uchwałą Nr 139/XVIII/2008 Rady Miejskiej w  Narolu z dnia  27 maja 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w  trybie przetargu na okres dłuższy niż 3 lata działki mienia komunalnego.

4.   Obszar w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomości nie jest objęty aktualnie obowiązującym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego.      

     

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy zgodnie z w/w ustawą podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Narol, tj. od dnia 04.07.2008 r. do dnia 25.07.2008 r.

                                                                                                                     

Bliższych informacji o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 10, nr tel. (0-16) 631-70-87 wew. 24.

 

 

 

Narol, dnia 04.07.2008 r.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny