Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Drukuj
Grupa: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Nazwa pozycji: ROŚ.7615/23/08 - postanowienie dot. inwestycji pn. PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 1634R ŻUKÓW – HUTA RÓŻANIECKA - SUSIEC W KM 5+454 – 12+280 ORAZ DROGI POWIATOWEJ
Data publikacji: 2008-06-20
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś

POSTANOWIENIE

 

·         Na podstawie art. 123 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. ) oraz art. 51 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (j.t.Dz. U. Nr 25 poz. 150 z 2008 r.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Narol dotyczącego  inwestycji pn. PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 1634R ŻUKÓW – HUTA RÓŻANIECKA - SUSIEC W KM 5+454 – 12+280 ORAZ DROGI POWIATOWEJ
NR 1636 R RUDA RÓŻANIECKA - PŁAZÓW W KM 0+000 – 4+200
 TWORZĄCYCH JEDEN CIĄG DRÓG POWIATOWYCH

 

 

POSTANAWIAM

 

·   po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie-postanowienie PSNZ.465-43/08 z dnia 15 maja 2008 r. oraz Wojewody Podkarpackiego pismo z dnia 17.06.08 r. znak: ŚR.IV-7048/179/08 stwierdzam brak potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla  inwestycji pn. PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 1634R ŻUKÓW – HUTA RÓŻANIECKA - SUSIEC W KM 5+454 – 12+280 ORAZ DROGI POWIATOWEJ NR 1636 R RUDA RÓŻANIECKA - PŁAZÓW W KM 0+000 – 4+200
 TWORZĄCYCH JEDEN CIĄG DRÓG POWIATOWYCH

 

 

UZASADNIENIE

 

·   Niniejsze postanowienie wydaję w związku ze złożonym w dniu 30 kwietnia 2008 r. wnioskiem przez Gminę Narol dla inwestycji pn. PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 1634R ŻUKÓW – HUTA RÓŻANIECKA - SUSIEC W KM 5+454 – 12+280 ORAZ DROGI POWIATOWEJ NR 1636 R RUDA RÓŻANIECKA - PŁAZÓW W KM 0+000 – 4+200
 TWORZĄCYCH JEDEN CIĄG DRÓG POWIATOWYCH

 

 

 

Zarówno z opinii jednostek opiniujących jak i przedstawionej przez wnioskodawcę analizy skutków wpływu tego przedsięwzięcia na środowisko i zdrowie ludzi wynika, że realizacja niniejszego przedsięwzięcia nie będzie wpływać negatywnie na stan środowiska
i zdrowia ludzi i w związku z powyższym nie wymaga sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiłem orzec jak w sentencji postanowienia.

 

POUCZENIE

 

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem organu wydającego decyzję
w terminie 7 dni od daty otrzymania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Narol

 

Mgr Stanisław Woś

 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny