Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Drukuj
Grupa: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Nazwa pozycji: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipsko
Data publikacji: 2008-04-17
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś

DECYZJA

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1. art. 46a ust. 1 i 7 pkt 4 oraz art. 56 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902), a także § 3 ust. 1 pkt 72a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. 2004 r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 257 z 2004 r. poz. 2573 z póź. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Narol i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko określam środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia

polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipsko zlokalizowanego na działkach:

·         na działkach nr: 57/14, 57/8 położonych w obrębie geodezyjnym Narol,

 

·         na działkach nr: 452/2, 455/2, 455/3, 455/1, 539, 457, 458, 520, 538, 463, 513, 398, 477, 464/1, 464/2, 418/3, 465, 513, 472, 476, 527, 473, 474, 471, 498/3, 402, 498/1, 498/2, 405, 403, 518/1, 493, 411, 517, 519, 434/1, 413, 415, 529, 416, 443, 446, 447/1, 447/2, 448, 449, 444, 451, 445, 516, 432, 431, 430/2, 461, 462, 514, 343/2, 343/1, 343/6, 329, 330, 332, 333, 326, 324, 515, 323, 322, 321, 327, 501, 137/1, 137/3, 503, 138, 134, 139, 140, 141, 135, 132/1, 128, 133, 502, 131, 126/1, 130, 123, 125, 124, 120/1, 120/2, 121, 122, 450, 126/2, 127/1, 505, 490, 73/1, 73/2, 74/2, 74/1, 119, 342, 343/1, 340, 345, 344, 510, 337, 261, 150, 504, 143, 142, 528, 136, 494, 147, 521, 495, 149, 179/2, 179/1, 146, 129, 144, 154, 496, 127/2, 77, 76, 484, 512, 266, 265, 264, 263, 179/6, 179/7, 179/11, 179/4, 179/5, 179/3, 522, 228, 179/12, 179/8, 179/9, 241, 179/10, 179/14, 179/15, 179/16, 179/17, 179/18, 179/19, 179/20, 179/21, 236, 497, 179/23, 179/24, 179/25, 179/26, 346, 347, 348, 349, 546/1, 544, 543, 350/4, 359/5, 359/6, 269, 359/21, 270, 359/20, 395/2, 395/3, 547/6, 547/5, 359/18, 262, 274, 273, 272, 359/16, 547/7, 547/8, 275, 424, 425, 440, 537, 430/1, 545 w obrębie geodezyjnym Lipsko.

I. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia

   Inwestycja p.n. „Kanalizacja sanitarna dla miejsc. LIPSKO gm. Narol”– jest częścią ogólnego planu uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej w gminie Narol. Etap budowy kanalizacji obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki bytowo- gospodarcze z istniejącej oraz projektowanej zabudowy zlokalizowanej na terenie inwestycji i doprowadzającej je za pośrednictwem kanałów objętych projektem na projektowaną oczyszczalnię ścieków w miejscowości NAROL gm. Narol. Rozpatrywany teren położony jest w gminie Narol pow. Lubaczów w województwie podkarpackim. Jest to teren zlokalizowany na obszarze Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu a poza zasięgiem Obszaru Specjalnej Ochrony (OSO) ptaków Roztocze - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 września 2007 r. - Dz.U. Nr 179 poz. 1275 z dnia 28 września 2007 r.

Przedmiotem inwestycji jest odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynków mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej w systemie rozdzielczym w miejscowości Lipsko oraz przesłanie ich w kierunku oczyszczalni ścieków komunalnych w Narolu.

Z poszczególnych budynków odprowadzenie ścieków odbywać się będzie
z wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych do projektowanych przykanalików,
a następnie do projektowanej sieci kanalizacyjnej. Ścieki odprowadzane będą kanalizacją grawitacyjną z poszczególnych punktów miejscowości w kierunku istniejącego kolektora kanalizacji grawitacyjnej na terenie Narola oraz w kierunku oczyszczalni ścieków w Narolu.

Szczegółowy układ przewodów na terenie objętym opracowaniem przedstawia część rysunkowa.

Teren inwestycji obejmuje teren zabudowy miejscowości Lipsko oraz miejscowości Narol. 

Zabudowa na terenie miejscowości Lipsko zlokalizowana jest wzdłuż drogi powiatowej o nr ewidencyjnym 513 i 501 na trasie Narol – Werchrata, drogi powiatowej  o nr ewidencyjnym 514 na trasie Jędrzejówka – Lipie oraz dróg gminnych odchodzących od dróg powiatowych. Miejscowość charakteryzuje się zabudową zwartą. Jest to w  większości zabudowa zagrodowa.

Na terenie Narola zaprojektowany został odcinek kanału odprowadzającego ścieki
z Lipska do istniejącego kolektora kanalizacji sanitarnej oraz studzienka rozprężna SR celem włączenia przewodu ciśnieniowego Ø 90 z Lipia

Na terenie objętym inwestycją zaistniała potrzeba przekroczenia 7 razy dróg powiatowych, 3 razy drogi gminnej o nawierzchni utwardzonej.

 

 

            Skalę przedsięwzięcia obrazują podstawowe dane charakteryzujące inwestycję:

Lp.

Wyszczególnienie robót

Jednostka

Ilość
jedn.

1

2

3

4

1

Ilość mieszkańców Lipsko

RLM

445,-

2

Ilość ścieków (Qśr dobę)

m3/d

58,74,-

3

Kanalizacja sanitarna

   ø 200 mm PVC-U, HS, SDR-34, SLW 60

   ø 160 mm – przyłącza PVC-U, HS, SDR-34, SLW 60

 

m
m

 

4900,-
2300,-

4

Budowle, przekroczenia

 

 

- Studzienki kontrolne

szt

254,-

- Przekroczenia przez drogi powiatowe

szt

7,-

- Przekroczenia przez główne drogi gminne

szt

3,-

6

Skrzyżowanie projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejącą siecią wodociągową

szt

83,-

7

Skrzyżowanie projektowanej kanalizacji sanitarnej
z istniejącymi kablami eNN

szt

16,-

8

Skrzyżowanie projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejącą siecią gazociągową

szt

60,-

9

Skrzyżowanie projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejącą siecią telefoniczną

szt

14,-

10

Skrzyżowanie projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejącą kanalizacją deszczową

szt

1,-

 

Trasy projektowanych przewodów przedstawiono na załączniku graficznym. Etap budowy obejmuje budowę kanałów grawitacyjnych a także ciśnieniowe od przepompowni ścieków. Projektowaną kanalizacja sanitarną nie można przesyłać ścieków przemysłowych bez uprzedniego podczyszczenia do parametrów ścieków bytowych oraz zgody właściciela sieci i oczyszczalni. Nie wolno także kanalizacją sanitarną odprowadzać ścieków deszczowych. Realizacja powyższej inwestycji ma na celu poprawę warunków zamieszkania lokalnej społeczności, zapewniając tym samym ochronę środowiska naturalnego.


II. Warunki wykorzystania terenu  w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich

         Teren, na którym będzie realizowana przedmiotowa inwestycja stanowią drogi dojazdowe
o nawierzchni żwirowej oraz indywidualne posesje - ogródki przydomowe, tereny zielone, oraz grunty orne działek prywatnych.

Teren dla potrzeb inwestycji to tereny do czasowego zajęcia na okres budowy (tereny pod budowę kanałów). Trasę przebiegu uzbrojenia projektuje się mając na uwadze  zachowanie istniejących zadrzewień i zakrzaczeń. Nie powinno się likwidować ani  niszczyć żadnych zadrzewień śródpolnych
i przydrożnych.

Zieleń wysoką występującą na trasie kanalizacji stanowią nieliczne drzewa owocowe zaś zieleń niską stanowią głównie przyzagrodowe krzewy owocowe i ozdobne.

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej jak i ciśnieniowej wymagać będzie zajęcia pasa terenu szerokości do 4,00 m. Po zakończeniu prac teren zostanie uporządkowany i doprowadzony do stanu pierwotnego. Należy dodać, że wszystkie rurociągi główne prowadzone są przeważnie wzdłuż drogi powiatowej o nawierzchni utwardzonej - asfaltowej oraz drogach gminnych o nawierzchni żwirowej. Stąd też nie będą prowadzone prace ziemne trwale zniekształcające rzeźbę terenu, ponieważ projektuje się przywrócenie dróg oraz terenu do pierwotnego poziomu i stanu technicznego. Na trasie przebiegu kanalizacji zaprojektowane zostały przejścia pod drogami powiatowymi
o nawierzchni asfaltowej oraz pod rowami melioracyjnymi.

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia nie występują obiekty wymagające ochrony konserwatorskiej.

II. 1. Faza budowy kanalizacji

Prognoza oddziaływań na środowisko w fazie realizacji

W trakcie budowy mogą wystąpić okresowe negatywne oddziaływania na środowisko oraz uciążliwości dla ludzi ze względu na bliską odległość od zabudowy mieszkalnej i długotrwały proces budowy, a także lokalne niedogodności związane z ograniczeniami w ruchu drogowym. Monitorowanie przedsięwzięcia w fazie budowy winno być prowadzone w ramach nadzoru budowlanego.

 

a) Powierzchnia ziemi, wody gruntowe i powierzchniowe:

- prace ziemne pod wykonanie wykopów pod przepompownie ścieków i kanał

  ściekowy prowadzić w okresach suchych, o niskim zwierciadle wody gruntowej

  i w   możliwie krótkim okresie,

            - przed przystąpieniem do prac ziemnych, na trasie kanalizacji przechodzącej przez

              łąki i pastwiska, należy zdjąć wierzchnią warstwę humusu o miąższości co najmniej

              20 cm, a po zakończeniu prac teren przywrócić do stanu pierwotnego,

- odprowadzanie wód z wykopów budowlanych nie wymaga pozwolenia 

              wodno-prawnego,

           - podczas prowadzenia robót zapewniona będzie minimalizacja szerokości wykopów

              oraz powierzchni zajmowanej przez zaplecze techniczne,

            - rzeźba terenu i stan techniczny dróg na terenie przebiegu kanalizacji przywrócone

              będą do stanu pierwotnego,

            - zostanie zwrócona szczególna uwaga na zabezpieczenie gleby oraz wód

              powierzchniowych i podziemnych przed ewentualnym zanieczyszczeniem

              substancjami ropopochodnymi,

            - realizacja inwestycji nie spowoduje zanieczyszczenia wód

              powierzchniowych lub podziemnych oraz zmian stanu wody ze szkodą dla

              nieruchomości sąsiednich lub innych użytkowników wód.

           - doprowadzenie ścieków do oczyszczalni ścieków nie wymaga pozwolenia wodno-

             prawnego,

c)        Atmosfera:

-  projektowana inwestycja nie będzie posiadać instalacji, która w jakikolwiek sposób

   zmieni stan powietrza atmosferycznego w rejonie jej lokalizacji,

- na etapie realizacji nastąpi krótkotrwały i odwracalny wzrost niezorganizowanej emisji

   zanieczyszczeń, związany z pracującymi urządzeniami budowlanymi oraz z ruchem

   środków transportu,

- dla projektowanego przedsięwzięcia na etapie realizacji  nie jest wymagany
   żaden monitoring w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem.

d)       Gospodarka odpadami:

-  odpady wytworzone w fazie realizacji inwestycji, typu gruz budowlany, będą

   wykorzystywane na miejscu w procesie budowlanym lub przekazane osobom

   fizycznym do wykorzystania,

      -  usuwane odpady będą zabezpieczone przed przypadkowym rozproszeniem,

      -  nie wymienione wyżej odpady, powstające w fazie realizacji,   będą przekazywane

         specjalistycznym firmom, prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania

         odpadami, posiadającym wymagane prawem zezwolenia,

     -   magazynowanie i transportowanie odpadów  będzie realizowane zgodnie z zasadami

         wynikającymi z procesów technologicznych i organizacyjnych, w taki sposób, aby nie

         dochodziło do ich rozprzestrzeniania się,

   -   odpady będą transportowane specjalistycznymi środkami transportu odbiorców

       odpadów, posiadających wymagane prawem zezwolenia, przystosowanymi do

       transportu odpadów.

  -   magazynowanie surowców i materiałów w trakcie budowy będzie prowadzone
      w sposób zabezpieczający środowisko przed zanieczyszczeniem,

 -    w czasie budowy przedsięwzięcia prowadzona będzie ewidencja wytwarzanych

      odpadów – według obowiązujących wzorów dokumentów,

   -    na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych  i innych niż niebezpieczne inwestor

        powinien złożyć  informację z tego zakresu  Staroście Lubaczowskiemu

        na 30 dni przed rozpoczęciem działalności.

 

d) Hałas i wibracja:

-          w trakcie budowy – źródłem emisji hałasu będą pracujące maszyny budowlane i środki transportu. Z uwagi na ich okresowy charakter i sąsiedztwo zabudowy mieszkalnej, niedogodność ta stanowić będzie  uciążliwość krótkotrwałą.

      -      planowane przedsięwzięcie nie pogorszy klimatu akustycznego terenów prawnie

            chronionych i w związku z tym nie ma potrzeby ustalania obszaru ograniczonego

            użytkowania w otoczeniu tego przedsięwzięcia.

      -     nie proponuje się prowadzenia pomiarów hałasu dla planowanego

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny