Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Drukuj
Grupa: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Nazwa pozycji: Projekt decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huta Różaniecka
Data publikacji: 2008-03-28
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś

Projekt

 

DECYZJA

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1. art. 46a ust. 1 i 7 pkt 4 oraz art. 56 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150), a także § 3 ust. 1 pkt 72a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 257 z 2004 r. poz. 2573 z póź. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Narol i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko określam środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia

polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huta Różaniecka zlokalizowanego:

·         na działkach nr: 2049, 2048, 2047, 2039, 2038 2036, 2035, 2034, 2027, 2026, 1266, 2230, 1287, 1275, 1277, 1278, 1058, 1056, 1055, 1054, 1053, 1259, 1256, 1975, 1254, 1253, 1252, 1247, 1243, 1242, 1051, 1050, 1049/dr, 1047, 1046, 1045, 1044, 1043, 1042, 1041, 1233, 1040, 1039, 1038, 1240, 1239, 1238, 1231, 1230, 1228, 1225, 1221, 1220, 940, 1035, 1034, 1033, 1032, 1031, 1030, 1217, 938/1, 2190, 1215, 1029, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930, 928, 927, 925/2, 1214, 1213/1, 1211, 1023, 1020, 925/1, 924, 1210, 1209, 1208, 1017, 1016, 1015, 1012, 1011, 1203, 1207, 1206, 1205, 1204, 886, 885, 884/1, 883, 882, 881, 870/1, 2171, 563/1, 1006/2,1007/2,1008, 1010, 869/1, 868/1, 865, 864, 858, 853, 852, 851, 849, 847, 845, 844, 843/1, 833, 817, 807, 806/2, 806/6, 831, 830, 829, 816, 815, 814, 812, 806/7, 832, 856, 828, 827, 826, 825, 819, 820, 823/1, 824/1, 985/1, 822/1, 992/2, 811, 810, 983/1, 809/1, 809/2, 808, 806/5, 805, 804, 440, 441, 803, 800, 799, 434, 437, 438/1, 439, 798, 797, 796, 545, 544, 543, 542, 541, 540, 539, 421, 423, 427, 426, 428, 429, 431, 538, 537, 536, 535, 416, 417, 419, 534, 533, 532, 531, 530, 528, 527, 526, 525, 523, 522, 521, 520, 488/4, 482, 488/6, 488/7, 487, 488/8, 488/9, 488/10, 488/2, 488/13, 488/12, 488/11, 508, 509, 513, 515, 516, 517, 518, 519, 407, 401, 389, 512, 511, 510, 505, 504, 503, 502, 385, 496, 383, 382, 493, 492, 346, 345/6, 345/4, 344/3, 490, 489, 2178, 479, 456, 398, 41, 521, 835/1, 788, 834 , 1366, 1367, 2240/2, 517, 1272, 563/4, 2245, 878, 877, 876, 857, 1264, 506, 161, 434, 454/1, 2245, 2110, 2241/1, 2120, 2121, 2123, 2125, 2117, 2126/2 , 2142 , 2141, 2147, 2149, 2150, 2153, 2154[2, 2154/9, 2154/4, 2154/5, 2154/6, 2154/7, 2154/8, 2252 w  obrębie geodezyjnym Huta Różaniecka,

 

·         na działkach nr: 3006, 910/11, 3167, 2988/1 w  obrębie geodezyjnym Ruda Różaniecka.

I. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia

Inwestycja p.n. „Kanalizacja sanitarna dla miejsc. Huta Różaniecka gm. Narol” obejmuje miejscowości: Huta Różaniecka oraz przysiółki – Podsigła i Maziarnia. Kanalizację zaprojektowano z rur PVC kanalizacyjnych typu „N”, „S” i z wydłużonym kielichem. Kanalizacja grawitacyjna wykonana będzie z rur  Ø 160 i 200 mm, natomiast tłoczna z rur ciśnieniowych Ø 75 i 90 mm. Łączna długość kanalizacji wyniesie 9294 m. Na trasie kanalizacji zaprojektowano studzienki rewizyjne w ilości 350 szt. o średnicach od 400 – 1200 mm. Ze względu na konfiguracje terenu wymagane będzie przetłoczenie ścieków. Do tego celu zaprojektowano 4 przepompownie, z których 3 zlokalizowane będą w miejscowości  Huta Różaniecka, a 1 dla ścieków z przysiółka Maziarnia. Przepompownie będą wyposażone w 2 pompy, które będą pracować naprzemiennie..

Trasa kanalizacji prowadzi przez tereny zabudowane tych miejscowości z  wykorzystaniem istniejących szlaków komunikacyjnych oraz tereny leśne, z przekroczeniem sieci uzbrojenia
i potoku Paucza. Na przejście kanalizacją pod potokiem Paucza Gmina Narol posiada pozwolenie wodno-prawne.

Ścieki bytowe z podanych miejscowości zostaną włączone do kanalizacji w miejscowości Ruda Różaniecka z oczyszczalnią ścieków. Planowana kanalizacja sanitarna obejmuje następujące zadania:

- budowę sieci kanalizacyjnej zbiorczej i podłączeń do budynków,

- budowę odcinków kolektora tłocznego ścieków,

- budowę 4 szt. przepompowni na trasie kolektora,

- przejścia kanalizacją przez drogi, sieci uzbrojenia i potok Paucza.

Planowane przedsięwzięcie położone jest w granicach Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000 -  Obszar Specjalnej Ochrony ptaków „PUSZCZA SOLSKA”  i kwalifikuje obiekt do przedsięwzięć mogących wymagać sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

 

II. Warunki wykorzystania terenu  w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich

 

    Planowane przedsięwzięcie w granicach działek w obrębie geodezyjnym Huta Różaniecka i Ruda Różaniecka będzie korzystać z następujących zasobów środowiska:

- powierzchni ziemi bez zmian w porównaniu ze stanem istniejącym – zajęte pod wykonanie

  kanalizacji grunty zostaną przywrócone do stanu poprzedniego,

- pośrednio z wód powierzchniowych przez wprowadzanie ścieków bytowych na

  oczyszczalnię ścieków w Rudzie Różanieckiej, z której będą odprowadzane do potoku
  Różanka,

- surowce mineralne nie będą wykorzystane,

- składowanie odpadów typu odpady z czyszczenia studzienek na kanalizacji na składowisku
  odpadów,

- inne rodzaje uciążliwości typu promieniowanie niejonizujące nie będą występować. 

 

Planowane przedsięwzięcie nie będzie wymagać poboru wody.

Emisja zanieczyszczeń gazowych z przepompowni oraz hałasu będzie pomijana ze względu na posadowienie przepompowni w ziemi.

Gospodarka odpadami będzie obejmować odpady z oczyszczalni studzienek na kanalizacji oraz złom stalowy pochodzący z wymiany uszkodzonych części urządzeń przepompowni. Zwiększy się natomiast ilość osadów ścieków wytwarzanych przez oczyszczalnię w Rudzie Różanieckiej. Realizacja planowanego przedsięwzięcia będzie wymagać zmiany informacji z zakresu gospodarki odpadami, ze względu na wzrost ilości odpadów. Składowania będą wymagać odpady z czyszczenia studzienek na kanalizacji ściekowej. Dla pozostałych odpadów istnieje możliwość odzysku i recyklingu.

Teren dla potrzeb inwestycji to obszar do czasowego zajęcia na okres budowy (tereny pod budowę kanałów). Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej jak i ciśnieniowej wymagać będzie zajęcia pasa terenu szerokości do 4,00 m.

Zieleń  występującą na trasie kanalizacji stanowią nieliczne przyzagrodowe drzewa owocowe i ozdobne oraz gminny i należący do Nadleśnictwa Narol  las. Trasę przebiegu uzbrojenia projektuje się mając na uwadze  zachowanie istniejących zadrzewień i zakrzaczeń.

 

 

Obiekty objęte ochroną konserwatorską skupiają się w centrum miejscowości. Są to: ruiny cerkwi i cmentarz obok cerkwi z krzyżami z XVII w. i początków XIX w. oraz kapliczki.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na obiekty objęte ochroną zabytkową.

 

II. 1. Faza budowy kanalizacji

Prognoza oddziaływań na środowisko w fazie realizacji

W trakcie budowy mogą wystąpić okresowe negatywne oddziaływania na środowisko oraz uciążliwości dla ludzi ze względu na bliską odległość od zabudowy mieszkalnej i długotrwały proces budowy, a także lokalne niedogodności związane z ograniczeniami w ruchu drogowym. Monitorowanie przedsięwzięcia w fazie budowy winno być prowadzone w ramach nadzoru budowlanego.

 

a) Powierzchnia ziemi i wody gruntowe:

- prace ziemne pod wykonanie wykopów pod przepompownie ścieków i kanał

  ściekowy prowadzić w okresach suchych, o niskim zwierciadle wody gruntowej
  i w   możliwie krótkim okresie,

- odprowadzanie wód z wykopów budowlanych nie wymaga pozwolenia 

  wodno-prawnego.

           b)  Wody powierzchniowe:

            - realizacja  budowy inwestycji nie może spowodować zanieczyszczenia wód

              powierzchniowych oraz zmiany stanu wód na gruncie ze szkodą dla nieruchomości

              sąsiednich,

            - doprowadzenie ścieków do oczyszczalni ścieków nie wymaga pozwolenia wodno-

              prawnego, a na przekroczenie potoku Paucza Inwestor posiada ważne pozwolenie

              wodno-prawne.

c)       Atmosfera:

- projektowana inwestycja nie będzie posiadać instalacji, która w jakikolwiek sposób

  zmieni stan powietrza atmosferycznego w rejonie jej lokalizacji,

- na etapie realizacji nastąpi krótkotrwały i odwracalny wzrost niezorganizowanej emisji

  zanieczyszczeń, związany z pracującymi urządzeniami budowlanymi oraz z ruchem

  środków transportu,

- dla projektowanego przedsięwzięcia na etapie realizacji  nie jest wymagany
  żaden monitoring w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem.

d)      Gospodarka odpadami:

- odpady wytworzone w fazie realizacji inwestycji, typu gruz budowlany, będą

  wykorzystywane na miejscu w procesie budowlanym lub przekazane osobom

  fizycznym do wykorzystania,

      - usuwane odpady będą zabezpieczone przed przypadkowym rozproszeniem,

      - nie wymienione wyżej odpady, powstające w fazie realizacji,   będą przekazywane

        specjalistycznym firmom, prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania

        odpadami, posiadającym wymagane prawem zezwolenia,

     - magazynowanie i transportowanie odpadów  będzie realizowane zgodnie z zasadami

       wynikającymi z procesów technologicznych i organizacyjnych, w taki sposób, aby nie

       dochodziło do ich rozprzestrzeniania się,

  - odpady będą transportowane specjalistycznymi środkami transportu odbiorców

     odpadów, posiadających wymagane prawem zezwolenia, przystosowanymi do

     transportu odpadów.

-          magazynowanie surowców i materiałów w trakcie budowy będzie prowadzone w sposób zabezpieczający środowisko przed zanieczyszczeniem,

-          w czasie budowy przedsięwzięcia prowadzona będzie ewidencja wytwarzanych odpadów – według obowiązujących wzorów dokumentów,

-          zwiększy się ilość wytwarzanych osadów komunalnych przez oczyszczalnię ścieków w Rudzie Różanieckiej,

  -    na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych  i innych niż niebezpieczne inwestor

       powinien złożyć  informację z tego zakresu  Staroście Lubaczowskiemu

       na 30 dni przed rozpoczęciem działalności.

 

d) Hałas i wibracja:

-          w trakcie budowy – źródłem emisji hałasu będą pracujące maszyny budowlane i środki transportu. Z uwagi na ich okresowy charakter i sąsiedztwo zabudowy mieszkalnej, niedogodność ta stanowić będzie  uciążliwość krótkotrwałą.

      -    planowane przedsięwzięcie nie pogorszy klimatu akustycznego terenów prawnie

           chronionych i w związku z tym nie ma potrzeby ustalania obszaru ograniczonego

           użytkowania w otoczeniu tego przedsięwzięcia.

      -    nie proponuje się prowadzenia pomiarów hałasu dla planowanego przedsięwzięcia.

    e)     Zieleń:

       -    zieleń wysoką występującą na trasie kanalizacji stanowią nieliczne drzewa owocowe
            zaś zieleń niską stanowią głównie przyzagrodowe krzewy owocowe i ozdobne oraz

            gminny i należący do Nadleśnictwa Narol  las sosnowy i mieszany.

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej jak i ciśnieniowej wymagać          będzie zajęcia pasa terenu szerokości do 4,00 m,

-     w fazie budowy istniejąca zieleń – drzewa i krzewy muszą podlegać ochronie, tak aby nie powstały zniszczenia w istniejącym drzewostanie, a w przypadku konieczności usunięcia drzew lub krzewów należy dokonać nasadzeń w ilości równej liczbie drzew i krzewów usuniętych, przy czym ewentualne usuwanie drzew należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków,

-          drzewa i krzewy inne niż drzewa owocowe można będzie usunąć  – po uzyskaniu decyzji na ich wycinkę.

   f)  Obszary podlegające ochronie

     -    Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w granicach Obszaru Specjalnej   

           Ochrony ptaków Natura 2000 „Puszcza Solska” (PLB060008) - wyznaczonego na

           mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów  

           specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313) i w granicach

           Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej – funkcjonującego na mocy Rozporządzenia

           Nr 72/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 października 2005 r. w sprawie Parku

           Krajobrazowego Puszczy Solskiej (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 137, poz. 2088).

    -     Przed przystąpieniem do prac ziemnych pod kanalizację należy sprawdzić, czy na

           trasie kolektora nie występują gniazda ptaków objętych ochrona w ramach OSO

           NATURA 2000.

    -     Wskazane jest prowadzenie prac ziemnych po zakończeniu okresu lęgowego ptaków,

           tj. po 15 lipca.

           

II.2. Faza eksploatacji

 

Eksploatacja sieci kanalizacyjnej nie wiąże się z magazynowaniem i stosowaniem substancji chemicznych mogących powodować zanieczyszczenie środowiska gruntowo – wodnego.

Prognoza oddziaływań na środowisko w fazie eksploatacji

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią sieciową pozwoli zebrać i odprowadzić ścieki wytwarzane w istniejącej i projektowanej zabudowie mieszkaniowej oraz poszczególnych zabudowań w miejscowości Huta Różaniecka, gm. Narol. Realizacja kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami będzie się odbywać przy zachowaniu warunków wynikających z:

­     Wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

­     Ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dóbr kultury

­     Obsługi komunikacji i infrastruktury technicznej

 

a) Potencjalne znaczące oddziaływanie przedsięwzięcia dotyczy jedynie sytuacji awaryjnej na:

­     powietrze atmosferyczne, w zakresie zanieczyszczenia powietrza gazami organicznymi

­     środowisko gruntowo-wodne – w zakresie zanieczyszczenia ściekami

        Pozostałe elementy nie są objęte oddziaływaniem.

 

b) Oddziaływanie na stan powietrza:

Istotne znaczenie dla jakości powietrza na terenie gminy oraz miejscowości Kadłubiska, będzie miała emisja zanieczyszczeń związana z ruchem drogowym od dróg:

- powiatowej

- prywatne – dojazdowe do pól i zagród

Prawidłowa eksploatacja sieci kanalizacyjnej nie wpływa negatywnie na jakość powietrza. W odczuciu mieszkańców winna nastąpić znacząca poprawa spowodowana likwidacją przydomowych zbiorników na ścieki. Są one źródłem emisji odorów i zanieczyszczeń mikrobiologicznych, których emisja może powodować uciążliwość szczególnie w obszarach gęstej, jednorodzinnej zabudowy mieszkalnej.

Uciążliwości zapachowe mogą wystąpić ewentualnie podczas usuwania skutków awarii sieci kanalizacyjnej.

 

c) Powierzchnia ziemi i wody gruntowe:

      - eksploatacja inwestycji nie może spowodować zanieczyszczenia wód
      powierzchniowych

      lub podziemnych oraz zmian stanu wody na gruncie ze szkodą dla nieruchomości

      sąsiednich.

      -    roboty w trakcie eksploatacji (remonty) muszą być wykonane tak aby nie były źródłem

      zanieczyszczenia środowiska surowcami, materiałami, odpadami lub innymi

      substancjami stosowanymi w czasie ich trwania.

 

d) Oddziaływanie na zdrowie ludzi:

Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania kanalizacji na zdrowie ludzi

Planowane przedsięwzięcie jest samo w sobie inwestycją mającą na celu zapobieganie i ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko.

Projektowane rozwiązania techniczne systemu zbierania ścieków (kanalizacja, przepompownia ścieków) ma minimalizujący wpływ na środowisko przez:

­     ustalenie przebiegu kanalizacji wzdłuż ciągów komunikacyjnych, co pozwala na uniknięcie ingerencji w obszary o istotnych walorach środowiskowych (drogi osiedla),

­     zastosowanie szczelnych systemów kanalizacyjnych,

­     zastosowanie poszczególnych elementów kanalizacji, studnie rewizyjne, przepływowe, przykanaliki grawitacyjne i ciśnieniowe jako zbiorniki szczelne.

­      

e) Prognoza monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia

Ze względu na charakter inwestycji, planowane rozwiązania techniczne sieci kanalizacyjnej, skalę oddziaływania na środowisko uznano za niecelowe prowadzenie stałego monitoringu. Celowe jest prowadzenie okresowego monitoringu jakości ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej. Ma to na celu zabezpieczenie oczyszczalni przed zrzutem ścieków lub substancji chemicznych mogących zakłócić proces technologiczny w oczyszczalni. Głównie monitorowane winny być obiekty przemysłowe i usługowe.

 

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia
        w projekcie budowlanym

 

1)  Projekt budowlany nie może naruszać ustaleń  wymienionych w niniejszej decyzji.

2) Projekt ewentualnych nasadzeń zieleni należy przygotować przed przystąpieniem do budowy   sieci kanalizacyjnej.

3) Określić warunki i sposób zagospodarowania mas ziemnych usuwanych lub   przemieszczanych w związku z realizacją inwestycji.

4)  Istniejące urządzenia, obiekty i systemy monitoringu pracujące na terenie oraz dla potrzeb przedsięwzięcia, zostaną dostosowane do współpracy z projektowanymi układami.

 

IV.                      Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych,
w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych  awarii

 

Działalność pracy projektowanego przedsięwzięcia  nie będzie źródłem poważnej awarii przemysłowej, stwarzającej zagrożenie dla środowiska w czasie normalnych warunków. Przy budowie  kanalizacji nie będą stosowane substancje i materiały kwalifikujące instalację do zakładów o zwiększonym ryzyku, jak również do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, biorąc pod uwagę kryteria ustalone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje
o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej. Na sytuacje braku napięcia w sieci nastąpi przerwa w przepływie ścieków.

 

V.                  Transgraniczne oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia 

 

Analiza zasięgu  i rodzaju oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wykazała, że nie będzie ono posiadać możliwości transgranicznego oddziaływania.

 

VI.                Utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania

 

Oddziaływanie projektowanego przedsięwzięcia budowy sieci kanalizacyjnej
w Hucie Różanieckiej wraz z kolektorem tło

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny