Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Drukuj
Grupa: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Nazwa pozycji: Projekt decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kadłubiska
Data publikacji: 2008-03-20
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś

Projekt

 

DECYZJA

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1. art. 46a ust. 1 i 7 pkt 4 oraz art. 56 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150), a także § 3 ust. 1 pkt 72a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. 2004 r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 257 z 2004 r. poz. 2573 z póź. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Narol i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko określam środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia

polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kadłubiska zlokalizowanego:

·   na działkach nr: 67/1, 668, 713, 70/6, 70/5, 724 położonych w obrębie geodezyjnym Lipie,

 

·   na działkach nr: 357, 356, 321, 202, 208, 209, 355, 210, 354, 211, 212, 353, 213, 215/2, 216, 352, 217/2, 218, 219, 220, 224, 225, 350, 226, 349, 234, 235, 236, 239, 240, 245, 246, 347, 248, 249, 250, 251, 343, 252, 253, 254, 255, 263, 264, 260/1, 260/2, 258, 261, 195, 196, 342, 275, 273, 272, 271, 270, 269, 268, 267, 266/2, 277, 278/6, 278/3, 278/4, 278/5, 279/1, 279/2, 280, 282, 283, 278/2, 284, 285, 286, 287, 363, 364, 291, 293, 294, 295, 296/2, 297, 299, 300, 316, 318, 386/2, 386/3, 365/1, 365/2 w obrębie geodezyjnym Kadłubiska.

I. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia

Inwestycja p.n. „Kanalizacja sanitarna dla miejsc. KADŁUBISKA gm. Narol”– jest częścią ogólnego planu uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej w gminie Narol. Etap budowy kanalizacji obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki bytowo- gospodarcze z istniejącej oraz projektowanej zabudowy zlokalizowanej na terenie inwestycji i doprowadzającej je za pośrednictwem kanałów objętych projektem na projektowaną oczyszczalnię ścieków w miejscowości NAROL gm. Narol. Rozpatrywany teren położony jest w gminie Narol pow. Lubaczów w województwie podkarpackim. Jest to teren zlokalizowany na obszarze Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego oraz w Obszarze Specjalnej Ochrony (OSO) ptaków Roztocze - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 września 2007 r. - Dz.U. Nr 179 poz. 1275 z dnia 28 września 2007 r.

Przedmiotem inwestycji jest odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynków mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej w systemie rozdzielczym w miejscowości Kadłubiska oraz przesłanie ich na projektowaną oczyszczalnię ścieków komunalnych w Narolu.

Z poszczególnych budynków odprowadzenie ścieków odbywać się będzie
z wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych do projektowanych przykanalików,
a następnie do projektowanej sieci kanalizacyjnej. Ścieki odprowadzane będą kanalizacją grawitacyjną z poszczególnych punktów miejscowości w kierunku oczyszczalni ścieków. Na odcinkach gdzie rzeźba terenu nie pozwala na grawitacyjny przepływ ścieków zlokalizowane zostały przepompownie ścieków, które będą przerzucać ścieki do studzienek rozprężnych i dalej do projektowanej kanalizacji Ø200mm w miejscowości Lipie. Ścieki te razem ze ściekami z miejsc. Lipie zostaną grawitacyjnie skierowane do przepompowni „P1”. Następnie rurociągiem tłocznym Ø90mm będą przerzucone do istniejącej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Narol ( rejonie szkoły) i dalej popłyną na projektowaną oczyszczalnię w Narolu. Na terenie miejscowości  Kadłubiska zaprojektowane zostały następujące przepompownie:

·         przepompownia „P1” na działce nr 286/2 (Ls) o przewodzie ciśnieniowym      średnicy Ø90 mm, długości L = 1300 m, zakończonym
w studzience rozprężnej SR1 na działce nr 668 (Lipie) – teren prywatny, zasilanie ze słupa 30/2, kablem o długości 200m.

·         przepompownia „P2” na działce nr 278/6 o przewodzie ciśnieniowym średnicy Ø 90 mm, długości L = 130 m, zakończonym w studzience rozprężnej SR2 na działce nr 278/6 – teren gminy, zasilanie ze słupa nr 38, kablem o długości 60m.

·         przepompownia „P3” na działce nr 386/2 o przewodzie ciśnieniowym średnicy Ø 90 mm, długości L = 100 m, zakończonym w studzience rozprężnej SR3 na działce nr 386/2, teren lasów państwowych, zasilanie ze słupa nr 30/2, kablem o długości 120m.

Szczegółowy układ przewodów i zaprojektowanych przepompowni  na terenie miejscowości przedstawia część rysunkowa.

Zabudowa na terenie miejscowości zlokalizowana jest wzdłuż drogi gminnej prowadzącej przez miejscowość Kadłubiska. Miejscowość charakteryzuje się zabudową zwartą. Jest to w  większości zabudowa zagrodowa.

Na terenie objętym inwestycją istnieje droga wojewódzka nr 865 Jarosław – Bełżec w miejscowości Kadłubiska (dz. Nr 365/1 i 365/2). Zaistniała potrzeba przekroczenia jej rurociągiem tłocznym Ø90mm.

Projektowane przejście - metodą przewiertu w rurze ochronnej na głębokości 1.0m pod dnem rowu przydrożnego. Komorę przewiertową lokalizujemy poza pasem drogowym.

Natomiast odcinek rurociągu tłocznego prowadzony równolegle do drogi projektujemy w odległości 20m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej

Powyższe rozwiązania zostały uzgodnione przez Rejon Dróg Wojewódzkich
w Lubaczowie (pismo: PZDW – RDW - Lub – 7334 – U/54/07 z dnia 10. 10. 2007r)

Skrzyżowania kanalizacji sanitarnej istniejącymi rowami należy rozwiązywać poprzez usytuowanie rurociągu w rurze ochronnej na głębokości około 1,5m poniżej dna istniejącego w celu umożliwienia w przyszłości odbudową rowu, tj. pogłębienie.

Powyższe rozwiązanie zostało zalecone przez Podkarpacki Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, Oddział w Jarosławiu, Inspektorat w Lubaczowie, pismo: L.dz. ILu – 505/41/07 z dnia 19. 09. 2007r.

Natomiast lokalizację przepompowni ścieków „P1” i „P3” wraz z kanalizacją grawitacyjną i tłoczną na terenach lasów państwowych uzgodniono bez zastrzeżeń  - przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie, Nadleśnictwo Narol pismo ZP – 760 – 18 – 2007 z dnia 23. 10. 2007r.

           

 

 

 

Skalę przedsięwzięcia obrazują podstawowe dane charakteryzujące inwestycję:

 

Lp.

Wyszczególnienie robót

Jednostka

Ilość
jedn.

1

2

3

4

1

Ilość mieszkańców Kadłubiska

RLM

207

2

Ilość ścieków (Qśr dobę)

m3

30

3

Kanalizacja sanitarna

ø200 mm PVC-U, HS, SDR-34, SLW 60
ø160 mm PVC-U HS, SDR-34, SLW 60

 ø90 mm (ciśnieniowa) PE

 ø160 mm – przyłącza PVC-U, HS, SDR-34, SLW 60

m
m
m
m

m/szt

6280

2260

990

1830

1200/54

4

Budowle, przekroczenia

 

 

- Studzienki kontrolne

szt

120

- Przekroczenia przez drogę wojewódzką

szt

1

- Przekroczenia przez główne drogi gminne

szt

20

- Przekroczenia rowów – melioracje szczegółowe

szt

4

- Przepompownie sieciowe

szt

3

5

Wykonanie przyłączy energetycznych do przepompowni (P1, P2, P3)

m

380

6

Skrzyżowanie projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejącą siecią wodociągową

szt

15

7

Skrzyżowanie projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejącymi kablami eNN

szt

8

8

Skrzyżowanie projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejącą siecią gazociągową

szt

44

9

Zabezpieczenie studni przydomowych

szt

1

10

Odbudowa nawierzchni dróg gminnych, dojazdowych

m

620

 

 

Trasy projektowanych przewodów przedstawiono na załączniku graficznym. Etap budowy obejmuje budowę kanałów grawitacyjnych a także ciśnieniowe od przepompowni ścieków. Projektowaną kanalizacja sanitarną nie można przesyłać ścieków przemysłowych bez uprzedniego podczyszczenia do parametrów ścieków bytowych oraz zgody właściciela sieci
i oczyszczalni. Nie wolno także kanalizacją sanitarną odprowadzać ścieków deszczowych. Realizacja powyższej inwestycji ma na celu poprawę warunków zamieszkania lokalnej społeczności, zapewniając tym samym ochronę środowiska naturalnego
.

II. Warunki wykorzystania terenu  w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich

      W chwili obecnej teren, na którym będzie realizowana przedmiotowa inwestycja stanowią drogi dojazdowe o nawierzchni żwirowej oraz indywidualne posesje - ogródki przydomowe, tereny zielone, oraz grunty orne działek prywatnych.

Teren dla potrzeb inwestycji to obszar do czasowego zajęcia na okres budowy (tereny pod budowę kanałów). Trasę przebiegu uzbrojenia projektuje się mając na uwadze  zachowanie istniejących zadrzewień i zakrzaczeń.

Zieleń  występującą na trasie kanalizacji stanowią nieliczne przyzagrodowe drzewa owocowe i ozdobne oraz gminny i należący do Nadleśnictwa Narol   las sosnowy  z podrostami gatunków liściastych.

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej jak i ciśnieniowej wymagać będzie zajęcia pasa terenu szerokości do 4,00 m. Po zakończeniu prac teren zostanie uporządkowany i doprowadzony do stanu pierwotnego. Należy dodać, że wszystkie rurociągi główne są przeważnie wzdłuż drogi powiatowej o nawierzchni utwardzonej - asfaltowej oraz drogach gminnych o nawierzchni żwirowej. Stąd też nie będą prowadzone prace ziemne trwale zniekształcające rzeźbę terenu, ponieważ projektuje się przywrócenie dróg oraz terenu do pierwotnego poziomu i stanu technicznego. Na trasie przebiegu kanalizacji zaprojektowane zostały przejścia pod drogami powiatowymi o nawierzchni asfaltowej oraz pod rowami melioracyjnymi.

   W chwili obecnej teren, na którym będzie realizowana przedmiotowa inwestycja stanowią drogi dojazdowe o nawierzchni żwirowej oraz indywidualne posesje - ogródki przydomowe, tereny zielone, oraz grunty orne działek prywatnych.

Teren dla potrzeb inwestycji to tereny do czasowego zajęcia na okres budowy (tereny pod budowę kanałów). Trasę przebiegu uzbrojenia projektuje się mając na uwadze  zachowanie istniejących zadrzewień i zakrzaczeń. Nie powinno się likwidować ani  niszczyć żadnych zadrzewień śródpolnych i przydrożnych.

Zieleń wysoką występującą na trasie kanalizacji stanowią nieliczne drzewa owocowe zaś zieleń niską stanowią głównie przyzagrodowe krzewy owocowe i ozdobne.

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej jak i ciśnieniowej wymagać będzie zajęcia pasa terenu szerokości do 4,00 m. Po zakończeniu prac teren zostanie uporządkowany i doprowadzony do stanu pierwotnego. Należy dodać, że wszystkie rurociągi główne prowadzone są przeważnie wzdłuż drogi powiatowej o nawierzchni utwardzonej - asfaltowej oraz drogach gminnych o nawierzchni żwirowej. Stąd też nie będą prowadzone prace ziemne trwale zniekształcające rzeźbę terenu, ponieważ projektuje się przywrócenie dróg oraz terenu do pierwotnego poziomu i stanu technicznego. Na trasie przebiegu kanalizacji zaprojektowane zostały przejścia pod drogami powiatowymi o nawierzchni asfaltowej oraz pod rowami melioracyjnymi.

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia nie występują obiekty wymagające ochrony konserwatorskiej.

II. 1. Faza budowy kanalizacji

Prognoza oddziaływań na środowisko w fazie realizacji

W trakcie budowy mogą wystąpić okresowe negatywne oddziaływania na środowisko oraz uciążliwości dla ludzi ze względu na bliską odległość od zabudowy mieszkalnej i długotrwały proces budowy, a także lokalne niedogodności związane z ograniczeniami w ruchu drogowym. Monitorowanie przedsięwzięcia w fazie budowy winno być prowadzone w ramach nadzoru budowlanego.

 

a) Powierzchnia ziemi i wody gruntowe:

- prace ziemne pod wykonanie wykopów pod przepompownie ścieków i kanał

  ściekowy prowadzić w okresach suchych, o niskim zwierciadle wody gruntowej
  i w   możliwie krótkim okresie,

- odprowadzanie wód z wykopów budowlanych nie wymaga pozwolenia 

  wodno-prawnego.

           b)  Wody powierzchniowe:

            - realizacja  budowy inwestycji nie może spowodować zanieczyszczenia wód

              powierzchniowych oraz zmiany stanu wód na gruncie ze szkodą dla nieruchomości

              sąsiednich,

            - doprowadzenie ścieków do oczyszczalni ścieków nie wymaga pozwolenia wodno-

              prawnego.

c)       Atmosfera:

- projektowana inwestycja nie będzie posiadać instalacji, która w jakikolwiek sposób

  zmieni stan powietrza atmosferycznego w rejonie jej lokalizacji,

- na eta

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny