Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Drukuj
Grupa: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Nazwa pozycji: Projekt decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipie
Data publikacji: 2008-03-20
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś

Projekt

 

DECYZJA

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1. art. 46a ust. 1 i 7 pkt 4 oraz art. 56 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150), a także § 3 ust. 1 pkt 72a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. 2004 r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 257 z 2004 r. poz. 2573 z póź. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Narol i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko określam środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia

polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipie zlokalizowanego:

·   na działce nr: 57/14 położonej w obrębie geodezyjnym Narol,

 

·   na działkach nr: 70/38, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 70/5, 88, 89, 90/1, 91, 92, 93, 94, 95, 178, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116117, 118, 119, 120, 121, 122, 655, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,  68/2, 703, 4/24, 136, 656, 138, 137, 139/1, 139/2, 140, 141, 4/9, 4/10, 4/11, 4/12, 4/14, 4/16, 4/19, 4/5, 4/21, 4/22, 701, 5/14, 5/18, 5/23, 5/24, 5/26, 5/17, 5/19, 153, 154, 155, 158, 160, 165, 169/1, 171, 173, 179, 181, 182, 184, 185, 188/1, 190, 191, 652, 198, 199, 200, 209, 216/1, 219, 220, 232, 233, 237, 254, 256, 253, 252, 260/2, 260/3, 261, 262, 264, 266, 268/1, 674, 273, 277, 700 w obrębie geodezyjnym Lipie.

 

I. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia

Inwestycja p.n. „Kanalizacja sanitarna dla miejsc. LIPIE gm. Narol”– jest częścią ogólnego planu uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej w gminie Narol. Etap budowy kanalizacji obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki bytowo- gospodarcze z istniejącej oraz projektowanej zabudowy zlokalizowanej na terenie inwestycji i doprowadzającej je za pośrednictwem kanałów objętych projektem na projektowaną oczyszczalnię ścieków w miejscowości NAROL gm. Narol. Rozpatrywany teren położony jest w gminie Narol pow. Lubaczów w województwie podkarpackim. Jest to teren zlokalizowany na obszarze Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz w Obszarze Specjalnej Ochrony (OSO) ptaków Roztocze - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 września 2007 r. - Dz.U. Nr 179 poz. 1275 z dnia 28 września 2007 r.

Przedmiotem inwestycji jest odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynków mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej w systemie rozdzielczym w miejscowości Lipie oraz przesłanie ich na projektowaną oczyszczalnię ścieków komunalnych w Narolu.

Z poszczególnych budynków odprowadzenie ścieków odbywać się będzie
z wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych do projektowanych przykanalików,
a następnie do projektowanej sieci kanalizacyjnej. Ścieki odprowadzane będą kanalizacją grawitacyjną z całej miejscowości w kierunku miejscowości Lipsko do przepompowni „P1”. Na działce nr 4/24 (Właściciel – Agencja Nieruchomości Rzeszów) w rejonie drogi gminnej usytuowana zostanie przepompownia ścieków „P1”, która będzie przerzucać ścieki rurociągiem tłocznym Ø90 mm wzdłuż rowu K-2-3, K-2-2, oraz stawu do studzienki rozprężnej SR1, i dalej do istniejącej studzienki  kanalizacji Ø300 w rejonie szkoły w Narolu (dz. 57/13 – własność Gmina Narol) skąd dalej spływ ścieków odbywał się będzie istniejącym kanałem grawitacyjnym w kierunku projektowanej oczyszczalni ścieków w Narolu. Na terenie miejscowości Lipie zaprojektowana została przepompownia:

·        przepompownia „P1” na działce nr 4/22 o przewodzie ciśnieniowym średnicy Ø90 mm, długości L = 800 m, zakończonym w studzience rozprężnej SR1 na działce nr 57/13 – teren Agencji Nieruchomości w Rzeszowie, zasilanie ze słupa nr 37 (działka nr 4/19) kablem o dł. 160m

Szczegółowy układ przewodów i zaprojektowanej przepompowni  na terenie miejscowości Lipie przedstawia część rysunkowa.

Zabudowa na terenie miejscowości zlokalizowana jest wzdłuż drogi powiatowej nr 1641 R prowadzącej do miejscowości Lipsko – Lipie – gr. województwa oraz wzdłuż dróg gminnych odchodzących od drogi powiatowej. Miejscowość charakteryzuje się zabudową zwartą. Jest to w  większości zabudowa zagrodowa.

Na terenie objętym inwestycją istnieje droga powiatowa. Zaistniała potrzeba przekroczenia jej 16 razy, od DP 1 ÷ DP 16. Wszystkie przekroczenia są projektowane przewiertem rurociągu Ø200 mm w rurze ochronnej Ø323.9/7 o długości od 20 – 30 m. Komory przepychowe usytuowane będą poza pasem drogowym. Powyższe rozwiązanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie (pismo PZD 7334A-82/07 z dnia 02.10.2007)

Nadmieniamy, że rurociągi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej kolidować będą z istniejącymi urządzeniami melioracji wodnych.

Przy inwestycji w miejsc. Lipie - przekroczenie rowów melioracyjnych (K2, K-2-3,   K-2-5, K-2-6) oraz sieć drenarską na działkach nr: 109, 111, 114, 112, 119, 128, 130, 136.

W przypadku przekraczania rowów – przekop w rurze ochronnej na głębokości min. 1,50m poniżej istniejącego dna rowu.

Natomiast uszkodzone – poprzerywane rurociągi drenarskie (zbieracze, sączki) przy wykonywaniu kanalizacji zostaną na bieżąco naprawione zgodnie z obowiązującymi wymogami technicznymi w budownictwie wodno – melioracyjnym.

Roboty kolizyjne wykonawca winien usuwać na bieżąco z powiadomieniem Inspektora PZMiUW w Lubaczowie.

Potok Krwawica w miejsc. Lipie jest przekraczany rurociągiem tłocznym, którym przesyłane są ścieki z miejsc. Kadłubiska.

Powyższe rozwiązania zostały zaakceptowane przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, Oddział w Jarosławiu, Inspektorat w Lubaczowie (pismo L.dz. IIu – 505/38/07 z dnia 13.09.2007r).

 

            Skalę przedsięwzięcia obrazują podstawowe dane charakteryzujące inwestycję:

 

Lp.

Wyszczególnienie robót

Jednostka

Ilość
jedn.

1

2

3

4

1

Ilość mieszkańców Lipie

RLM

381

2

Ilość ścieków (Qśr dobę)

m3

50,00

3

Kanalizacja sanitarna

ø200 mm PVC-U, HS, SDR-34, SLW 60
ø160 mm PVC-U HS, SDR-34, SLW 60

ø90 mm (ciśnieniowa) PE

ø160 mm – przyłącza PVC-U, HS, SDR-34, SLW 60

m
m
m
m

m/szt

6905

3925

1500

660

820/81

4

Budowle, przekroczenia

 

 

- Studzienki kontrolne

szt

140

- Przekroczenia przez drogi powiatowe

szt

16

- Przekroczenia przez główne drogi gminne

szt

10

- Przekroczenia rowów – melioracje szczegółowe

szt

5

- Przepompownie sieciowe

szt

1

5

Wykonanie przyłączy energetycznych do przepompowni (P1)

m

160

6

Skrzyżowanie projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejącą siecią wodociągową

szt

32

7

Skrzyżowanie projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejącymi kablami eNN

szt

8

8

Skrzyżowanie projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejącą siecią gazociągową

szt

41

9

Zabezpieczenie studni przydomowych

szt

13

10

Odbudowa nawierzchni dróg gminnych, dojazdowych

m

220

 

Trasy projektowanych przewodów przedstawiono na załączniku graficznym. Etap budowy obejmuje budowę kanałów grawitacyjnych a także ciśnieniowe od przepompowni ścieków. Projektowaną kanalizacja sanitarną nie można przesyłać ścieków przemysłowych bez uprzedniego podczyszczenia do parametrów ścieków bytowych oraz zgody właściciela sieci i oczyszczalni. Nie wolno także kanalizacją sanitarną odprowadzać ścieków deszczowych. Realizacja powyższej inwestycji ma na celu poprawę warunków zamieszkania lokalnej społeczności, zapewniając tym samym ochronę środowiska naturalnego.

II. Warunki wykorzystania terenu  w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich

     W chwili obecnej teren, na którym będzie realizowana przedmiotowa inwestycja stanowią drogi dojazdowe o nawierzchni żwirowej oraz indywidualne posesje - ogródki przydomowe, tereny zielone, oraz grunty orne działek prywatnych.

Teren dla potrzeb inwestycji to terenu do czasowego zajęcia na okres budowy (tereny pod budowę kanałów). Trasę przebiegu uzbrojenia projektuje się mając na uwadze  zachowanie istniejących zadrzewień i zakrzaczeń.

Zieleń wysoką występującą na trasie kanalizacji stanowią nieliczne drzewa owocowe zaś zieleń niską stanowią głównie przyzagrodowe drzewa owocowe i ozdobne.

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej jak i ciśnieniowej wymagać będzie zajęcia pasa terenu szerokości do 4,00 m. Po zakończeniu prac teren zostanie uporządkowany i doprowadzony do stanu pierwotnego. Należy dodać, że wszystkie rurociągi główne są przeważnie wzdłuż drogi powiatowej o nawierzchni utwardzonej - asfaltowej oraz drogach gminnych o nawierzchni żwirowej. Stąd też nie będą prowadzone prace ziemne trwale zniekształcające rzeźbę terenu, ponieważ projektuje się przywrócenie dróg oraz terenu do pierwotnego poziomu i stanu technicznego. Na trasie przebiegu kanalizacji zaprojektowane zostały przejścia pod drogami powiatowymi o nawierzchni asfaltowej oraz pod rowami melioracyjnymi.

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia nie występują obiekty wymagające ochrony konserwatorskiej.

II. 1. Faza budowy kanalizacji

Prognoza oddziaływań na środowisko w fazie realizacji

W trakcie budowy mogą wystąpić okresowe negatywne oddziaływania na środowisko oraz uciążliwości dla ludzi ze względu na bliską odległość od zabudowy mieszkalnej i długotrwały proces budowy, a także lokalne niedogodności związane z ograniczeniami w ruchu drogowym. Monitorowanie przedsięwzięcia w fazie budowy winno być prowadzone w ramach nadzoru budowlanego.

 

a) Powierzchnia ziemi i wody gruntowe:

- prace ziemne pod wykonanie wykopów pod przepompownie ścieków i kanał

  ściekowy prowadzić w okresach suchych, o niskim zwierciadle wody gruntowej
  i w   możliwie krótkim okresie,

- odprowadzanie wód z wykopów budowlanych nie wymaga pozwolenia 

  wodno-prawnego.

           b).  Wody powierzchniowe:

            - realizacja  budowy inwestycji nie może spowodować zanieczyszczenia wód

              powierzchniowych oraz zmiany stanu wód na gruncie ze szkodą dla nieruchomości

              sąsiednich,

            - doprowadzenie ścieków do oczyszczalni ścieków nie wymaga pozwolenia wodno-

              prawnego,

           - przekroczenie potoku Krwawica wymaga uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.

            c) Atmosfera:

- projektowana inwestycja nie będzie posiadać instalacji, która w jakikolwiek sposób

  zmieni stan powietrza atmosferycznego w rejonie jej lokalizacji,

- na etapie realizacji nastąpi krótkotrwały i odwracalny wzrost niezorganizowanej emisji

  zanieczyszczeń, związany z pracującymi urządzeniami budowlanymi oraz z ruchem

  środków transportu,

- dla projektowanego przedsięwzięcia na etapie realizacji  nie jest wymagany
  żaden monitoring w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem.

d)      Gospodarka odpadami:

- odpady wytworzone w fazie realizacji inwestycji, typu gruz budowlany, będą

  wykorzystywane na miejscu w procesie budowlanym lub przekazane osobom

  fizycznym do wykorzystania,

      - usuwane odpady będą zabezpieczone przed przypadkowym rozproszeniem,

      - nie wymienione wyżej odpady, powstające w fazie realizacji,   będą przekazywane

        specjalistycznym firmom, prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania

        odpadami, posiadającym wymagane prawem zezwolenia,

     - magazynowanie i transportowanie odpadów  będzie realizowane zgodnie z zasadami

       wynikającymi z procesów technologicznych i organizacyjnych, w taki sposób, aby nie

       dochodziło do ich rozprzestrzeniania się,

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny