Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Drukuj
Grupa: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Nazwa pozycji: Postanowienie dotyczące przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipie
Data publikacji: 2008-03-13
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś

POSTANOWIENIE

 

      Na podstawie art. 123 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. ) oraz art. 51 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001 r. z póź. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Narol dotyczącego przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipie  zlokalizowanego:

·    na działce nr: 57/14 położonej w obrębie geodezyjnym Narol,

 

·    na działkach nr: 70/38, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 70/5, 88, 89, 90/1, 91, 92, 93, 94, 95, 178, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116117, 118, 119, 120, 121, 122, 655, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,  68/2, 703, 4/24, 136, 656, 138, 137, 139/1, 139/2, 140, 141, 4/9, 4/10, 4/11, 4/12, 4/14, 4/16, 4/19, 4/5, 4/21, 4/22, 701, 5/14, 5/18, 5/23, 5/24, 5/26, 5/17, 5/19, 153, 154, 155, 158, 160, 165, 169/1, 171, 173, 179, 181, 182, 184, 185, 188/1, 190, 191, 652, 198, 199, 200, 209, 216/1, 219, 220, 232, 233, 237, 254, 256, 253, 252, 260/2, 260/3, 261, 262, 264, 266, 268/1, 674, 273, 277, 700 w obrębie geodezyjnym Lipie.

POSTANAWIAM

 

po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie-postanowienie PSNZ.465-10/08 z dnia 25 lutego 2008 r. oraz Wojewody Podkarpackiego postanowienie z dnia 7.03.08 r. znak: ŚR.IV-7048/43/08 stwierdzam brak potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipie.

 

UZASADNIENIE

 

Niniejsze postanowienie wydaję w związku ze złożonym w dniu 11 lutego 2008 r. wnioskiem przez Gminę Narol dla przedsięwzięcia polegającego na budowie  kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipie.

 

Zarówno z opinii jednostek opiniujących jak i przedstawionej przez wnioskodawcę analizy skutków wpływu tego przedsięwzięcia na środowisko i zdrowie ludzi wynika, że realizacja niniejszego przedsięwzięcia nie będzie wpływać negatywnie na stan środowiska
i zdrowia ludzi i w związku z powyższym nie wymaga sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiłem orzec jak w sentencji postanowienia.

 

POUCZENIE

 

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem organu wydającego decyzję
w terminie 7 dni od daty otrzymania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Narol

 

Mgr Stanisław Woś

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny