Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

REJESTRY

Drukuj
Grupa: REJESTRY
Nazwa pozycji: Sprzedaż autobusu
Data publikacji: 2008-03-10
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor d/s zamówień publicznych Adolf Adamek
Osoba odpowiedzialna za tresć: Inspektor d/s zamówień publicznych Adolf Adamek

Miejsko-Gminny

 Zespół Ekonomiczno Administracyjny

Szkół w Narolu 37-610 Narol

 

 

 

 

INFORMACJA O SPRZEDAŻY SAMOCHODU ZAKWALIFIKOWANEGO JAKO MAJĄTEK ZBĘDNY Miejsko-Gminnego Zespół Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Narolu

 

 

 

 

Miejsko-Gminnego Zespół Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Narolu przeznaczył do sprzedaży następujący składnik majątku ruchomego: samochód autobus marki „Jelcz”- 080

 

1.                  Informacje techniczne:

·          pojemność silnika                                    6482 cm³

·          rok produkcji:                                           1984

·          przebieg:                                                  67295 km

·          kolor:                                                        żółty

2.                   Pojazd można obejrzeć w obecności pracownika MGZEA Sokół w Narolu w miejscu garażowania przy ul. Bohaterów Września , po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 016 – 631 92 32, 0 608 459 732).

3.                   Cena zakupu: 4 000,00 złotych (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).

4.                   Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Jelcz - 080 – oferta” należy składać do dnia 26 marca 2008 roku do godz. 13.30, w siedzibie Miejsko-Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Narolu przy ul. Granicznej 11

5.                   W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert zakupu, zostanie przeprowadzona aukcja zgodnie z § 37 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz. U. z 2004r. Nr 191, poz. 1957).

6.                   Warunkiem przystąpienia do aukcji będzie wniesienie wadium w wysokości 500,00 zł do godz. 13.00 w kasie Miejsko-Gminnego Zespół Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Narolu w postaci gotówki do dnia 26 marca  2008 roku.

7.                   Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone w poczet ceny, a pozostałe wadia zostaną zwrócone niezwłocznie po zakończeniu aukcji z zastrzeżeniem, że wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:

a) żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej,

b) uczestnik aukcji, który wygrał aukcję, uchyli się od zawarcia umowy.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia nabycia. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

Miejsko-Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Narolu zastrzega, iż nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu.

 

Narol, 10marca  2008 r.

Dyrektor MGZEAS

 

Stanisław Rysiowski

 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny