Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Drukuj
Grupa: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Nazwa pozycji: Postanowienie dotyczące przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipsko
Data publikacji: 2008-03-06
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś

ROŚ.7615/13/08                                                                                   Narol, 6.03.08 r.

 

                                                                                           

POSTANOWIENIE

 

      Na podstawie art. 123 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. ) oraz art. 51 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001 r. z póź. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Narol dotyczącego przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipsko zlokalizowanego na działkach:

 

·          na działkach nr: 57/14, 57/8 położonych w obrębie geodezyjnym Narol,

 

·          na działkach nr: 452/2, 455/2, 455/3, 455/1, 539, 457, 458, 520, 538, 463, 513, 398, 477, 464/1, 464/2, 418/3, 465, 513, 472, 476, 527, 473, 474, 471, 498/3, 402, 498/1, 498/2, 405, 403, 518/1, 493, 411, 517, 519, 434/1, 413, 415, 529, 416, 443, 446, 447/1, 447/2, 448, 449, 444, 451, 445, 516, 432, 431, 430/2, 461, 462, 514, 343/2, 343/1, 343/6, 329, 330, 332, 333, 326, 324, 515, 323, 322, 321, 327, 501, 137/1, 137/3, 503, 138, 134, 139, 140, 141, 135, 132/1, 128, 133, 502, 131, 126/1, 130, 123, 125, 124, 120/1, 120/2, 121, 122, 450, 126/2, 127/1, 505, 490, 73/1, 73/2, 74/2, 74/1, 119, 342, 343/1, 340, 345, 344, 510, 337, 261, 150, 504, 143, 142, 528, 136, 494, 147, 521, 495, 149, 179/2, 179/1, 146, 129, 144, 154, 496, 127/2, 77, 76, 484, 512, 266, 265, 264, 263, 179/6, 179/7, 179/11, 179/4, 179/5, 179/3, 522, 228, 179/12, 179/8, 179/9, 241, 179/10, 179/14, 179/15, 179/16, 179/17, 179/18, 179/19, 179/20, 179/21, 236, 497, 179/23, 179/24, 179/25, 179/26, 346, 347, 348, 349, 546/1, 544, 543, 350/4, 359/5, 359/6, 269, 359/21, 270, 359/20, 395/2, 395/3, 547/6, 547/5, 359/18, 262, 274, 273, 272, 359/16, 547/7, 547/8, 275, 424, 425, 440, 537, 430/1, 545 w obrębie geodezyjnym Lipsko.

 

 

POSTANAWIAM

 

po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie-postanowienie PSNZ.465-9/08 z dnia 25 lutego 2008 r. oraz Starosty Lubaczowskiego postanowienie   R.G.7636-13-5/08  z dnia 15 lutego.08 r. stwierdzam brak potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipsko.

 

 

UZASADNIENIE

 

Niniejsze postanowienie wydaję w związku ze złożonym w dniu 11 lutego 2008 r. wnioskiem przez Gminę Narol dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipsko.

 

Zarówno z opinii jednostek opiniujących jak i przedstawionej przez wnioskodawcę analizy skutków wpływu tego przedsięwzięcia na środowisko i zdrowie ludzi wynika, że realizacja niniejszego przedsięwzięcia nie będzie wpływać negatywnie na stan środowiska
i zdrowia ludzi i w związku z powyższym nie wymaga sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiłem orzec jak w sentencji postanowienia.

 

POUCZENIE

 

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem organu wydającego decyzję
w terminie 7 dni od daty otrzymania.

 

 

                                                                                          

Otrzymują:              

                                                                                       

1.   Gmina Narol

       2.  A/a.                                                                      Burmistrz Miasta i Gminy Narol

 

                                                                                        Mgr Stanisław Woś

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny