Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Drukuj
Grupa: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Nazwa pozycji: Postanowienie dotyczące przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Narol Wieś
Data publikacji: 2008-03-06
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś
Osoba odpowiedzialna za tresć: Inspektor Marcin Wilczyński

ROŚ.7615/12/08                                                                                   Narol, 6.03.08 r.

 

                                                                                           

POSTANOWIENIE

 

      Na podstawie art. 123 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. ) oraz art. 51 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001 r. z póź. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Narol dotyczącego przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Narol Wieś zlokalizowanego na działkach:

·    na działkach nr: 1864, 1951, 1953, 1954 położonych w obrębie geodezyjnym Narol,

·    na działkach nr: 6, 7, 10, 17, 18, 19, 20, 15, 21, 22, 23, 24, 26, 31, 32, 33, 61, 63, 64, 79, 81, 82, 83, 102, 125, 128, 172, 173, 192, 193, 194, 203, 218/2, 219, 249, 250, 253, 254, 277, 280, 279, 296, 297, 890, 894, 895, 896, 901, 903/1, 906/1, 907/1, 909, 915/1, 916, 918, 919, 922/1, 926/1, 927/1, 928, 929/1, 934, 936, 942, 945, 946, 955, 963, 971, 973/2, 974/2, 985/2, 992, 993, 997/2, 1008, 1009, 1025, 1027/4, 1027/3, 1037/2, 330, 331, 332, 334, 335, 387/1, 389, 415, 416, 418, 419, 421, 455/1, 458, 485, 488, 490, 521, 522, 523, 1048, 1097/2, 1098/2, 1100/2, 1101/2, 1102/2, 1162/2, 1240, 524/1, 524/2, 526, 561, 562, 568, 556, 557, 559, 1636, 588, 591, 592, 593, 610, 613, 636/3, 637, 638, 655, 656, 658/1, 659, 674, 676, 679, 680, 681, 683, 711, 714, 719, 721, 722, 723, 823, 825, 826, 829, 831, 834, 835, 1581, 1040, 1041, 1046, 1047, 1063/3, 1096, 1103/2, 1004/2, 1105/2, 1135/2, 1137/2, 1138/2, 1139/2, 1136/2, 1134/2, 1133/2, 1132/2, 1130/2, 1131/2, 1116/3, 1161/3, 1164/2, 1166/2, 1167/2, 1215/2, 1216/2, 1217/2, 1218, 1219/1, 1237, 1238, 1239/2, 1240, 1241, 1242, 1264, 1265, 1266, 1431, 1434, 1432, 1435/3, 1477/1, 1478/1, 1006/3, 1436/1, 1437/1, 362, 1005/3, 1007/1, 364, 1038/3, 386, 586, 614/1, 634/2, 824/1, 1042/1, 1042/2, 1042/3, 1064/3, 1065/3, 1079/3, 1080/3, 1113/3, 1163/3, 1113/4, 1165/1, 1179/3, 1180/3, 1182/3, 1181/3, 1183/3, 1185/3, 1193/3, 1194/3, 1195/3, 1196/1, 1197/1, 1212/3, 1213/3, 1214/3, 1267/1, 1268/1, 1435/5, 1648/1, 1637/2, 16, 29, 62/1, 171/1, 1637/3, 1637/4, 1637/5, 1637/9, 252, 278/1, 893/1, 897/1, 898/1, 899/1, 900/1, 904/1, 913/1, 8/1, 917/1, 921/1, 933/1, 944/1, 939/5, 941/1, 948/3, 948/4, 950/1, 1476/1, 952/3, 954/3, 954/5, 956/1, 959/3, 960/1, 961/1, 962/3, 966/1, 970/1, 978/1, 981/3, 984/3, 982/3, 994/1, 995/1, 996/3, 939/6, 80, 1026/1, 1036/3, 589, 639/1, 703/1, 717/1, 827, 1039, 1117/3, 1114/2, 1115/2, 935/1, 824/2, 1078/3, 1581,  1184/3, 558, 65, 1636, 1581, 1183/4, 1184/4, 1185/4, 1193/4, 1194/4, 1637/2, 936,  w obrębie geodezyjnym Narol Wieś.

 

 

POSTANAWIAM

 

po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie-postanowienie PSNZ.465-10/08 z dnia 25 lutego 2008 r. oraz Starosty Lubaczowskiego postanowienie   R.G.7636-13-6/08  z dnia 15.02.08 r. stwierdzam brak potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Narol Wieś.

 

 

UZASADNIENIE

 

Niniejsze postanowienie wydaję w związku ze złożonym w dniu 11 lutego 2008 r. wnioskiem przez Gminę Narol dla przedsięwzięcia polegającego na budowie  kanalizacji sanitarnej w miejscowości Narol Wieś.

 

Zarówno z opinii jednostek opiniujących jak i przedstawionej przez wnioskodawcę analizy skutków wpływu tego przedsięwzięcia na środowisko i zdrowie ludzi wynika, że realizacja niniejszego przedsięwzięcia nie będzie wpływać negatywnie na stan środowiska
i zdrowia ludzi i w związku z powyższym nie wymaga sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiłem orzec jak w sentencji postanowienia.

 

POUCZENIE

 

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem organu wydającego decyzję
w terminie 7 dni od daty otrzymania.

 

 

                                                                                         

Otrzymują:                                                               Burmistrz Miasta i Gminy Narol

                                                                                        

1.   Gmina Narol                                                         Mgr Stanisław Woś

       2.  A/a.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny