Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

REJESTRY

Drukuj
Grupa: REJESTRY
Nazwa pozycji: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko – referent ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego oraz rozwoju lokalnego i promocji gminy
Data publikacji: 2008-02-27
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś

Burmistrz Miasta i Gminy Narol

ul. Rynek 1, 37-610 Narol

ogłasza nabór na  stanowisko - referent

ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego

oraz rozwoju lokalnego i promocji gminy

 

 

1) WYMAGANIA NIEZBĘDNE

a)  posiadanie obywatelstwa polskiego,

b)  ukończony 18 rok życia, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

d)  wykształcenie wyższe,

e) niemożność prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne,

 f) nieposzlakowana opinia,

g) co najmniej 2-letni staż pracy.

 

 

2) WYMAGANIA DODATKOWE

a) znajomość przepisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym

b) umiejętność obsługi komputera wraz ze sprawnym poruszaniem się po Internecie,

c) kreatywność, komunikatywność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista,

d) umiejętność tworzenia i aktualizowania strony internetowej, w tym wprowadzanie odpowiednich zmian tekstu i szaty graficznej.

e) orientacja w sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Gminy Narol.

 

 

3) ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU

 

W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

1) w zakresie obronności:

-  przeprowadzanie czynności związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie z organami wojskowymi,

- przeprowadzanie rejestracji przedpoborowych,

- opracowanie projektu regulaminu organizacyjnego urzędu gminy na czas wojny oraz zarządzenia Burmistrza wprowadzającego w/w regulamin w życie,

- opracowywanie dokumentacji oraz realizowanie innych przedsięwzięć do prowadzenia akcji kurierskiej,

- prowadzenie akcji kurierskiej,

2) w zakresie obrony cywilnej:

- planowanie i organizowanie działalności w zakresie zadań obrony cywilnej,

- przygotowywanie i zapewnienie działania elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz system wczesnego ostrzegania,

- opracowywanie planu obrony cywilnej miasta i gminy,

- prowadzenie i organizowanie szkolenia formacji obrony cywilnej, a także ludności w zakresie powszechnej samoobrony,

- koordynowanie akcjami ratunkowymi,

- ustalanie zadań w zakresie obrony cywilnej instytucjom działającym na terenie gminy,

- dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań,

- panowanie i realizacja zaopatrywania w sprzęt i środki, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji i eksploatacji sprzętu oraz środków obrony cywilnej,

- koordynowanie przedsięwzięć w zakresie integracji sił obrony cywilnej do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,

- organizowanie szkoleń i ćwiczeń obrony cywilnej,

- planowanie o zapewnienie ochrony i ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniom,

- opracowywanie informacji dotyczących realizowanych zadań,

- sporządzenie sprawozdań z zakresu obrony cywilnej,

3) w zakresie zarządzania kryzysowego:

- realizacja określonych ustawami zadań publicznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,

- organizowanie systemu łączności, alarmowania i współdziałania między podmiotami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych,

- w razie nadzwyczajnego zagrożenia środowiska podejmowanie działań i stosowanie niezbędnych środków do usunięcia zagrożenia i jego skutków określonych przez Wojewodę,

- podejmowanie innych czynności w sprawach zarządzania kryzysowego określonych przepisami prawa,

5) w zakresie spraw należących do Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych:

- zapewnienie ochrony informacji niejawnych,

- kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,

- opracowanie planu ochrony urzędu i nadzorowanie jego realizacji,

- prowadzenie kancelarii tajnej.

 

W ZAKRESIE PROMOCJI GMINY

- prowadzenie spraw związanych z promocją gminy,

- opracowywanie materiałów promocyjnych o gminie i regionie,

- współpraca z mediami w zakresie promocji gminy,

- prowadzenie, w tym stałe aktualizowanie strony internetowej urzędu,

- opracowywanie informacji o działalności samorządu gminnego i administracji dla mediów,

- utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu,

- przygotowywanie i kompletowanie materiałów promujących gminę,

- budowanie przyjaznego wizerunku gminy, poprzez działania zwiększające rolę turystyki i kultury w gminie,

- współpraca z organizacjami w zakresie sportu, turystki i kultury,

- promocja i współorganizacja imprez kulturalnych promujących gminę.

 

 

4) WYMAGANE DOKUMENTY

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) kserokopia dokumentu poświadczającego posiadane wykształcenie,

d) dyplomy i świadectwa ukończenia innych form podnoszenia kwalifikacji (studia podyplomowe, egzaminy zawodowe, kursy),

 e) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

 f) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na określonym stanowisku,

      g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych               w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą           z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami).

h) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

 

5) TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci winni składać w zamkniętych                                        i  zaadresowanych kopertach do dnia 11 marca 2008 roku w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Narol, ul.Rynek 1. Na kopercie powinien być umieszczony napis: „ Nabór na stanowisko referenta ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego oraz rozwoju lokalnego i promocji gminy”. Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową - decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Narol.

 

 

6) DODATKOWE INFORMACJE

a) aplikacje złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,

b) lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Narol - www. bip. narol.pl

c) spełnienie wymagań, o których mowa w pkt 2 podlegać będzie sprawdzeniu w postępowaniu kwalifikacyjnym.

d) kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego,

e) ocena kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu postępowania obejmować będzie:

- test kwalifikacyjny ze znajomości przepisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym,

- zadanie do wykonania w zakresie umiejętności obsługi komputera i poruszania się w internecie,

- rozmowa kwalifikacyjna w zakresie spełnienia pozostałych wymagań.

f) informacja o wyniku naboru ogłoszona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Narol oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie.

g) pierwszeństwo przy naborze na w/w stanowisko pracy na podstawie ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej mają żołnierze zawodowi zwolnieni z powodu zaistnienia przesłanek zawartych w art. 111 pkt 3, 8, 9 lit. b i pkt 10 oraz 112 pkt 3-5 w/w ustawy.

h) dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.

 

 

           Burmistrz

  Miasta i Gminy Narol

 

                                                                                                                                                    Stanisław Woś

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny