Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Drukuj
Grupa: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Nazwa pozycji: Projekt decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego nana budowie sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejsckowości Wola Wielka
Data publikacji: 2008-02-22
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś
Osoba odpowiedzialna za tresć: Inspektor Marcin Wilczyński

ROŚ.7615/1/07                                                                                   Narol, …….08 r.

Projekt

 

DECYZJA

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1. art. 46a ust. 1 i 7 pkt 4 oraz art. 56 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902), a także § 3 ust. 1 pkt 72a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. 2004 r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 257 z 2004 r. poz. 2573 z póź. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Narol i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko określam środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia

 

polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami domowymi
w miejscowości Wola Wielka zlokalizowanego na działkach:

 

- o numerze ewidencyjnym: 696, 697, 701, 710, 702, 703, 704, 705, 706, 709, 707,708, 711/1,711/2, 712, 738/2 w obrębie geodezyjnym Łukawica

- o numerze ewidencyjny: 1, 51, 33, 36, 37/2, 38, 39, 40/1, 41, 44, 45/1, 47, 49, 50, 65, 46/1, 66,100, 1136/11, 1236/3, 1136/9, 635, 632/4, 1236/4, 632/2, 636, 1136/2, 1223, 1225, 1136/8, 627, 628, 629, 637, 630, 1244/1, 1242, 1245, 1241, 1240, 1238, 1237, 1255/1, 633, 668, 665/1, 669, 670, 632/6, 632/5, 671, 672, 697, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231/1, 1231/2, 1232, 1236/4, 1234, 1129, 1126, 702, 708, 710, 719, 724, 725, 732,  733, 734, 735/1, 736, 737/3, 737/6, 749, 753, 761, 762, 768, 769, 771, 772, 1106/13, 1105, 1117/1, 1106/16, 1116, 1115, 798, 799, 800, 801, 803, 804/2, 805, 806/2, 1107, 1112,1111,1106/8,1106/7,1108, 1066/1, 814/2, 820, 821, 823, 831, 834, 824/1, 824/2, 822/3, 824/4, 835, 836/4, 859, 860/1, 1066/2, 1106/12, 1106/2, 1117/2, 1110, 1106/17, 1106/5, 1106/17, 1106/25, 1058, 856/2, 856/1, 853, 850, 848, 1261, 620, 619/2, 619/3, 618, 576/2, 602/1, 601/1, 596, 589, 616, 587/2, 587/1, 586, 584, 585, 582, 580/1, 579, 577, 573, 570, 572/3, 414, 415, 416, 568, 419, 562, 561, 444, 449, 447, 471/1, 560, 559, 474, 475, 496, 493/2, 499, 501, 502, 503/1, 514, 513, 556/1, 558, 535, 536, 538, 540, 541/1, 557, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 875, 876, 877, 878, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 889, 895/1, 896, 897/1, 897/2, 899, 900, 874/24, 901, 902, 904, 906, 874/18, 895/5, 874/16, 874/17, 1031, 1027, 1028, 1029, 1032, 1034, 1035, 1057, 1045/7, 1045/6, 1046, 1047, 1051, 1054, 1045/1, 1049, 1106/9, 1106/1, 860/2, 809, 1136/2, 566, 1136/4, 602/2, 1044, 1136/10, 1236/5, 677, 1020, 1136/7, 1126, 1106/22, 808, 810, 816, 1263, 601/2, 597, 598, 599, 602/2, 601/1, 571/1, 455/1, 476, 495/2 w obrębie geodezyjnym Wola Wielka”.

  1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.

 

Projektowana sieć wodociągowa jest rozbudową istniejącego wodociągu w Łukawicy.  Wodociąg zasilany będzie z istniejącej stacji uzdatniania wody zlokalizowanej w Łukawicy.

Projektowana sieć wodociągowa jest siecią rozdzielczą o następujących parametrach technicznych:

·         długość całkowita głównych przewodów rozdzielczych i tranzytowych wynosi
L = 6255 m w tym: o średnicy Dz = 160 mm długości L = 4378 m, Dz = 125 mm długości L = 1877 m,

·         długość całkowita przewodów rozdzielczych wynosi L = 2216 m w tym: o średnicy
Dz = 110 mm długości L = 230 m, Dz = 90 mm długości L = 1986 m.

·         długość projektowanych przyłączy wodociągowych średnicy Dz 32, Dz 40 i Dz 50 wynosi  łącznie L = 3077 m.

Łączna długość wszystkich przewodów sieci wodociągowej z przyłączami wynosi
L = 11318 m.

 Sieć wodociągowa rozpoczyna się przewodem tranzytowym. Włączenie nowo projektowanego wodociągu znajduje się na działce o nr ewidencyjnym  nr 667 w Łukawicy. Włączenie następuje w istniejący przewód o średnicy Dz 160 mm. Od miejsca włączenia przewód zaprojektowano przez pola uprawne po lewej stronie drogi powiatowej do pierwszych zabudowań miejscowości Wola Wielka.

Przewód tranzytowy przechodzi w przewód rozdzielczy od początku zabudowań gospodarczych i biegnie przez pierwszą część  jednostki osadniczej.

Po przejściu przez pierwszą część zabudowań przewód przechodzi w przewód tranzytowy, którego trasa przebiega przez odcinek leśny (leśnym prześwitem) do kolejnej części zabudowań gospodarczych.

Następnie przechodzi  w przewód rozdzielczy, który doprowadza wodę do odbiorców i kończy się na działce nr 557.

Na terenie całej miejscowości z przewodu głównego odchodzą przewody rozdzielcze średnicy Dz 90, Dz 110 oraz przyłącza wodociągowe.

Na terenie miejscowości przewód wodociągowy zaprojektowany został wzdłuż dróg powiatowych, drogami gminnymi oraz w terenie działek prywatnych. Na trasie przebiegu wodociągu zaprojektowane zostały przejścia pod drogami powiatowymi o nawierzchni utwardzonej oraz pod ciekiem wodnym – rzeka Tanew.

 

  1. Miejsce realizacji przedsięwzięcia.

 

            Projektowana inwestycja obejmuje:

·   działki o numerze ewidencyjnym: 696, 697, 701, 710, 702, 703, 704, 705, 706, 709, 707,708, 711/1,711/2, 712, 738/2 w obrębie geodezyjnym Łukawica,

·   działki numer ewidencyjny: 1, 51, 33, 36, 37/2, 38, 39, 40/1, 41, 44, 45/1, 47, 49, 50, 65, 46/1, 66,100, 1136/11, 1236/3, 1136/9, 635, 632/4, 1236/4, 632/2, 636, 1136/2, 1223, 1225, 1136/8, 627, 628, 629, 637, 630, 1244/1, 1242, 1245, 1241, 1240, 1238, 1237, 1255/1, 633, 668, 665/1, 669, 670, 632/6, 632/5, 671, 672, 697, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231/1, 1231/2, 1232, 1236/4, 1234, 1129, 1126, 702, 708, 710, 719, 724, 725, 732,  733, 734, 735/1, 736, 737/3, 737/6, 749, 753, 761, 762, 768, 769, 771, 772, 1106/13, 1105, 1117/1, 1106/16, 1116, 1115, 798, 799, 800, 801, 803, 804/2, 805, 806/2, 1107, 1112,1111,1106/8,1106/7,1108, 1066/1, 814/2, 820, 821, 823, 831, 834, 824/1, 824/2, 822/3, 824/4, 835, 836/4, 859, 860/1, 1066/2, 1106/12, 1106/2, 1117/2, 1110, 1106/17, 1106/5, 1106/17, 1106/25, 1058, 856/2, 856/1, 853, 850, 848, 1261, 620, 619/2, 619/3, 618, 576/2, 602/1, 601/1, 596, 589, 616, 587/2, 587/1, 586, 584, 585, 582, 580/1, 579, 577, 573, 570, 572/3, 414, 415, 416, 568, 419, 562, 561, 444, 449, 447, 471/1, 560, 559, 474, 475, 496, 493/2, 499, 501, 502, 503/1, 514, 513, 556/1, 558, 535, 536, 538, 540, 541/1, 557, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 875, 876, 877, 878, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 889, 895/1, 896, 897/1, 897/2, 899, 900, 874/24, 901, 902, 904, 906, 874/18, 895/5, 874/16, 874/17, 1031, 1027, 1028, 1029, 1032, 1034, 1035, 1057, 1045/7, 1045/6, 1046, 1047, 1051, 1054, 1045/1, 1049, 1106/9, 1106/1, 860/2, 809, 1136/2, 566, 1136/4, 602/2, 1044, 1136/10, 1236/5, 677, 1020, 1136/7, 1126, 1106/22, 808, 810, 816, 1263, 601/2, 597, 598, 599, 602/2, 601/1, 571/1, 455/1, 476, 495/2 w obrębie geodezyjnym Wola Wielka.

 

  1. Rodzaj technologii.

 

Roboty ziemne wykonywane będą mechanicznie na trasie gdzie nie będzie występowało inne uzbrojenie podziemne. W miejscach skrzyżowań się z innymi przewodami wykopy należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Również dla ochrony starodrzewu prace ziemne należy wykonywać ręcznie z zachowaniem bezpiecznej odległości od systemu korzeniowego.

Przekroczenie przewodem sieci wodociągowej istniejących dróg powiatowych o nawierzchni utwardzonej zaprojektowane zostały metodą przewiertu bez naruszania nawierzchni jezdni.

Przekroczenie istniejącego cieku wodnego wykonać metodą przewiertu sterowanego.

Technologia oraz materiały użyte do budowy sieci wodociągowej powinny spełniać wymogi Państwowego Zakładu Higieny oraz niezbędne aprobaty techniczne, świadectwa i certyfikaty dopuszczające do przesyłania wody pitnej.

 

  1. Ewentualne warianty przedsięwzięcia.

 

W części zabudowy wodociąg zaprojektowany został w oparciu o obowiązujące wytyczne i w nawiązaniu do istniejącej zabudowy. Natomiast przez tereny leśne odcinek sieci wodociągowej zaprojektowany został tak aby ochronić w jak największym stopniu istniejący drzewostan (drogi leśne i prześwity).

Nie przedstawiono bardziej korzystnego wariantu dla niniejszego opracowania.

 

  1. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii.

 

·               zużycie paliwa na wykonywanie prac ziemnych – w zależności od rodzaju użytego sprzętu,

·               piasek użyty na posypkę –w zależności od występującego gruntu rodzimego,

·               przewody do budowy wodociągu z PE o łącznej długości L = 11318 m,

·               uzbrojenie sieci wodociągowej w postaci zasuw i hydrantów przeciwpożarowych,

·               przewiduje się płukanie sieci wodociągowej  - ilość wody nie określona.

 

  1. Rozwiązania chroniące środowisko.

 

·               roboty ziemne polegające na odłożeniu warstwy humusu w celu nie mieszania jej
z gruntem z wykopu,

·               na odcinku przez teren leśny sieć zaprojektowana została w oparciu o wykonane pomiary szczegółowe,

·               użyte materiały: rury z PE, armatura z żeliwa, materiały uszczelniające, rury ochronne stalowe przy przekroczeniach dróg – nie będą wpływały  na środowisko naturalne,

·               montaż hydrantów p.poż. na sieci wodociągowej - w celu ochrony mienia  i obszarów leśnych.

Prace związane z wykonaniem nie wpłyną negatywnie na środowisko naturalne, gdyż
w większości będą prowadzone na terenie zabudowy oraz przy głównych ciągach komunikacyjnych.

  

 

 

 

 

 

 

  1. Obszary podlegające ochronie.

 

Inwestycja znajduje się na terenie objętym Naturą 2000 - Obszar Specjalnej Ochrony (OSO) ptaków – Roztocze kod obszaru PLB060012 wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 września 2007 (Dz. U. Nr 179. poz. 1275).

Obszar Roztocze zalicza się  typu ostoi F i obejmuje swym zasięgiem powierzchnię  103503.3 ha. Sąsiaduje z następującymi obszarami specjalnej ochrony (OSO) takimi jak: PUSZCZA SOLSKA o kodzie obszarowym PLB060008, DOLINA SOŁOKIJI o kodzie obszarowym PLB060021.

Na trenie objętym Naturą 2000 w rejonie planowanej inwestycji nie stwierdza się na podstawie danych uzyskanych ze strony Ministerstwa Środowiska obszarów chronionych siedlisk i gatunków z wyjątkiem ptaków. Stwierdza się na terenie całej ostoi Roztocze występowanie: trzmielojada (Pernis apivorus), orlika krzykliwego (Aquila pomarina), puszczyka uralskiego (Strix uralensis), dzięcioła zielonosiwego (Picus canus), dzięcioła białoszyjego (Dendrocopos syriacus), dzięcioła białogrzbietego (Dendrocopos leucotos), muchówki białoszyjej (Ficedula albicollis). Ponadto na terenie OSO Roztocze stwierdza się występowanie 33 gatunków lęgowych, zalatujących i zagrożonych miedzy innymi: bąka (Botaurus stellaris), bociana białego (Ciconia ciconia), trzmielojada (Pernis apivorus),  błotniaka stawowego (Circus aeruginosus), derkacza (Crex crex), żurawia (Grus grus), puchacza (Bubo bubo), zimorodka (Alcedo atthis), lerka (Lullula arborea), świergotka polnego (Anthus campestris), jarzębatki (Bonasa bonasia), dzięcioła czarnego (Dryocopus martius), dzięcioła zielonosiwego (Picus canus), dzięcioła średnego (Dendrocopos medius), muchówki białoszyjej (Ficedula albicollis), muchówki małej (Ficedula parva), gąsioreka (Lanius collurio) i ortolana (Emberiza hortulana).

Roztocze to rozległy obszar obejmujący Lasy Zwierzyniecko - Kosobudzkie oraz całe Roztocze Środkowe i Południowe. Swoim zasięgiem obejmuje województwa: lubelskie (81705,3ha) podkarpackie (21798,1 ha). Na terenie województwa podkarpackiego Roztocze obejmuje gminy: Horyniec – Zdrój (13852,3 ha), Narol – gmina miejska (237,9 ha) i Narol – gmina wiejska (7707,8 ha). Roztocze to pas łagodnych wzniesień ciągnących się z północnego – zachodu na południowy – wschód. Około 70% powierzchni stanowią lasy, między którymi występują wąskie pasy pól uprawnych oraz wsie i niewielkie miasta. Znaczna część lasów ma charakter zbliżony do naturalnego. Dominują bory sosnowe, ale też spory udział mają mieszane bory jodłowe i buczyna karpacka. Sieć wód powierzchniowych spływających w kierunku Kotliny Sandomierskiej tworzą rzeki: Tanew, Sopot
i Szum.

Inwestycja zlokalizowana jest również na terenie Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego  powołanego  uchwalą WRN nr VII/40/89 w Przemyślu 7 dnia 13 lipca 1989r., utrzymany w mocy Obwieszczeniem Wojewody Przemyskiego z dnia 11 grudnia 1990 roku zaktualizowany Rozporządzeniem Wojewody Przemy­skiego nr 11 z dnia 24 kwietnia 1997 r.

Został on utworzony w celu ochrony cennych walorów przyrodniczych, krajobrazowych, wypoczynkowych i kulturowo-historycznych przed nasilającą się antropopresją.

            Na terenie całego Roztocza możemy wyróżnić ponadto następujące formy ochrony: Roztoczański Park Narodowy (8482,0 ha), Rezerwaty Przyrody: Źródła Tanwi (186,5 ha), Minokąt (22,9 ha), Sołokija (7,4 ha), Debry (179,62 ha), Hubale (35,0 ha), Nowiny (3,8 ha), Szum (16,96 ha), Święty Roch (202,6 ha), Wieprzec (31,9 ha), Zarośle (64,02 ha), Wielki Dół (9,4 ha), Jalinka (3,8 ha)Puszczy Solskiej (28980,0 ha), Krasnobrodzki (9390,0 ha), Szczebrzeszyński (20209,0 ha), oraz Roztoczański Obszar Chronionego Krajobrazu (31147,9 ha).

Gmina Narol znajduje się dodatkowo na trasie korytarza ekologicznego Roztocze.

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Decyzję wydaje się na wniosek Gminy Narol dotyczącą środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowości Wola Wielka.

Dla terenu, na którym planowane jest przedmiotowe przedsięwzięcie nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, a sposób zagospodarowania terenu i warunki realizacji zostaną określone w decyzji o warunkach zabudowy znak: G.G.7331-P/1/07 z dnia 08.10.2007 r. 

Zgodnie z  § 3 ust. 1 pkt 72a)  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami) przedmiotowe przedsięwzięcie lokalizowane w obrębie Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego oraz Obszaru Specjalnej Ochrony ptaków (OSO) „Roztocze” zostało zaliczone do grupy, dla których zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 2 Prawo ochrony środowiska raport może być wymagany w związku z czym przed wydaniem decyzji zostało przeprowadzone postępowanie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W dniu 2.01.2008 r.  została podana do publicznej wiadomości informacja o planowanym przedsięwzięciu i możliwości składania uwag
i wniosków. W określonym czasie, tj. do dnia 23 stycznia 2008 r. żadne uwagi ani wnioski dotyczące przedmiotowego przedsięwzięcia także nie wpłynęły.

Po zasięgnięciu opinii Wojewody Podkarpackiego(Postanowienie
z dnia 11.02.08 r. znak: ŚR.IV-7048/3/08) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (Postanowienie z dnia 18.01.08 r. znak: PSNZ.465-3/08) 
w dniu  13.02.08 r. zostało wydane postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Narol (znak:ROŚ.7615-1/08) o braku obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

 Następnie  na  podstawie  art.  48 ust. 2 i 3 ustawy Prawo ochrony środowiska wystąpiłem z wnioskiem o uzgodnienie projektu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedmiotowego przedsięwzięcia. Uwarunkowania uzyskały  uzgodnienia:

- Wojewody Podkarpackiego pismem z dnia

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie pismem z dnia

 

 

         Po przeanalizowaniu zgromadzonych materiałów, uznałem że planowane przedsięwzięcie przy zachowaniu warunków określonych w niniejszej decyzji – zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji – spełni wymogi obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska i w związku z tym postanawiam jak
w sentencji decyzji.

P O U C Z E N I E

 

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dołącza się do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Wniosek ten powinien być złożony przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Termin, o którym mowa wyżej może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja  planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14-stu dni od daty otrzymania.

 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny