Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

REJESTRY

Drukuj
Grupa: REJESTRY
Nazwa pozycji: Ogłaszenie o naborze na wolne stanowisko – referenta ds. gospodarki mieszkaniowej i lokalowej
Data publikacji: 2008-02-22
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś
Osoba odpowiedzialna za tresć: Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Narol Daniel Lomber

 Burmistrz Miasta i Gminy Narol

ul. Rynek 1, 37-610 Narol

ogłasza nabór na  stanowisko – referenta ds. gospodarki mieszkaniowej i lokalowej

 

 

1) WYMAGANIA NIEZBĘDNE

a)  posiadanie obywatelstwa polskiego,

b)  ukończony 18 rok życia, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

d)  wykształcenie wyższe,

e) niemożność prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne,

 f) nieposzlakowana opinia,

g) co najmniej 2-letni staż pracy.

 

 

2) WYMAGANIA DODATKOWE

a) znajomość przepisów ustawy „o dodatkach mieszkaniowych” oraz ustawy „o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego”.

b) umiejętność obsługi komputera wraz ze sprawnym poruszaniem się po Internecie,

c) kreatywność, komunikatywność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista,

 

 

3) ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU

Podstawowe

1) prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, w tym              w szczególności:

- opracowywanie projektów wieloletnich planów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,

- opracowywanie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,

- rozpatrywanie wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,

- przygotowywanie wniosków o zamianę lokali mieszkalnych,

- bieżące prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem lokalami socjalnymi,

- prowadzenie dokumentacji dotyczącej mieszkaniowego zasobu gminy,

- naliczanie opłat za lokale mieszkalne,

- prowadzenie gospodarki remontowej lokali mieszkalnych,

2) prowadzenie spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi, w tym w szczególności:

- przyjmowanie wniosków i naliczanie dodatków mieszkaniowych,

- sporządzanie projektów decyzji w sprawie w porozumieniu z referatem finansowo-księgowym,

3) sprawozdawczość w zakresie gospodarki mieszkaniowej i dodatków mieszkaniowych,

4) przygotowywanie projektów uchwał w zakresie właściwości stanowiska pracy,

Dodatkowe

5) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem wniosków, naliczaniem i przygotowywaniem  projektów stosownych decyzji w sprawie akcyzy dla rolników,

6) prowadzenie spraw związanych z pomocą materialną dla uczniów – przyjmowanie wniosków, naliczanie pomocy i przygotowanie projektów stosowanych decyzji,

7) prowadzenie archiwum zakładowego urzędu.

 

 

4) WYMAGANE DOKUMENTY

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) kserokopia dokumentu poświadczającego posiadane wykształcenie,

d) dyplomy i świadectwa ukończenia innych form podnoszenia kwalifikacji (studia podyplomowe, egzaminy zawodowe, kursy),

 e) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

 f) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na określonym stanowisku,

      g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych               w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą           z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami).

h) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

 

5) TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci winni składać w zamkniętych                                        i  zaadresowanych kopertach do dnia 5 marca 2008 roku w sekretariacie Urzędu Miasta  i Gminy Narol, ul.Rynek 1. Na kopercie powinien być umieszczony napis: „ Nabór na stanowisko referenta ds. gospodarki mieszkaniowej i lokalowej”. Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową - decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Narol.

 

 

6) DODATKOWE INFORMACJE

a) aplikacje złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,

b) lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Narol - www. bip. narol.pl

c) spełnienie wymagań, o których mowa w pkt 2 a), b), c) podlegać będzie sprawdzeniu                  w postępowaniu kwalifikacyjnym.

d) kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego,

e) ocena kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu postępowania obejmować będzie:

- test kwalifikacyjny ze znajomości przepisów ustawy „o dodatkach mieszkaniowych” oraz ustawy „o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego”.

- zadanie do wykonania w zakresie umiejętności obsługi komputera i poruszania się w internecie,

- rozmowa kwalifikacyjna w zakresie spełnienia wymagań, o których mowa w punkcie 2 c).

f) informacja o wyniku naboru ogłoszona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Narol oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie.

g) dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.

 

 

           Burmistrz

  Miasta i Gminy Narol

 

                                                                                                                                                  Stanisław Woś

 

 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny