Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

REJESTRY

Drukuj
Grupa: REJESTRY
Nazwa pozycji: Ogłaszenie o naborze na wolne stanowisko – referent ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
Data publikacji: 2008-02-22
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś
Osoba odpowiedzialna za tresć: Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Narol Daniel Lomber

 Burmistrz Miasta i Gminy Narol

ul. Rynek 1, 37-610 Narol

ogłasza nabór na  stanowisko – referent ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

 

 

1) WYMAGANIA NIEZBĘDNE

a)  posiadanie obywatelstwa polskiego,

b)  ukończony 18 rok życia, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

d)  wykształcenie wyższe,

e) niemożność prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne,

 f) nieposzlakowana opinia,

g) co najmniej 2-letni staż pracy.

 

 

2) WYMAGANIA DODATKOWE

a) znajomość przepisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym

b) umiejętność obsługi komputera wraz ze sprawnym poruszaniem się po Internecie,

c) kreatywność, komunikatywność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista.

 

 

3) ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU

1) w zakresie obronności:

-  przeprowadzanie czynności związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie z organami wojskowymi,

- przeprowadzanie rejestracji przedpoborowych,

- opracowanie projektu regulaminu organizacyjnego urzędu gminy na czas wojny oraz zarządzenia Burmistrza wprowadzającego w/w regulamin w życie,

- opracowywanie dokumentacji oraz realizowanie innych przedsięwzięć do prowadzenia akcji kurierskiej,

- prowadzenie akcji kurierskiej,

2) w zakresie obrony cywilnej:

- planowanie i organizowanie działalności w zakresie zadań obrony cywilnej,

- przygotowywanie i zapewnienie działania elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz system wczesnego ostrzegania,

- opracowywanie planu obrony cywilnej miasta i gminy,

- prowadzenie i organizowanie szkolenia formacji obrony cywilnej, a także ludności w zakresie powszechnej samoobrony,

- koordynowanie akcjami ratunkowymi,

- ustalanie zadań w zakresie obrony cywilnej instytucjom działającym na terenie gminy,

- dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań,

- panowanie i realizacja zaopatrywania w sprzęt i środki, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji i eksploatacji sprzętu oraz środków obrony cywilnej,

- koordynowanie przedsięwzięć w zakresie integracji sił obrony cywilnej do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,

- organizowanie szkoleń i ćwiczeń obrony cywilnej,

- planowanie o zapewnienie ochrony i ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniom,

- opracowywanie informacji dotyczących realizowanych zadań,

- sporządzenie sprawozdań z zakresu obrony cywilnej,

3) w zakresie zarządzania kryzysowego:

- realizacja określonych ustawami zadań publicznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,

- organizowanie systemu łączności, alarmowania i współdziałania między podmiotami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych,

- w razie nadzwyczajnego zagrożenia środowiska podejmowanie działań i stosowanie niezbędnych środków do usunięcia zagrożenia i jego skutków określonych przez Wojewodę,

- podejmowanie innych czynności w sprawach zarządzania kryzysowego określonych przepisami prawa,

5) w zakresie spraw należących do Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych:

- zapewnienie ochrony informacji niejawnych,

- kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,

- opracowanie planu ochrony urzędu i nadzorowanie jego realizacji,

- prowadzenie kancelarii tajnej.

Dodatkowo:

1) prowadzenie spraw kulturalnych należących do właściwości urzędu.

2) prowadzenie spraw sportowych należących do właściwości urzędu.

 

4) WYMAGANE DOKUMENTY

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) kserokopia dokumentu poświadczającego posiadane wykształcenie,

d) dyplomy i świadectwa ukończenia innych form podnoszenia kwalifikacji (studia podyplomowe, egzaminy zawodowe, kursy),

 e) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

 f) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na określonym stanowisku,

      g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych               w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą           z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami).

h) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

 

5) TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci winni składać w zamkniętych                                        i  zaadresowanych kopertach do dnia 5 marca 2008 roku w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Narol, ul.Rynek 1. Na kopercie powinien być umieszczony napis: „ Nabór na stanowisko referenta ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego”. Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową - decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Narol.

 

 

6) DODATKOWE INFORMACJE

a) aplikacje złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,

b) lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Narol - www. bip. narol.pl

c) spełnienie wymagań, o których mowa w pkt 2 a), b), c) podlegać będzie sprawdzeniu                  w postępowaniu kwalifikacyjnym.

d) kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego,

e) ocena kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu postępowania obejmować będzie:

- test kwalifikacyjny ze znajomości przepisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

- zadanie do wykonania w zakresie umiejętności obsługi komputera i poruszania się w internecie,

- rozmowa kwalifikacyjna w zakresie spełnienia wymagań, o których mowa w punkcie 2 c).

f) informacja o wyniku naboru ogłoszona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Narol oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie.

g) dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.

 

 

           Burmistrz

  Miasta i Gminy Narol

 

                                                                                                                                                 Stanisław Woś

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny