Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU

Drukuj
Grupa: PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU
Nazwa pozycji: spredaż samochodu autobus marki Jelcz -080
Data publikacji: 2008-02-19
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor d/s zamówień publicznych Adolf Adamek
Osoba odpowiedzialna za tresć: Inspektor d/s zamówień publicznych Adolf Adamek

Miejsko-Gminny

 Zespół Ekonomiczno Administracyjny

Szkół w Narolu 37-610 Narol

 

 

 

 

INFORMACJA O SPRZEDAŻY SAMOCHODU ZAKWALIFIKOWANEGO JAKO MAJĄTEK ZBĘDNY Miejsko-Gminnego Zespół Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Narolu

 

 

 

 

Miejsko-Gminnego Zespół Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Narolu przeznaczył do sprzedaży następujący składnik majątku ruchomego: samochód autobus marki „Jelcz”- 080

 

1.                  Informacje techniczne:

·          pojemność silnika                                    6482 cm³

·          rok produkcji:                                           1984

·          przebieg:                                                  67295 km

·          kolor:                                                        żółty

2.                   Pojazd można obejrzeć w obecności pracownika MGZEA Sokół w Narolu w miejscu garażowania przy ul. Bohaterów Września , po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 016 – 631 92 32, 0 608 459 732).

3.                   Cena zakupu: 5 800,00 złotych (słownie: pięć tysięcy osiemset złotych 00/100).

4.                   Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Jelcz - 080 – oferta” należy składać do dnia 05 marca 2008 roku do godz. 13.30, w siedzibie Miejsko-Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Narolu przy ul. Granicznej 11

5.                   W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert zakupu, zostanie przeprowadzona aukcja zgodnie z § 37 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz. U. z 2004r. Nr 191, poz. 1957).

6.                   Warunkiem przystąpienia do aukcji będzie wniesienie wadium w wysokości 500,00 zł do godz. 13.00 w kasie Miejsko-Gminnego Zespół Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Narolu w postaci gotówki do dnia 05 marca  2008 roku.

7.                   Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone w poczet ceny, a pozostałe wadia zostaną zwrócone niezwłocznie po zakończeniu aukcji z zastrzeżeniem, że wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:

a) żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej,

b) uczestnik aukcji, który wygrał aukcję, uchyli się od zawarcia umowy.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia nabycia. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

Miejsko-Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Narolu zastrzega, iż nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu.

 

Narol, 19 lutego 2008 r.

Dyrektor MGZEAS

 

Stanisław Rysiowski

 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny