Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Grupa: STATYSTYKA
Nazwa pozycji: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, Narol - działka nr 526/22
Data publikacji: 2008-02-13
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

BURMISTRZ  MIASTA  i  GMINY  NAROL

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami)  p o d a j e  do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Narol   przeznaczone   do   s p r z e d a ż y.  

 

 

1.      Położenie, obręb: Narol, ul. Krupiecka.

2.      Numer, powierzchnia i cena nieruchomości:

·         działka nr 526/22 o pow. 0,1196 ha – cena netto: 12 435,00 zł.

3.Przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego – dla nieruchomości wydana jest decyzja o warunkach zabudowy.

4.      Forma sprzedaży: przetarg ustny nieograniczony.

 

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34, ust.1 pkt 1 i 2 wyżej cytowanej  ustawy  upływa  z  dniem  26.03.2008 r.

 

 

Bliższych informacji o nieruchomościach ujętych w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 10, nr tel. (0-16) 631-70-87 wew. 29.

 

 

 

 

Narol, dnia  13.02.2008 r.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny