Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Drukuj
Grupa: INSTRUKCJA OBSŁUGI
Nazwa pozycji: Wykaz nieruchomości położonych w Narolu, objętych księgą wieczysta Nr 27109, stanowiących mienie komunalne Gminy Narol, przeznaczonych do d z i e r ż a w y
Data publikacji: 2008-02-13
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

BURMISTRZ  MIASTA  i  GMINY  NAROL

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami)  p o d a j e  do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w Narolu, objętych księgą wieczysta Nr 27109, stanowiących mienie komunalne Gminy Narol, przeznaczonych do   d z i e r ż a w y   na poprawę zagospodarowania przyległych działek zabudowanych.

 

1.      Działki nr nr:

·   463/2 o pow. 89 m2;

·   466/13 o pow. 295 m2;

·   466/14 o pow. 26 m2;

·   466/15 o pow. 67 m2;

·   466/18 o pow. 200 m2;

·   467/2 o pow. 50 m2;

·   472/2 o pow. 842 m2.

2.      Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego dla każdej działki wynosi 0,20 zł za 1 m2. Na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. /Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm./ dzierżawa działek budowlanych objęta jest 22% stawką VAT, która zostanie doliczona do czynszu dzierżawnego.

3.      Okres dzierżawy do 3 lat.

4.      Obszar w skład którego wchodzą przedmiotowe nieruchomości nie jest objęty aktualnie obowiązującym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Narol wymienione wyżej działki znajdują się w terenie zabudowy mieszkaniowej.

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy zgodnie z w/w ustawą podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Narol,          tj. od dnia 14.02.2008 r. do dnia 6.03.2008 r.

 

 

Bliższych informacji o nieruchomościach ujętych w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 10, nr tel. (0-16) 631-70-87 wew. 29.

 

 

 

 

Narol, dnia 13.02.2008 r.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny