Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

REJESTRY

Drukuj
Grupa: REJESTRY
Nazwa pozycji: Ogłoszenie o naborze na stanowisko - pracownik socjalny
Data publikacji: 2008-02-01
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś

 Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

ul. Kościelna 1, 37-610 Narol

ogłasza nabór na  stanowisko – pracownik socjalny

 

 

 

1) WYMAGANIA NIEZBĘDNE

a)  posiadanie obywatelstwa polskiego,

b)  ukończony 18 rok życia, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

d)  wykształcenie wyższe o kierunku pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia socjalna o specjalności praca socjalna lub wykształcenie średnie policealne w zawodzie pracownik socjalny

e) niemożność prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne,

 f) nieposzlakowana opinia,

 

 

2) WYMAGANIA DODATKOWE (PREFEROWANE)

a) znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej

b) umiejętność obsługi komputera wraz ze sprawnym poruszaniem się po Internecie,

c) kreatywność, komunikatywność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista,

d) posiadanie prawa jazdy min. Kat. B.

e) zamieszkiwanie na terenie gminy Narol.

 

 

3) ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU

1.        Praca socjalna.

2.        Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowania na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowania do uzyskania tych świadczeń.

3.        Udzielanie informacji w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań.

4.        Pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązania problemów i udzielanie pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i …

5.        Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

6.        Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup środowisk społecznych

7.        Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania o ograniczanie patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa.

8.        Inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołanie instytucji świadczących usługi służących poprawie sytuacji takich osób i rodzin.

9.        Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pracy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

10.     Udzielanie pomocy i realizacja zadań na podstawie zewnętrznych kontaktów socjalnych

 

4) WYMAGANE DOKUMENTY

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) kserokopia dokumentu poświadczającego posiadane wykształcenie,

d) dyplomy i świadectwa ukończenia innych form podnoszenia kwalifikacji (studia podyplomowe, egzaminy zawodowe, kursy),

 e) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

 f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na określonym stanowisku,

      g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych               w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą           z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami).

h) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

 

 

 

5) TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci winni składać w zamkniętych                                        i  zaadresowanych kopertach do dnia 14 lutego 2008 roku w sekretariacie Urzędu Miasta             i Gminy Narol, ul.Rynek 1, 37-610 Narol. Na kopercie powinien być umieszczony napis: „ Nabór na stanowisko - pracownik socjalny”. Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową - decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Narol.

 

 

6) DODATKOWE INFORMACJE

a) aplikacje złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,

b) lista nie więcej niż 5 kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Narol - bip.narol.pl

c) spełnienie wymagań, o których mowa w pkt 2a), 2b) podlegać będzie sprawdzeniu                           w postępowaniu kwalifikacyjnym.

d) kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego,

e) ocena kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu postępowania obejmować będzie:

-         Test kwalifikacyjny ze znajomości przepisów ustawy o pomocy społecznej

-         Zadanie do wykonania w zakresie umiejętności obsługi komputera i poruszanie się w Internecie,

-         Rozmowa kwalifikacyjna w zakresie spełnienia wymagań, o których mowa w punkcie 2c)

e) informacja o wyniku naboru ogłoszona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Narol oraz na tablicy ogłoszeń w MGOPS Narol

f) dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.

 

 

Kierownik  MGOPS
/-/

Maria Obirek

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny