Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PETYCJE

Drukuj
Grupa: PETYCJE
Nazwa pozycji: Ogłoszenie o zamówieniu poniżej 60 000 euro
Data publikacji: 2008-01-08
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś
Osoba odpowiedzialna za tresć: Dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Admi Stanisław Rysiowski
 

Ogłoszenie o zamówieniu poniżej 60 000 euro


1). Nazwa i adres zamawiającego:

MIEJSKO GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W NAROLU UL.GRANICZNA 11, 37-610 NAROL


2). Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(Dz. U. Nr. 19 poz. 177 z późn.zm.)


3.) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia , a także jej cenę , jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne:

Specyfikację można pobrać w siedzibie zamawiającego:MGZEAS w Narolu, 37-610 Narol w dniach urzędowania w godz. 8.00-15.00 w pok. 25

Upoważnionym do kontaktu z wykonawcami jest Pan Stanisław Rysiowski tel.(016)63 19 324 w godz. 8.00-14.00.

Specyfikacja jest udostępniana bezpłatnie.


4.). Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest:

1.Sprzedaż paliw w następujących asortymentach i ilościach:

a) olej napędowy- ok. 2000 I miesięcznie – ok. 24 000 I rocznie,

2.Sprzedaż paliw zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie jakości paliw oraz wymogami ochrony środowiska oraz przepisami BHP określonymi we właściwych przepisach branżowych.


5.)Informację o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.


6.) termin wykonywania zamówienia:

Rozpoczęcie po rozstrzygnięciu postępowania w terminie wskazanym przez zamawiającego. Zakończenie 31.12.2008r.


7.)Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy spełniający wymogi ustawy o prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


8.) Informację na temat wadium:

Zamawiający nie przewiduje złożenia wadium.


9.)Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

Kryteria oceny i ich znaczenie określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia w Rozdz. XVIII.


10.)Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:MGZEAS w Narolu ul Graniczna 11, 37-610 Narol w dniach urzędowania w godz. 8.00-15.00 w pok. 25(sekretariat) do dnia 23.01.2008r. do godz.10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.01.2008r. O godz. 1.00 w pok. Nr 25


11.)Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą upływa w dniu 28.02.2008r.


Zatwierdzam8.01.2008r....................................

/data i podpis/

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny