Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

REFERENDA

Drukuj
Grupa: REFERENDA
Nazwa pozycji: ZP-3410-I-1/07 Sprzedaż idostawa podstawowych artylułow spożywczych do stołówki szkolnej na 2008 rok
Data publikacji: 2007-12-14
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor d/s zamówień publicznych Adolf Adamek
ZP-3410-I-1-07 Narol dnia 13.12.2007r. Ogłoszenie o zamówieniu 1. Zamawiający : Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu, ul. Graniczna 11, 37-610 Narol, tel./fax. (016) 63 17 131 2. Przetarg nieograniczony 3. www.spnarol.pl 4. Przedmiot zamówienia : „ Sprzedaż i dostawa podstawowych artykułów spożywczych do stołówki szkolnej na 2008 rok”. 5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej : Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 6. Termin wykonania zamówienia : 05.01.2008– 31.12.1008r. 7. Opis warunków udziału w postępowaniu, oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają wymogi art. 22 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 oraz nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 8. Informacja na temat wadium: nie wymagane 9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena -90%, stały rabat -10% 10. Miejsce i termin składania ofert: Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Narolu – sekretariat, do 04.01.2008 do godz. 10.00. 11. Termin związania oferty: do dnia 03.02.2008. 12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy Ramowej : Nie dotyczy 13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów z adresem strony internetowej: Nie dotyczy 14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony na której będzie oprowadzona aukcja: Nie przewiduje się aukcji elektronicznej.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny