Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Grupa: STATYSTYKA
Nazwa pozycji: Przetarg nieograniczony na sprzedaż działki
Data publikacji: 2007-12-13
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Grażyna Kowalczuk
BURMISTRZ MIASTA i GMINY NAROL ogłasza I p r z e t a r g ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Narol, położonej w obrębie Ruda Różaniecka, oznaczonej jako działka nr 1677/4 o pow. 0,2127 ha, objętej księgą wieczystą Nr 32658. 1. Przetarg odbędzie się w dniu 17 stycznia 2008 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, pok. nr 9. 2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 16 189,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych). Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony 22% podatek VAT. 3. Minimalna wysokość postąpienia wynosi: 170,00 zł. 4. Wadium wynosi: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych). 5. Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce do kasy Urzędu Miasta i Gminy Narol lub na konto w Banku Spółdzielczym w Narolu Nr 73 9103 0001 2001 0000 0198 0003 w terminie do 11 stycznia 2007 r. – za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy. 6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałą część wartości nieruchomości należy wpłacić przed wyznaczonym terminem sporządzenia umowy kupna-sprzedaży. Pozostałe wpłacone wadia zostaną zwrócone w ciągu 3 dni po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży - aktu notarialnego. 7. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej: - dowód wpłaty wadium - dokument potwierdzający tożsamość - upoważnienie do reprezentowania oraz do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej). 8. Obszar w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość nie jest objęty aktualnie obowiązującym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Narol, dla nieruchomości wyznaczono funkcję – teren zabudowy mieszkaniowej. Nieruchomość położona jest w widłach pomiędzy rzeką Różanką, a drogą gminną asfaltową – w centrum wsi. Sąsiednie działki zabudowane są budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi. 9. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pok. nr 9 i pod nr tel. (0-16) 63 17 087 wew. 29. 10. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu z ważnych powodów. Narol, dnia 12 grudzień 2007 r.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny