Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Drukuj
Grupa: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Nazwa pozycji: Zapytanie ofertowe na odbiór i przekazanie do recyklingu lub odzysku folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Narol
Data publikacji: 2019-12-04
Osoba, która stworzyła pozycję:  Mariusz Kierepka
Zapytanie ofertowe na odbiór i przekazanie do recyklingu lub odzysku folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Narol Burmistrza Miasta i Gminy Narol zaprasza do złożenia mailowych ofert cenowych na odbiór i przekazanie do recyklingu lub odzysku folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Narol. Wykonawca wykona usługę zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Zakres usługi obejmuje załadunek z miejsca składowania, transport i recykling lub odzysk z terenu gminy Narol w zadeklarowanej przez mieszkańców ilości. W ramach prac wykonane zostaną: pakowanie (na terenie nieruchomości), załadunek, transport odpadu z miejsca odbioru do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, określonej w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21), z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010r. Nr 249, poz.1673) ? "Karta przekazania odpadu". Prace wykonywać będą osoby posiadające stosowne uprawnienia. Zadeklarowana przez rolników ilość odpadów: ? odpady z folii rolniczej ?0,24 Mg ? odpady z folii rolniczej białej ? 0,35 Mg ? odpady z siatki do owijania balotów ? 0,175 Mg ? odpady sznurek do owijania balotów ?0,12 Mg ? odpady po nawozach ? 1,03 Mg ? odpady typu Big ? Bag ?2,75 Mg Podane powyżej ilości odpadów są szacunkowe. W trakcie realizacji zamówienia ilość odpadów może ulec zmianie. Po wykonaniu usługi Wykonawca złoży Zamawiającemu oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac oraz o oczyszczeniu terenu, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649 z późn. zm.). Oferty cenowe należy przesyłać na adres urzad@narol.pl do 11 grudnia 2019 r., do godz. 11:00. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Pan Mariusz Kierepka, nr tel. 16 631 70 87 wew. 27. Wraz z ofertą Wykonawca złoży oświadczenie, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia i pozwolenia do realizacji usługi. Umowa zostanie podpisana z wykonawca po uzyskaniu dofinansowania w ramach programu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki w ramach programu priorytetowego "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przedstawi poświadczone "za zgodność z oryginałem" wymagane uprawnienia i pozwolenia.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny