Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU

Drukuj
Grupa: PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU
Nazwa pozycji: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Główny Księgowy w Miejsko-Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Narolu
Data publikacji: 2007-08-09
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś

Na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 200 r. Nr 146, poz. 1222)

 

 

Dyrektor

Miejsko-Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego

 Szkół w Narolu

ul. Graniczna, 37-610 Narol

ogłasza nabór na  stanowisko –

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

 

1) WYMAGANIA NIEZBĘDNE

a)  posiadanie obywatelstwa polskiego,

b)  ukończony 18 rok życia, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

d)  wykształcenie wyższe,

e) niemożność prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne,

 f) nieposzlakowana opinia,

g) spełnienie jednego z poniższych warunków:

a)  ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,

b)  ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkołę ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,

c)  wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d)  posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

 

2) WYMAGANIA DODATKOWE (PREFEROWANE)

a) znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,

b) znajomość przepisów ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych,

c) znajomość przepisów oświatowych i samorządowych,

d) znajomość przepisów podatkowych,

e) znajomość przepisów ZUS,

f) znajomość przepisów płacowych,

g) znajomość przepisów wynikających z Karty Nauczyciela,

h) znajomość obsługi programów komputerowych, w tym finansowo-księgowych i płacowych.

 

 

3) ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU

       1) prowadzenia rachunkowości jednostki;

       2) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;

       3) dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

       4) dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

 

4) WYMAGANE DOKUMENTY

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) kserokopia dokumentu poświadczającego posiadane wykształcenie,

d) dyplomy i świadectwa ukończenia innych form podnoszenia kwalifikacji (studia podyplomowe, egzaminy zawodowe, kursy),

 e) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

 f) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na określonym stanowisku,

      g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych               w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą           z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami).

h) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

 

5) TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci winni składać w zamkniętych                                        i  zaadresowanych kopertach do dnia 24 sierpnia 2007 roku w sekretariacie Miejsko-Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Narolu, mieszczącego się przy ul. Granicznej w Narolu. Na kopercie powinien być umieszczony napis: „ Nabór na stanowisko głównego księgowego”. Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową - decyduje data wpływu do sekretariatu.

 

 

6) DODATKOWE INFORMACJE

a) aplikacje złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,

b) lista nie więcej niż 5 kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Narol - www. bip. narol.pl

c) konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Dyrektora jednostki.

d) informacja o wyniku naboru ogłoszona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Narol oraz na tablicy ogłoszeń w jednostce.

e) o terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

g) dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.

 

 

 Dyrektor

                                                                                            Miejsko-Gminnego

                                                                           Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

                                                                                                 Szkół w Narolu

 

                                                                                                                     

                                                                                          /-/ Stanisław Rysiowski

 

 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny