Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

REJESTRY

Drukuj
Grupa: REJESTRY
Nazwa pozycji: Konsultacje społeczne uchwały dotyczącej Zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
Data publikacji: 2017-03-27
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Robert Pinkowicz

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777 z późn. zm.) Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcje opiniodawczo ? doradczą burmistrza.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3 rada gminy przed uchwaleniem Gminnego Programu Rewitalizacji albo w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od dnia jego uchwalenia, określa w drodze uchwały zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji.

Podjęcie niniejszej uchwały będzie poprzedzone procedurą konsultacji społecznych zgodnie z art. 6 i art. 7 ust 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Konsultacje społeczne będą trwały od dnia 27.03.2017 r. do dnia 26.04.2017 r i będą prowadzone przy wykorzystaniu dwóch wybranych następujących form: spotkania, debaty, warsztaty, spacery studyjne, ankiety, wywiady, wykorzystanie grup przedstawicielskich lub zbieranie uwag ustnych. Niezwłocznie po zakończeniu ww. konsultacji społecznych opracowana zostanie informacja, o której mowa w art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny