Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU

Drukuj
Grupa: PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU
Nazwa pozycji: Ogłaszenie o naborze projektów na realizację zadań poprzez dofinansowanie rozwoju sportu organizowanego przez kluby sportowe z terenu Gminy Narol działające w formie stowarzyszeń, nie działające w celu osiągnięcia zysku.
Data publikacji: 2017-02-13
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś
BURMISTRZ MIASTA I GMINY NAROL

ogłasza nabór projektów na realizację zadań poprzez dofinansowanie rozwoju sportu organizowanego przez kluby sportowe z terenu Gminy Narol działające w formie stowarzyszeń, nie działające w celu osiągnięcia zysku.

I. ZASADY PRZYZNANIA DOTACJI, TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI ORAZ DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU.
1. Dotacja może zostać przyznana klubowi sportowemu działającemu w formie stowarzyszenia, niedziałającemu w celu osiągnięcia zysku, mającego siedzibę na terenie Gminy Narol, który złoży w terminie prawidłowo opracowany wniosek
2. Termin składania wniosków o udzielenie dotacji wspierającej dany projekt, zwanych dalej wnioskiem, upływa z dniem 6 marca 2017 r.
3. Wnioski w zaklejonych kopertach z dopiskiem ?Konkurs projektów wspierających rozwój sportu organizowanego przez kluby sportowe z terenu Gminy Narol", i pieczątką nagłówkową klubu należy przesłać na adres: Urząd Miasta i Gminy w Narolu, ul. Rynek 1, 37-610 Narol, lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta w Narolu (w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek. - piątek od 7.30 do 15.30). W kopercie może znajdować się wyłącznie jeden wniosek. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do Urzędu.
4. Wniosek o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji projektu należy złożyć na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr 339/XLIX/2010 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Narol. Wniosek powinien zawierać wszystkie informacje i dokumenty żądane przez Burmistrza Miasta i Gminy Narol zawarte w treści formularza.
5. Do wniosku należy dołączyć:
 - Aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru potwierdzony za zgodność z oryginałem,
-  Statut potwierdzony za zgodność z oryginałem,
-  Informacje o rachunku bankowym na który ma być przekazana dotacja,
-  Informację o osobach upoważnionych do zaciągania zobowiązań finansowych w tym podpisywania umów,
6. Wszystkie oryginały dokumentów załączone do wniosku lub składane w toku realizacji projektu i jego rozliczania winny zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania klubu. Natomiast wszystkie kserokopie dokumentów powinny zostać poświadczone ,,za zgodność kserokopii z oryginałem" przez osoby upoważnione do reprezentowania klubu.
7. Formularz wniosku dostępny jest do pobrania na stronie: bip.narol.pl jako załącznik do ogłoszenia lub w sekretariacie Urzędu.
8. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.


II. ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA.

1. Zasady udzielania dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Narol określa Uchwała Nr 339/XLIX/2010 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Narol.
2. Oceny wniosków pod względem formalno-prawnym dokonuje komisja powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Narol.
3. Decyzja o przyznaniu dotacji i jej wysokości dla klubu sportowego podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Narol w ramach środków zaplanowanych na ten cel w budżecie Gminy Narol.

III. WARUNKI FINANSOWE, JAKIE POWINIEN UWZGLĘDNIAĆ PROJEKT I OBJĘTE NIM PRZEDSIĘWZIĘCIE.

1. Dotacja może być przeznaczona w szczególności na:
- realizację programów szkolenia sportowego,
- zakup sprzętu sportowego,
- pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
- pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych do celów szkolenia sportowego
- sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej
2. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:
- wydatków majątkowych,
- transferu zawodników z innego klubu sportowego,
- zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,
- zobowiązań klubu z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych, oraz kosztów obsługi zadłużenia,
- koszty noclegów i wyżywienia (z wyjątkiem napojów) w trakcie treningów i zawodów,

IV. OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.

1. Realizacja zleconego klubowi sportowemu zadania następuje po zawarciu umowy.
2. Warunkiem zawarcia umowy o dotację na wsparcie działalności klubów sportowych jest akceptacja przez strony wszystkich postanowień umowy.
3. Klub sportowy zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania w zakresie udzielonej dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu Gminy Narol, na formularzu Sprawozdanie (częściowe/końcowe) stanowiące załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 339/XLIX/2010 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 9 listopada 2010 r.


V. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE ROZWOJU SPORTU PRZEZ GMINĘ.

Na realizację zadania z zakresu finansowania sportu przez Gminę Narol przeznacza się w roku 2017 środki finansowe w wysokości 95.000,00 zł.

Ogłoszenie umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej (adres: http://bip.narol.pl/), na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Narol (adres: http://www.narol.pl) oraz na tablicy informacyjnej, znajdującej się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Narol.

Narol, dnia 13.02.2017 r.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny