Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU

Drukuj
Grupa: PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU
Nazwa pozycji: Obwieszczenie Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Narol na lata 2016-2020
Data publikacji: 2017-02-02
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Robert Pinkowicz

Gmina Narol planuje przystąpić do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR), który jest dokumentem wymaganym w procesie aplikacji o środki pomocowe w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Jego celem jest zapewnienie harmonijnego i wielostronnego rozwoju miasta poprzez adaptacje starych zasobów do nowych potrzeb, co zapewni poprawę warunków życia w mieście, ochronę i zachowanie tych zasobów, integrację form historycznych i współczesnych oraz wyrównanie standardów nowych i starych zasobów.

"Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji."

Burmistrz Gminy Narol działając na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 9 lutego 2017 r. do dnia 14 marca 2017 r.w formie:

  1. Spotkania konsultacyjnego w dniu 01.03.2017 r. godz. 10-12 i 16-18
  2. Spotkania konsultacyjnego w dniu 02.03.2017 r. godz. 16-18


Od dnia 9 lutego dostępny będzie materiał informacyjny oraz formularz konsultacyjny, a także ankiety które będą dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Narol.

Prosimy o wypełnienie ankiet oraz Formularzy. Będzie można je składać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Narol lub przesłać listownie na adres:
Future Green Innovations S.A.
ul. Podole 60, skrytka 62,
30 - 394 Kraków

lub mailem na adres: rewitalizacja@greenfuture-projekt.pl

Państwa opinia jest kluczowa przy wykonaniu projektu!

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny