Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

REJESTRY

Drukuj
Grupa: REJESTRY
Nazwa pozycji: Ogłoszenie o naborze na wole stanowisko urzędnicze
Data publikacji: 2017-01-02
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś
Dyrektor Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Narolu
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:
"księgowy"


Nazwa i adres jednostki:
- Gminne Centrum Usług Wspólnych w Narolu, ul. Graniczna 11, 37-610 Narol.

Określenie stanowiska:
Księgowy.

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem, zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe:

Wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku:
1)  posiadanie wykształcenia wyższego o profilu ekonomicznym lub rachunkowość i finanse.
2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
     4)  nieposzlakowana opinia,
    5) posiadanie obywatelstwa polskiego.
 
Wymagania dodatkowe do zatrudnienia na stanowisku:
1) biegła obsługa komputera,
2) znajomość obsługi urządzeń biurowych i programów biurowych typu: Word, Exel, programy finansowo-księgowe,
3) doświadczenie (co najmniej roczne) w pracy w administracji publicznej,
4) predyspozycje osobowościowe: łatwość nawiązywania kontaktu, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole,
5) znajomość obowiązujących przepisów prawnych związanych ze stanowiskiem pracy, tj.:
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)
- ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710               z późn. zm.),
- ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1454) ? tzw. ustawa centralizacyjna.

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:
1) współpraca z Urzędem Miasta i Gminy Narol w zakresie rozliczeń podatku VAT,
2) prowadzenie ewidencji finansowo ? księgowej dla jednostek organizacyjnych, związanej                         z podatkiem VAT,
3) prowadzenie ewidencji rozliczeń VAT dla jednostek organizacyjnych (cząstkowe rejestry sprzedaży i zakupu),
4) sporządzanie cząstkowych deklaracji VAT-7 jednostek organizacyjnych Gminy Narol,
5) wystawianie faktur VAT.

Wymagane dokumenty:
1) List motywacyjny
2) Curriculum Vitae - życiorys,
3) Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, oraz ewentualnie innych dokumentów potwierdzających ukończenie dodatkowych kursów i szkoleń,
4) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
5) Oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane           z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
7) Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym, na które prowadzony jest nabór.
8) Kandydat zamierzający skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Centrum Usług Wspólnych w Narolu (wcześniej Miejsko Gminnym Zespole Ekonomiczno ? Administracyjnym Szkół  w Narolu).
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku.
Wymiar czasu pracy: 1/4 etatu.
Rodzaj pracy: praca biurowa z wykorzystaniem komputera, w systemie dziennym.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie osobiście w Gminnym Centrum Usług Wspólnych w Narolu, ul. Graniczna 11, 37-610 Narol lub za pośrednictwem poczty - z podaniem adresu zwrotnego. Na kopercie należy umieścić dopisek "Dotyczy naboru na stanowisko - księgowy". Dokumenty należy składać w terminie do dnia 19.01.2017 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu, również w przypadku wysłania pocztą).  Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o osobach, które spełnią wymogi formalne będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Narol oraz na tablicy ogłoszeń w jednostce, tj. w Gminnym Centrum Usług Wspólnych w Narolu.
 
Inne informacje.
I etap weryfikacji.
Złożone oferty poddane zostaną analizie mającej na celu porównanie danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych z wymaganiami formalnymi zawartymi w ogłoszeniu. O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu osoby, które spełniły wymogi formalne zostaną powiadomione indywidualnie.

II etap weryfikacji.
Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem, podczas której sprawdzona zostanie przydatność kandydata do pracy na stanowisku. Podczas II etapu weryfikacji komisja oceniająca przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami.


Dyrektor
Gminnego Centrum Usług
Wspólnych w Narolu

Stanisław Rysiowski

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny