Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU

Drukuj
Grupa: PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU
Nazwa pozycji: Protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie rocznego programu wspólpracy 2017
Data publikacji: 2016-10-10
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś

OPW.520.2.2016                                                                                           Narol, dnia 30.09.2016 r.

 
 

Protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie ,, Rocznego programu współpracy Gminy Narol z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

 

          Informujemy, że zakończyły się konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie ,,Rocznego programu współpracy Gminy Narol z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag sektora pozarządowego. Do udziału w konsultacjach uprawnione były organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie oraz na rzecz Gminy Narol.

 

Konsultacje przeprowadzono w dniach od 13 września 2016r. do 27 września 2016 r.

 

Podstawą prawną były:

 

1)      uchwały Nr 58/VII/2011 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 28 kwietnia 2011 r., w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

2)      oraz art.5 ust 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (DZ.U. z 2016, poz.239 ze zm. )

3)      Działając na podstawie art.18 ust 2. pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym    ( t. j. Dz. U. z 2016., poz. 446)

         Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Gminy Narol (www.bip.narol.pl) oraz na tablicy ogłoszeń UM i G Narol.

        Uwagi i propozycje do projektu Rocznego programu współpracy Gminy Narol z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, można było zgłaszać poprzez formularz uwag i wniosków w terminie od 13.09.2016 r. do 27.09.2016 r. w sekretariacie UM i G w Narolu.

 

       W trakcie trwania konsultacji organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag oraz wniosków do "Rocznego programu współpracy Gminy Narol z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017".

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny