Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Drukuj
Grupa: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Nazwa pozycji: OGŁOSZENIE
Data publikacji: 2016-09-22
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś

OGŁOSZENIE

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narolu (Zamawiający) poszukuje  osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie gminy Narol w zakresie rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Warunki współpracy: Usługa. Zatrudnienie na umowę zlecenie lub umowę o świadczenie usług. Zatrudnienie nastąpi po otrzymaniu środków finansowych na realizację zadania.

Zakres przewidzianych zadań obejmuje:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi                           w zakresie rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.) w ilości sześć godzin tygodniowo (średnio trzy razy w tygodniu po 2 godziny dziennie)* w dni robocze (tj. z wyłączeniem sobót, niedziel i dni świątecznych),  zgodnie z § 2 pkt 3a rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.).

Ilość godzin specjalistycznych usług opiekuńczych może ulec zmianie (może zwiększyć się lub zmniejszyć się).

Szacowany okres świadczenia ww. specjalistycznych usług opiekuńczych: od października 2016 r. -                     do grudnia 2016r.

Niezbędne wymagania:

I.     Kwalifikacje: zgodne z § 3 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz.1598, ze zm.), tj.:

1.    Specjalistyczne usługi są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone powyżej w pkt. I.1, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w punkcie II.2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

2.    Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:

1) szpitalu psychiatrycznym;

2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;

5) zakładzie rehabilitacji;

6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

II. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

III. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

IV. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.

Wymagane dokumenty:

 

1. aktualne CV;

2. kserokopię dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz kserokopię zaświadczeń                                z ukończonych kursów i szkoleń;

3. dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań kwalifikacyjnych ustalonych w ww. rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz.1598, ze zm.);

4.  ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy;

5. oświadczenie o niekaralności następującej treści:" Oświadczam, że nie byłem/am karany/a za przestępstwo popełnione umyślnie i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne ."

6. oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: "Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narolu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz.922). Jednocześnie przyjmuje do wiadomości fakt, że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania ? tj. uprawnienia wynikające z art. 24 ust. 1 oraz art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych ";

7. oświadczenie potwierdzające posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  korzystanie z pełni praw publicznych.

 

Dodatkowe informacje:

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone będą na terenie gminy Narol u klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narolu w ich miejscu zamieszkania.

 

Oferty należy składać lub przesyłać do dnia 4 października 2016 r. na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Józefowska 1, 37-610 Narol.

Informacja merytoryczna: Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narolu - Monika Rybka (tel.: 16-6317032 wew. 24).

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narolu zastrzega sobie prawo zaproszenia do rozmowy tylko kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne do wykonywania w/w specjalistycznych usług opiekuńczych oraz zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania rekrutacyjnego oraz zmiany ilości godzin specjalistycznych usług opiekuńczych.

Dokumenty  osób, które nie zostaną zakwalifikowane do wykonywania zadania nie będą odsyłane.

Wyniki rekrutacji zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Narolu.

 

* - ilość godzin specjalistycznych usług opiekuńczych może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego (może zmniejszyć się lub zwiększyć)

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny