Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

REJESTRY

Drukuj
Grupa: REJESTRY
Nazwa pozycji: Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
Data publikacji: 2016-09-13
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś
Burmistrz Miasta i Gminy Narol zaprasza organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Narol do konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Narolu w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Narol z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok. Prawo udziału w konsultacjach mają organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego, które mają siedzibę na terenie Gminy Narol lub prowadzą swoją działalność statutową na terenie Gminy Narol.
Opracowanie programu będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego. Program ten określa zasady, formy i zakres współpracy Gminy Narol oraz umożliwia zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom poprzez formy powierzenia lub wspierania wykonywania tych zadań.
Obowiązek powyższy został wprowadzony ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( t. j. Dz. U. z 2016, poz.239 ze zm.).
Projekt rocznego programu współpracy Gminy Narol z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok, a także formularz uwag i wniosków jest dostępny na stronie internetowej Gminy Narol www.bip.narol.pl, na stronie Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.
Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą wnosić pisemne opinie, uwagi i propozycje do Projektu Uchwały na druku formularza, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2016 r.
  1. pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol, lub
  2. osobiście poprzez złożenie pisma w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Narol
Wynik konsultacji będzie miał charakter opiniotwórczy.

Do pobrania:

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny