Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Drukuj
Grupa: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Nazwa pozycji: Zaproszenie do składania ofert - w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa dróg gminnych w Gminie Narol”
Data publikacji: 2016-06-24
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Robert Pinkowicz

Burmistrz Miasta i Gminy Narol zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn:  „Przebudowa dróg gminnych w Gminie Narol”

1. Zamawiający: Gmina Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol
2. Przedmiot zamówienia: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu pn:  „Przebudowa dróg gminnych w Gminie Narol”, w zakres których wchodzą następujące drogi, z następującymi zakresami prac do wykonania.
Droga Dębiny – Trzy kopce:
- roboty pomiarowe od km 0+000 do km 0+985,
- koryta wykonywane pod poszerzenie podbudowy 840 m2,
- podbudowy z kruszyw łamanych na poszerzeniach gr. 20 cm – 840 m2,
- wzmocnienie podbudowy od km 0+000 do km 0+985 m2 masa mineralno-bitumiczną grubość 4,0 cm (100 kg/m2) – 4049,25 m2,
- górna warstwa nawierzchni z masy minaralno-bitumiecznej p grubości 5,0 cm (125 kg/m2) – 3950,75 m2,
- plantowanie poboczy 985,0 m2.
Droga w Narolu, ul. Targowa:
- roboty pomiarowe dla trasy dróg w terenie równinnym od km 0+000 do km 0+520,
- koryta pod chodniki gł. 10 cm – 515,75 m2,
- krawężniki wraz z wykonaniem ław betonowych - 403,00 mb,
- obrzeża trawnikowe 20 x 6 cm – 380,00 mb,
- podbudowy betonowe gr 10 cm z betonu B-10 pod chodnik - 512,00 m2,
- chodnik z kostki brukowej szarej grubości 6,0 cm na podsypce cementowo-
piaskowej - 512,00 m2,
- koryta na zjazdach indywidualnych 60,30 m2,
- krawężniki betonowe (oporniki) na zjazdach - 36,00 mb,
- podbudowa betonowa gr 20 cm na zjazdach indywidualnych - 60,30 m2,
- kostka brukowa betonowa gr. 8,0 cm kolor grafit na zjazdach indywidualnych 60,30 m2,
- wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną 50 kg/m2,
- wzmocnienie podbudowy od km 0+000 do km 0+520 masą mineralno-bitumiczną
grubości 4,0 cm (100 kg/m2) – 2.600,00 m2
- górna warstwa nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej o grubości 5,0 cm,
(125 kg/m2) – 2.600,00 m2,
- roboty ziemne z transportem na uzupełnienie poboczy - 52,00 m3,
- plantowanie poboczy 612,30 m2
Droga w Rudzie Różanieckiej:
- profilowanie i zagęszczenie podłoża – 1.380,90 m2,
- wzmocnienie podbudowy od km 0+000 do km 0+382 kruszywem łamanym grubość 12,0 cm – 1.380,90 m2,
- górna warstwa nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej o grubości 5,0 cm (125 kg/m2) – 1.380,90 m2,
- roboty ziemne z transportem do 1 km na uzupełnienie poboczy – 382,00 m3,
- plantowanie poboczy 985,0 m2.
Droga w Rudzie Różanieckiej:
- rozebranie istniejącego chodnika z płyt batonowych 35x35x5 cm – 96m2,
- rozebranie krawężników betonowych w ilości – 80,0 m,
- rozebranie obrzeży betonowych 2x20 – 80,0 mb,
- koryta na poszerzeniach jezdni o głębokości 20 cm – 609,35 m2,
- podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm – 609,35 m2,
- koryta wykonywane pod chodniki gł. 10 cm – 253,08 m2,
- krawężniki wraz z wykonaniem ław betonowych – 148,00 mb,
- obrzeża betonowe 20x6 cm – 148,00 mb,
- podbudowy betonowe gr. 10 cm pod chodniki 222,00 m2,
- nawierzchnia na chodnikach z kostki brukowej szarej gr. 10 cm – 222,00 m2,
- wzmocnienie podbudowy od km 0+000 do km 0+225 masą mineralno-bitumiczną grubość 4,0 cm (100kg/m2) – 2748,54 m2,
- górna warstwa nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej o gr. 5,0 cm (125kg/m2) – 2695,54 m2,
- plantowanie poboczy 558,0 m2.
Droga w Narolu, ul. Kazimierzowska:
- regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych szt. 11 i zasuw wodnych szt. 4,
- rozebranie krawężników betonowych w ilości 439,0 mb,
- rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych – 225 m2,
- rozebranie obrzeży betonowych 2x20 – 200,0 mb,
- krawężniki wraz z wykonaniem ław betonowych – 439,00 mb,
- koryta na zjazdach indywidualnych 67,00 m2,
- krawężniki betonowe (oporniki) na zjazdach – 40,00 mb,
- podbudowa betonowa gr. 20 cm na zjazdach indywidualnych 67,00 m2,
- kostka brukowa betonowa gr. 8,0 cm kolor grafit na zjazdach indywidualnych  67,00 m2,
- koryta wykonane na chodnikach gł. 10 cm -270,50 m2,
- obrzeż trawnikowe o wymiarach 20x6 cm – 160,00 mb,
- podbudowy betonowe gr. 10 cm pod chodnik -270,50 m2,
- nawierzchnia na chodnikach z kostki brukowej szarej gr. 10cm – 270,50 m2,
- wzmocnienie podbudowy od km 0+000 do km 0+225 masą mineralno-bitumiczną gr. 4 cm (100kg/m2) – 1350,00 m2,
- górna warstwa nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej o gr. 5,0 cm (125 kg/m2) – 1350,00 m2,
- roboty ziemne z transportem na uzupełninie poboczy 14,25 m3,
- plantowanie poboczy 153,00 m2.
Droga w Jędrzejówce:
- regulacja pionowa studni kanalizacyjnych – 4 szt. oraz kraty wpustowej,
- koryto od km 0+000 do km 0+020 przy włączeni do drogi powiatowej – 129,00 m2,
- podbudowa od km 0+000 do km 0+020 warstwa dolna z kruszyw łamanych o gr. 15,00 cm – 129,00 m2,
- podbudowa od km 0+000 do km 0+020 warstwa górna z kruszyw łamanych o gr. warstwy 8 cm – 129,00 m2,
- podbudowa od km 0+000 do km 0+270 warstwa górna z kruszyw łamanych o gr. warstwy 10 cm – 1050,00 m2,
- koryto zaplanowane przy poszerzeniu nawierzchni od km 0+270 do km 0+692 i od km 0+775 do km 0+883 – 636,00 m2,
- podbudowy z kruszyw łamanych na poszerzeniach gr. 20 cm - 636,00 m2,
- wzmocnienie podbudowy od km 0+270 do km 0+883 masą mineralno-bitumiczną gr. 4 cm (100kg/m2) – 2673,45 m2,
- górna warstwa nawierzchni  z masy mineralno-bitumicznej o gr. 5 cm (125 kg/m2) – 3722,90 m2,
- roboty ziemne z transportem na odległość do 1,0 km na uzupełninie poboczy – 47,97 m3,
- plantowanie poboczy – 883,0 m2.Droga w Narolu, ul. Sportowa:
- koryta wykonane mechanicznie gł. 10 cm pod chodniki – 301,50 m2,
- koryta wykonane mechanicznie gł. 20 cm pod chodniki – 392,95 m2,
- krawężniki wraz z wykonaniem ław betonowych  - 383,00 mb,
- koryta na zjazdach indywidualnych  - 26,00 m2,
- krawężniki betonowe (oporniki) na zjazdach  - 16,00 mb,
- podbudowa betonowa gr. 20 cm na zjazdach indywidualnych – 26,80 m2,
- kostka brukowa betonowa gr. 8,0 cm kolor grafit za zjazdach indywidualnych – 26,80 m2,
- obrzeża trawnikowe o wymiarach 20x6 cm – 321,00 mb,
- podbudowy betonowe gr. 15 cm pod miejsca postojowe od km 0+238 do km  0+383 – 365,00 m2,
- podbudowy betonowe gr. 10 cm pod chodnik - 288,00 m2,
- nawierzchnia na chodnikach z kostki brukowej szarej gr. 10 cm – 623,70 m2,
- wzmocnienie podbudowy od km 0+000 do km 0+530 masą mineralno-bitumiczną gr. 4 cm (100kg/m2),
- górna warstwa nawierzchni  z masy minaralno-bitumiecznej o gr. 5,0 cm (125 kg/m2),
- roboty ziemne z transportem na uzupełnienie poboczy 23,85 m2,
- plantowanie poboczy – 530,0 m2.
Droga w Narolu, ul. Warszawska:
- regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych - 6 szt.,
- rozebranie krawężników betonowych  w ilości 258,0 mb,
- krawężniki wraz z wykonanie ław betonowych – 390,00 mb,
- profilowanie i zagęszczanie podłoża  - 686,40 m2,
- podbudowy z kruszyw łamanych warstwa dolna gr. 15 cm – 686,40 m2,
- podbudowy z kruszyw łamanych warstwa górna gr. 8 cm – 686,40 m2,
- wykonanie koryta na zjazdach gł. 20 cm  - 20,10 m2,
- podbudowy betonowe na zjazdach gr. 20 cm – 20,10 m2,
- nawierzchnia na zjazdach z kostki brukowej gr. 8,0 cm – 20,10 m2,
- uzupełnienie nasypów pod chodniki, transport ziemi z odległości 1,0 km – 231,00 m3,
- formowanie i zagęszczanie nasypów – 231,00 m3,
- ustawianie obrzeży betonowych 20x6 – 192,00 mb,
- podbudowy betonowe pod chodniki gr. 10 cm – 287,40 m2,
- wzmocnienie podbudowy od km 0+000 do km 0+188 masa mineralno-bitumiczną gr. 4 cm (100 kg/m2) – 1154,00 m2,
- górna warstwa nawierzchni  z masy minaralno-bitumiecznej o gr. 5,0 cm (125 kg/m2) – 1831,50 m2,
- roboty ziemne z transportem  na uzupełnienie poboczy – 84,80 m3,
- plantowanie poboczy – 256,0 m2.
3. Zamawiający informuje: Dokumentacja projektowa dotycząca całości zadania znajduje się
w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, oraz na stronie internetowej  http://www.bip.narol.pl, 
w zakładce ,,Zamówienia publiczne”.
4. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe
5. Rodzaje i opis kryteriów wyboru oferty
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryteriami:
a) Spełnienie warunków udziału w postępowaniu I i II do formularza oferty –  brak któregokolwiek z załączników lub złożenie niekompletnego powoduje odrzucenie oferty
b) Kryterium: cena –waga 100 % sposób oceny ofert:
C (cena oferty) = najniższa cena łączna wśród złożonych ofert / cenę łączną  badanej oferty  x 100 pkt.
6. Termin realizacji zamówienia: Do odbioru końcowego zadania, czyli do dnia 10.10.2016r.
7. Rozliczenie między stronami: na podstawie faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę. Istnieje możliwość wystawienia faktury częściowej w sytuacji etapowania zadania przez wykonawcę robót budowlanych. Zapłata faktury w terminie 30 dni.
8. Miejsce i sposób składania ofert:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Narol, ul Rynek 1, 37-610 Narol w terminie do 04.07.2016r. do godziny 10:00 z dopiskiem Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu n: Nadzór inwestorski na zadaniu „Przebudowa dróg gminnych w Gminie Narol”. Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.
9. Opis warunków udziału w postępowaniu
O zamówienie może się ubiegać wykonawca, który:
I Spełnia warunki dotyczące:
a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności.
b) Posiadania wiedzy i doświadczenia.
c) Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
d) Znajdowania się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia.


II Dołączy do oferty dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału:
a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
b) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności
- odpis z ewidencji działalności gospodarczej
c) Wykonanie co najmniej dwóch usług polegających na nadzorze inwestorskim pełnionym nad robotami przy realizacji zadania o podobnym charakterze (Dwie pisemne referencje od poprzednich zamawiających potwierdzające,
że nadzór pełniony był w sposób prawidłowy na robotami drogowymi),
Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy.
10. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenia realizacji zamówienia.
a) Otwarcie ofert nastąpi 04.07.2016r. o godz. 10:30
b) Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte w dniu 04.07.2013r., o wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie. W tym samym terminie i w tej samej formie zostanie przekazana informacja w sprawie zawarcia umowy z wybranym podmiotem.
c) Wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejsza będzie zobowiązany podpisać umowę w terminie 3 dni od daty otrzymania informacji o wyborze oferty.
11. Kontakt z zamawiającym;
Osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcą jest Robert Pinkowicz Tel (16)6317087
12. Załączniki:
1. Formularz ofertowy.
2. Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

                            Burmistrz Miasta i Gminy Narol
                                Stanisław Woś

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny