Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Drukuj
Grupa: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Nazwa pozycji: Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych w sprawie zmiany stosunków wodnych na gruncie
Data publikacji: 2016-04-05
Osoba, która stworzyła pozycję:  Mariusz Kierepka
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Mariusz Kierepka

ROŚ.6331.3.2015                                                                             Narol, dnia 05.04.2016

Wykonania ekspertyzy w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie zmiany stosunków wodnych na gruncie działki nr ew. 142 obręb Lipie, gmina Narol ze szkodą dla działki sąsiedniej nr 89, obręb Lipie, gmina Narol.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy).

Zapytanie ofertowe

1. Zamawiający:

Gmina Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol zaprasza do złożenia ofert na: Wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych w sprawie zmiany stosunków wodnych na gruncie.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie ekspertyzy w związku z prowadzanym postępowaniem administracyjnym w sprawie zmiany stosunku wodnych na gruncie działki nr ew. 142, obręb Lipie, gmina Narol ze szkodą dla działki sąsiedniej nr 89, obręb Lipie, gmina Narol.

Przedmiotem ekspertyzy jest określenie czy działanie właściciela działki nr 142, obręb Lipie polegającego na likwidacji zagłębienia (rowu) doprowadziło do zaburzenia stanu wody ze szkodą dla gruntów sąsiednich w myśl art. 29 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 poz. 469 j.t.) oraz zaproponowanie sposobu przywrócenia prawidłowego stanu wody na gruncie w prowadzonym postępowaniu administracyjnym.

W ekspertyzie należy określić:

a. Opis stanu istniejącego na gruncie.

b. Opis stanu poprzedniego w oparciu o mapy archiwalne oraz informacje zebrane od zainteresowanych stron.

c. Czy na działce nr 89, obręb Lipie nastąpiła zmiana stanu wody na gruncie (jeżeli tak – to czy została ona wywołana działaniami właściciela działki nr 142, obręb Lipie, gmina Narol czy została wywołana innymi czynnikami – wskazać jakie).

d. Czy nastąpiła zmiana kierunku odpływu wód opadowych (jeśli tak, to z jakiej przyczyny, czy z powodu dokonanych zmian).

e. Czy dochodzi do zalewania działki nr 89, obręb Lipie, gmina Narol, jeżeli tak, wskazanie przyczyn jej zalewania oraz określenie sposobu usunięcia przeszkód oraz zmian w odpływie wody w rozumieniu art. 29 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.

f. Czy ewentualna zmiana stosunków wodnych spowodowała szkody na działce nr 89, obręb Lipie, gmina Narol.

g. Na czym polega zmiana stanu wody na gruncie.

h. Kto jest sprawcą zmiany stanu wody na gruncie.

i. Określenie położenia działki nr 89 w stosunku do działki nr 142.

j. Pomiar sytuacyjno-wysokościowy wykonany na gruncie wraz z niezbędnymi przekrojami.

k. Dokumentacja fotograficzna obecnej sytuacji na gruncie.

l. Wnioski i zalecenia konieczne do wydania decyzji administracyjnej w toku postępowania. o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 18 lipca 2015 r. Prawo wodne.

W trakcie przygotowania ekspertyzy należy wziąć pod uwagę prawo stron postępowania do zadawania pytań świadkom i biegłym oraz czynnego udziału w postępowaniu. W związku z powyższym czynności konieczne do wykonania wizji lokalnej powinny być wykonane po uprzednim zawiadomieniu stron postępowania.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i Wykonawca mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Urzędu.

3. Termin realizacji zamówienia 31.05.2016 r.

4. Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Miasta i Gminy Narol ul. Rynek 1 37-610 Narol Ofertę należy złożyć do 20.04.2016 r. do godz. 1330

5. Kryterium oceny oferty: cena 100%

6. Wzór oferty: załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

7. Warunki płatności określone w projekcie umowy: załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

8. Sposób przygotowania oferty:

• Ofertę należy przygotować w formie pisemnej w języku polskim

• Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie z opisem: Oferta w postępowaniu „Wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych w sprawie zmiany stanu wody na gruncie” oraz nazwę i adres Wykonawcy.

9. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcą ze strony Zamawiającego: Mariusz Kierepka, tel. 16 6317087 wew. 27, email: mariusz.kierepka@narol.pl

                                                                                      BURMISTRZ
                                                                                    Stanisław Woś

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny