Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Drukuj
Grupa: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Nazwa pozycji: konkurs ofert narealizacje zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Data publikacji: 2007-03-28
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor d/s zamówień publicznych Adolf Adamek
Osoba odpowiedzialna za tresć: Inspektor d/s zamówień publicznych Adolf Adamek
Działając na podstawie art.7 ust.1 pkt10 i 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2001r Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) art. 4 ust.1 okt14, art.11 ust.1 pkt 2 i ust 2 oraz art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego wolontariacie ( Dz.U. Nr 96, poz873 z późniejszymi zmianami) oraz art.5 ust.4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 81 ,poz889 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Narol Ogłasza konkurs ofert na realizację następujących zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2007 r. - zadanie nr 1 – Działalność szkoleniowa młodzieży z terenu Gminy Narol w piłce nożnej przy Miejskim Klubie Sportowym „ROZTOCZE” Narol. - zadanie nr 2 – Działalność szkoleniowa młodzieży z terenu Gminy Narol w piłce nożnej przy Ludowym Klubie Sportowym „ROZTOCZE” Ruda Różaniecka . - zadanie nr 3– Działalność szkoleniowa młodzieży z terenu Gminy Narol w piłce nożnej przy Ludowym Klubie Sportowym „LEŚNIK” Płazów. 1. Zakres zadania: a) organizacja zajęć sportowych, b) organizacja zawodów i rozgrywek rekreacyjno- sportowych, c) zajęcia i treningi prowadzone przez uprawnionych instruktorów lub trenerów. 2. Z przyznanej kwoty dotacji będą pokrywane następujące wydatki i koszty: a) opłaty instruktorów i trenerów prowadzących szkolenia, b) diety dla zawodników , c) przewóz zawodników, d) ubezpieczenia zawodników , opłaty regulaminowe, e) zakup materiałów , artykułów spożywczych ,sprzętu sportowego, f) opłaty za sędziowanie, g) utrzymanie obiektów sportowych. I. Podmioty uprawnione do złożenia oferty: Organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz jednostki podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane. II. Wysokość kwoty przeznaczonej 2007 roku na realizacje zadań przez podmioty wyłonione w konkursie ofert wynosi: 1. Zadanie nr 1 – 28.000,00 2. Zadanie nr 2 - 19 000,00 3. Zadanie nr 3 – 10 000,00 III. Zasady przyznania dotacji Złożenie oferty realizacji zadania zawierającej: 1. szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego przedsięwzięcia, 2. termin i miejsce realizacji zadania, 3. kalkulację przewidzianych kosztów jego realizacji, 4. proponowaną wielkość dotacji, 5. informacje o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie, 6. informację o posiadanych zasobach kadrowych rzeczowych, zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł, 7. kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem wpisu lub zaświadczenia właściwego organu rejestrowego, do którego organizacje zostały wpisane oraz statutu, 8. oświadczenie osób reprezentujących wnioskodawcę o nie prowadzeniu działań przez wnioskodawcę w celu osiągnięcia zysku. IV. Ofertę należy złożyć na obowiązującym formularzu, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 października 2003 r.( Dz. U. z 2003 r. Nr 193 poz. 1981) Termin składania ofert upływa z dniem 05 kwietnia 2007 r. do godz. 1000 Miejsce składania ofert: Pok. nr 3 Urzędu Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy zadania. V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert: 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 dni od upływu terminu składania ofert. Zadanie ma być zrealizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez wnioskodawcę w okresie od dnia podpisania umowy do dnia określonego w ofercie nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2007 r. 2. Tryb oceny ofert: Oceny formalnej i merytorycznej dokonuje komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Narol, która: 1) stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę złożonych ofert, 2) otwiera koperty z ofertami i ogłasza nazwy podmiotów, które je złożyły, 3) ustala, czy oferty spełniają warunki określone w pkt III ogłoszenia, 4) odrzuca oferty, które nie zawierają danych określonych w pkt III ogłoszenia, 5) analizuje merytoryczną zawartość ofert i ocenia możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, 6) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania szczególnie w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego, 7) uwzględnia wysokość środków publicznych, jaką trzeba zaangażować do realizacji zadania wg poszczególnych ofert, 8) analizuje sposób wywiązania się z umów i porozumień zawartych pomiędzy Gminą a podmiotami składającymi oferty w ciągu ostatnich trzech lat oraz dotychczasową współpracę podmiotu z Gminą, 9) w zależności od przedmiotu konkursu wyłania jednego lub kilku realizatorów zadania Gminy, którzy złożyli ofertę najkorzystniejszą lub unieważnia konkurs, gdy żadna z ofert nie spełnia wymogów zamawiającego. VI. Kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru ofert: Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty komisja będzie brała pod uwagę: 1) zgodność projektu z zadaniami Gminy oraz zadaniami statutowymi podmiotu, 2) wartość merytoryczną projektu, 3) koszt realizacji projektu, w tym wysokość udziału środków własnych podmiotu oraz oczekiwaną wysokość dotacji, 4) staranne i terminowe wywiązywanie się z umów i porozumień związanych z Gminą w ciągu ostatnich trzech lat, 5) dotychczasową współpracę podmiotu z Gminą. Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie złożona zostanie tylko jedna oferta. VII. Informacje o zrealizowanych w roku ogłoszenia konkursu i roku poprzednim zadań publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, tym udzielonych dotacji. 1) w roku ogłoszenia konkursu –0 2) w roku poprzednim tj. 2006 Łącznie – 44 500,00 zł Narol 28 marca 2007 r.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny