Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU

Drukuj
Grupa: PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU
Nazwa pozycji: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy- Inspektor d/s ochrony środowiska
Data publikacji: 2007-03-07
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor d/s zamówień publicznych Adolf Adamek
Osoba odpowiedzialna za tresć: informatyk Krzysztof Karaś

OGŁOSZENIE

Urząd Miasta i Gminy Narol

Ul. Rynek 1, 37-610 Narol

 

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

 

Inspektor ds. ochrony środowiska

 

  1. Osoba ubiegającą się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku:

a)      posiadanie obywatelstwa polskiego,

b)      co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku związanym z ochrona środowiska,

c)      posiadanie wykształcenia wyższego związanego z ochroną środowiska,

d)      dobra znajomość obsługi komputera w zakresie edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego,

e)      ukończony 18 rok życia oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

f)        stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

g)      niemożność prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne,

h)      nieposzlakowana opinia

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do zadań stanowiska ds.. ochrony środowiska należy prowadzenie spraw związanych z ochrona środowiska, a w szczególności:

a)      prowadzenie kompleksowej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami instrukcji kancelaryjnej,

b)      ochrona i kształtowanie środowiska, w tym:

- zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,

- ograniczeń dotyczących maszyn i urządzeń technicznych,

- ochrony środowiska przed odpadami,

- utrzymanie porządku i czystości,

c) ochrony gruntów rolnych i leśnych,

d) nasiennictwa,

e) gospodarki wodnej,

f) ochrony powietrza atmosferycznego,

g) sprawy związane z łowiectwem,

h) zwalczanie zaraźliwych chorób zwierzęcych.

3.Wymagane dokumenty:

1.CurriculumVitae,

2.list motywacyjny,

3. kserokopia dowodu osobistego,

4.kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

5.dokumenty potwierdzające staż pracy,

6.oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

7.oswiadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

8.inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

9. zaświadczenie lekarskie,

10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002 r. Nr 101,poz.926 z późn zm).

 

4.Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol lub za pośrednictwem poczty z podaniem adresu zwrotnego z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko inspektor ds. ochrony środowiska”. W terminie do dnia 23.03.2007 r. ( decyduje data wpływu do UMiG Narol). Dokumenty, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru  będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Narol oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie.

5. Inne informacje.

I etap weryfikacji.

Złożone oferty poddane zostaną analizie mającej na celu porównanie danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych z wymaganiami formalnymi zawartymi w ogłoszeniu. Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne w ogłoszeniu o naborze zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.narol.pl oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie. O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu – osoby, które spełniły wymogi formalne zostaną powiadomione indywidualnie.

II etap weryfikacji.

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem, oraz ewentualnie test kwalifikacyjny – podczas których sprawdzone zostaną przydatności kandydatów do pracy na stanowisku. Osobną wyłonioną w drodze naboru jest kandydat, który uzyska największą ilość punktów.

Informacja o wyniku naboru zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej UMiG Narol, oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Narol

 

Mgr Stanisław Woś

 

 

   

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny