Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Grupa: STATYSTYKA
Nazwa pozycji: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO NAJMU
Data publikacji: 2015-09-25
Osoba, która stworzyła pozycję:  Halina Kulisz
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Halina Kulisz

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NAROL


działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z poźn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Płazowie, przy ul. Sikorskiego 3, oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 1572, zabudowanej budynkiem komunalnym, stanowiącej mienie komunalne Gminy Narol , przeznaczonej do najmu, jako lokal użytkowy.


1. Lokal przeznaczony na prowadzenie działalności usługowo-handlowej
o pow. 60,0 m²
2. Wysokość miesięcznego czynszu najmu wynosi 4,00 zł/m² - netto
3. Okres najmu do lat 3


Wykaz nieruchomości przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej do najmu zgodnie z w/w ustawą podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Narolu, tj. od dnia 25.09.2015 r. do 15.10.2015 r. oraz do podania do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

Osoby zainteresowane wynajmem przedmiotowej nieruchomości proszone są o składanie ofert w terminie do 15.10.2015 r.

Bliższych informacji o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pok. 16, nr tel. (016) 631-70-87 wew. 29

 

Narol, dnia 25.09.2015 r.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny