Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Drukuj
Grupa: INSTRUKCJA OBSŁUGI
Nazwa pozycji: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Narolu, oznaczonej jako działka nr 83/7, zabudowanej ośrodkiem zdrowia.
Data publikacji: 2015-09-08
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

BURMISTRZ MIASTA i GMINY NAROL
działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Narol przeznaczone do sprzedaży.

1. Położenie, obręb: Narol, ul. Rynek – KW Nr PR1L/00038884/1.
2. Numer, powierzchnia, cena nieruchomości:
działka nr 83/7 o pow. 0,0644 ha – cena netto: 782 000,00 zł.
Działka zabudowana piętrowym budynkiem murowanym użytkowo mieszkalnym.

3. Przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, działka położona jest w terenie zabudowy - usługi zdrowia.

4. Forma sprzedaży: przetarg ustny.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt 1 i 2 wyżej cytowanej ustawy upływa z dniem 20.10.2015 r.

Bliższych informacji o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 9, nr tel. (0-16) 631-70-87 wew. 27.


Narol, dnia 08.09.2015 r.
 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny