Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

REJESTRY

Drukuj
Grupa: REJESTRY
Nazwa pozycji: Nabór na wolne stanowisko pracy – referent d/s. świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych w MGOPS Narol
Data publikacji: 2007-02-06
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narolu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – referent d/s. świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.

1. Wymagania niezbędne:

a. posiadanie wykształcenia wyższego,

b. ukończony 18 rok życia i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

d. dobra znajomość obsługi komputera: w zakresie edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego,

e. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a. wydawanie i przyjmowanie kompletnych wniosków w sprawach świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej,

b. obsługa stron oraz udzielanie informacji z zakresu świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej,

c. wprowadzanie wniosków w system informatyczny,

d. sporządzanie projektów decyzji dotyczących świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej,

e. prowadzenie rejestrów wniosków i wydawanych decyzji,

f. prowadzenie kompleksowej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami instrukcji kancelaryjnej.

3. Wymagane dokumenty:

a. CV,

b. kserokopia dowodu osobistego,

c. list motywacyjny,

d. kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

e. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

f. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

g. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

h. zaświadczenie lekarskie,

i. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych /Dz.U 2002 nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami/.

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie osobiście w siedzibie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narolu 37-610 Narol ul. Kościelna 1 lub za pośrednictwem poczty z podaniem adresu zwrotnego z dopiskiem: ”Dotyczy naboru na stanowisko referent”, umieszczonym na kopercie w terminie do dnia 20.02.2007 (decyduje data wpływu do MGOPS w Narolu).

Dokumenty, które wpłyną do po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Narolu przy ul. Rynek 1 oraz na tablicy ogłoszeń w MGOPS i UMiG w Narolu

4. Inne informacje

Postępowanie naborowe na wolne stanowisko urzędnicze przeprowadzi Komisja ds. naboru powołana przez Kierownika MGOPS. Komisja naborowa działa na podstawie regulaminu określonego przez kierownika MGOPS. Postępowanie składać się będzie z II etapów

I etap

Złożone oferty poddane zostaną analizie mającej na celu porównanie danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych z wymaganiami formalnymi zawartymi w ogłoszeniu. Lista kandydatów (imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego), którzy spełniają wymagania formalne w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej UMiG Narol (www.bip.narol.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w MGOPS i UMiG Narol. O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu osoby, które spełniły wymogi formalne zostaną powiadomione indywidualnie.

II etap

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem oraz ewentualnie test kwalifikacyjny podczas których sprawdzona zostanie przydatność kandydata do pracy na stanowisku urzędniczym. Osobą wyłonioną w drodze naboru jest kandydat z największą ilością otrzymanych punktów. Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej UMiG w Narolu oraz na tablicy ogłoszeń.

Kierownik

MGOPS w Narolu

Narol, 02 lutego 2007 r.( ( - )

Maria Obirek

 
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny