Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

REJESTRY

Drukuj
Grupa: REJESTRY
Nazwa pozycji: Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
Data publikacji: 2015-08-31
Osoba, która stworzyła pozycję: inspektor Rafał Steczkiewicz

Burmistrz Miasta i Gminy Narol zaprasza organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Narol do konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Narolu w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Narol z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.
Opracowanie programu będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego. Program ten określa zasady, formy i zakres współpracy Gminy Narol oraz umożliwia zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom poprzez formy powierzenia lub wspierania wykonywania tych zadań.
Obowiązek powyższy został wprowadzony ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( t. j. Dz. U. z 2014, poz.1118 z późn. zm.).
Projekt rocznego programu współpracy Gminy Narol z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok oraz formularz uwag i wniosków jest dostępny na stronie internetowej Gminy Narol www.bip.narol.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.
Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą wnosić pisemne opinie, uwagi i propozycje do projektu Uchwały do dnia 21 września 2015 r. Opinie należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Narol w godzinach pracy urzędu.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny