Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Drukuj
Grupa: INSTRUKCJA OBSŁUGI
Nazwa pozycji: Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż nieruchomości, położonej w Narolu, oznaczonej jako działki nr 2309/2, 2313/1 i 2311/15, przeznaczonej pod budowę budynku usługowo-handlowego.
Data publikacji: 2015-05-18
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

BURMISTRZ MIASTA i GMINY NAROL
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Narol, położonej w obrębie Narol, oznaczonej jako działki nr 2309/2, 2313/1 objęte księgą wieczystą Nr PR1L/00027109/5 oraz działka nr 2311/15, objęta księgą wieczystą Nr PR1L/00050016/6 o łącznej pow. 0,1644 ha, przeznaczoną pod budowę budynku usługowo – handlowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

1. Opis nieruchomości: nieruchomość położona w obrębie Narol, gmina Narol. W skład nieruchomości wchodzi trzy działki, stanowiące jeden kompleks. Od strony północnej i zachodniej nieruchomość sąsiaduje z drogami, z których mogą być niezależne dojazdy. Od strony południowej nieruchomość przylega do działek zabudowanych budynkami o charakterze handlowo produkcyjnym. Nieruchomość ma pełne uzbrojenie techniczne.

2. Przeznaczenie nieruchomości w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego: obszar w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość nie jest objęty aktualnie obowiązującym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego.
Dla w/w nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy, ustalające warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.
3. Termin przeprowadzonego nieograniczonego przetargu ustnego:
I przetarg – 12 maja 2015 r.

4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto: 65 000,00 zł.
(słownie złotych: sześćdziesiąt pięć tysięcy 00/100)

Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony 23% podatek VAT.

5. Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłacenie wadium na konto w Banku Spółdzielczym w Narolu Nr 94 9103 0001 2001 0000 0198 0013 w terminie do 17 czerwca 2015 r. za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy Narol.
Wpłacając wadium należy określić, jakiej nieruchomości dotyczy, poprzez podanie numeru działek, tj. „wadium na działki nr 2309/2, 2311/15 i 2313/1”.

6. Wadium wynosi: 13 000,00 zł (słownie złotych: trzynaście tysięcy).

7. Czas i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 23 czerwca 2015 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, pokój nr 9.

8. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 650,00 zł.

9. Wadium wygrywającego przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu. Wadium pozostałych uczestników przetargu zwrócone zostanie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu – po podaniu numeru konta na które należy je zwrócić.
10. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, nie później niż na jeden dzień przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty na konto Gminy Narol Nr 73 9103 0001 2001 0000 0198 0003 - Bank Spółdzielczy Narol, jednorazowo ceny nabycia ustalonej w wyniku przetargu wraz z podatkiem VAT, pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium.
11. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu.
12. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej:
- dowód wpłaty wadium
- dokument potwierdzający tożsamość
- upoważnienie do reprezentowania oraz do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej).
13. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości obciążają w całości kupującego.
14. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej od wywoławczej.
15. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pok. nr 9 i pod nr tel. 16 631 70 86 wew. 27.
16. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu z ważnych powodów.

Narol, dnia 18 maja 2015 r.
 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny