Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

REJESTRY

Drukuj
Grupa: REJESTRY
Nazwa pozycji: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - referent ds. pozyskiwania funduszy unijnych
Data publikacji: 2007-01-09
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś

Burmistrz Miasta i Gminy Narol ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – referent d/s. pozyskiwania funduszy europejskich.

 

1.      Wymagania niezbędne:

a.      posiadanie wykształcenia wyższego,

b.      co najmniej dwuletni staż pracy na podobnym stanowisku oraz doświadczenie w wypełnianiu wniosków o dotacje

c.      ukończony 18 rok życia i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

d.      niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

e.      dobra znajomość obsługi komputera: w zakresie edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego,

f.        stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.

2.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a.      inicjowanie, planowanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków unijnych na rzecz Miasta i Gminy Narol,

b.      monitorowanie terminów naboru wniosków o dotacje z UE,

c.      aktualizacja bazy informacji o dotacjach i programach unijnych,

d.      tworzenie i weryfikacja dokumentacji aplikacyjnej o dotacje,

e.      koordynacja wykonania części finansowej wniosków o dotacje oraz studium wykonalności,

f.        przygotowywanie materiałów promocyjnych w zakresie zrealizowanych dotacji unijnych,

g.      współpraca z instytucjami zaangażowanymi w proces pozyskiwania funduszy,

h.      prowadzenie kompleksowej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami instrukcji kancelaryjnej.

3.      Wymagane dokumenty:

a.      CV,

b.      kserokopia dowodu osobistego,

c.      list motywacyjny,

d.      kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

e.      dokumenty potwierdzające staż pracy,

f.        oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

g.      oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

h.      inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

i.        zaświadczenie lekarskie,

j.        oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych /Dz.U 2002 nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami/.

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Narolu, 37-610 Narol, ul. Rynek 1 lub za pośrednictwem poczty z podaniem adresu zwrotnego z dopiskiem: ”Dotyczy naboru na stanowisko referent”, umieszczonym na kopercie w terminie do dnia 23.01.2007 (decyduje data wpływu do UMiG w Narolu).

Dokumenty, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Narolu przy ul. Rynek 1 oraz na tablicy ogłoszeń UMiG w Narolu

4. Inne informacje

Postępowanie naborowe na wolne stanowisko urzędnicze przeprowadzi Komisja ds. naboru powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Narol. Komisja naborowa działa na podstawie regulaminu określonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Narol. Postępowanie składać się będzie z II etapów

I etap

Złożone oferty poddane zostaną analizie mającej na celu porównanie danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych z wymaganiami formalnymi zawartymi w ogłoszeniu. Lista kandydatów (imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego), którzy spełniają wymagania formalne w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej UMiG Narol (www.bip.narol.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w UMiG Narol. O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu osoby, które spełniły wymogi formalne zostaną powiadomione indywidualnie.

II etap

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem oraz ewentualnie test kwalifikacyjny podczas których sprawdzona zostanie przydatność kandydata do pracy na stanowisku urzędniczym. Osobą wyłonioną w drodze naboru jest kandydat z największą ilością otrzymanych punktów. Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej UMiG w Narolu oraz na tablicy ogłoszeń.

Burmistrz Miasta i Gminy Narol

mgr Stanisław Woś

 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny