Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Drukuj
Grupa: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Nazwa pozycji: Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 60 000 euro - dostawa węgla kamiennego
Data publikacji: 2007-01-04
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

o wartości poniżej 60.000 euro

 

MIEJSKO GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ

w NAROLU 37-610 Narol, Ul. GRANICZNA 11, powiat lubaczowski,

tel. (016) 631-93-24,  ogłasza przetarg nieograniczony na

 

DOSTARCZENIE WĘGLA DO SZKÓŁ GMINY NAROL

 

Zamówienie obejmuje dostarczenie następujących asortymentów:

 

-         węgiel kamienny orzech 10 ton

-         węgiel kamienny kostka 190 ton

 

1.      Termin realizacji zamówienia –  31.12.2007 r.

 

2.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok. 25

 

3.      Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

 

4.      Miejsce i termin składania ofert – siedziba Zamawiającego, lok. 25 do dnia 17.01.2007 r. godz. 1000.

 

5.      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.01.2007 r. o godz. 1100 w siedzibie

Zamawiającego, lok. 25.

 

6.      Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Pan Stanisław Rysiowski

 

7.      Termin związania ofertą – 30 dni.

 

8.      W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie   art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień      publicznych i określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

9.      Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

cena ofertowa – 100 %

 

 

Narol, dnia 02.01.2007r.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny